Vreemdelingenrecht - overzicht

Vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken. De wet beschouwt iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of een nationaliteit die daarmee gelijk gesteld wordt, als vreemdeling.

Strafrecht - overzicht

In het strafrecht zijn de rechtsregels vastgelegd die bepalen wat strafbaar is, welke straffen daarvoor gegeven kunnen worden en volgens welke procedures recht gesproken wordt.

Sociaal zekerheidsrecht - overzicht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben.

Personen- en familierecht - overzicht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk.

Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Internationale regels voor het familierecht zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Onroerend goedrecht - overzicht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken.

De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (huur/verhuur), financieringsvoorbehoud, verborgen gebreken, erfpacht en bouwrechtelijke problemen.

Ondernemingsrecht - overzicht

Ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle juridische aspecten waar een onderneming mee te maken kan krijgen. Onder ondernemingsrecht vallen uiteenlopende onderwerpen, zoals het oprichten van een onderneming, kiezen van een rechtsvorm, afsluiten van contracten, franchising, uitgifte van aandelen, maar ook het ontslag van een bestuurder.

Milieurecht - overzicht

Het milieurecht is een verzameling van verschillende wetten en regels die betrekking hebben op het beschermen van het leefmilieu. De milieuwetten geven regels voor het beschermen van bodem, lucht- en waterkwaliteit. Daarnaast zijn er regels voor aantasting van het landschap en het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Merken-, octrooi- en handelsnaamrecht - overzicht

Het merkenrecht, octrooirecht en handelsnaamsrecht vallen onder de noemer ‘Intellectuele eigendom’ (IE). Intellectuele eigendom is een verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen voor intellectuele creaties, ofwel: voortbrengselen van de menselijke geest.

Letselschade - overzicht

Letselschade is lichamelijke en/of geestelijke schade die opgelopen is door toedoen van een ander. Oorzaak van letselschade kan een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval zijn. Ook een medische fout of een beroepsziekte kan letselschade veroorzaken. Vrijwel altijd heeft een slachtoffer recht op schadevergoeding.

Incasso geldvorderingen - overzicht

Incasso is het innen van een verschuldigd bedrag: een geldvordering. Het leveren van goederen en diensten gebeurt vaak op krediet: koop nu, betaal later. Als een debiteur niet of niet op tijd betaalt, dan heeft de schuldeiser een incassoprobleem.  

Pagina's

Kunnen wij u helpen?

Heeft u een juridisch probleem en wilt u een advocaat of een mediator inschakelen?
Neem contact met ons op. Wij zoeken een specialist bij uw probleem.

> Schakel hulp in voor uw juridisch probleem

 

Abonneren op juridisch.nl RSS