Wanneer is er sprake van ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Een ontslag om bedrijfseconomische redenen is alleen toegestaan als er een goede reden voor is. Minder werk of het bedrijf beëindigt (deels) de activiteiten, kan reden zijn voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. Ook de financiële situatie kan reden zijn voor het ontslag: deze is al slecht en wordt steeds slechter. Daarnaast moet er een goede onderbouwing zijn voor het ontslag van de werknemer. Het UWV beoordeelt de reden voor het ontslag en de onderbouwing.

Wanneer hoeft u het UWV niet om toestemming te vragen?

Niet in alle gevallen hoeft u het UWV om toestemming te vragen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Als er in de cao een onafhankelijke ontslagcommissie is ingesteld, dan hoeft u het UWV niet in te schakelen. U dient uw ontslagaanvraag bij de commissie in. Ook kunnen er alternatieven zijn voor het ontslag, zoals werktijdverkorting. Misschien is het ook mogelijk met uw medewerker tot een ontslag met wederzijds goedvinden te komen.

Onderbouwen van de redenen voor ontslag

Een verzoek om een ontslagvergunning moet altijd gemotiveerd worden. Het UWV beoordeelt de reden voor ontslag en de onderbouwing hiervoor. Het UWV beoordeelt de aanvraag op een aantal punten. Zo moet u duidelijk maken dat de functie van uw medewerker komt te vervallen vanwege het beëindigen van uw bedrijfsactiviteiten of omdat u vanwege bedrijfseconomische redenen maatregelen neemt. Ook moet u duidelijk maken dat u uw medewerker niet binnen een redelijke termijn op een andere functie binnen uw bedrijf kunt plaatsen. Het is verstandig om een advocaat uw onderbouwing te laten beoordelen voordat u deze naar het UWV opstuurt.

De behandeling van de ontslagaanvraag

Het UWV geeft u na ongeveer vier weken een beslissing op uw ontslagaanvraag. Deze termijn gaat in als uw aanvraag compleet is. Als uw medewerker het niet eens is met de aanvraag of als er een deskundige ingeschakeld wordt, dan kan het zijn dat het nemen van een beslissing langer duurt dan vier weken. De beslissing wordt gestuurd naar u en uw medewerker. Als u het niet eens met de beslissing bent, kunt u binnen twee maanden een procedure starten bij de kantonrechter. Bijstand door een advocaat is niet verplicht in deze situatie. Wel kan dit verstandig zijn omdat u veel belang heeft bij het ontslag.

Transitievergoeding

Als het UWV het ontslag goedkeurt, kan het in sommige gevallen zijn dat u een transitievergoeding moet betalen aan uw medewerker. Voor het recht op een transitievergoeding gelden regels. Uw medewerker moet minimaal 2 jaar in dienst zijn en minstens 12 uur per week werken. Als u een kleine ondernemer bent, met minder dan 25 medewerkers, en u kunt de transitievergoeding niet betalen, dan komt u wellicht in aanmerking voor de overbruggingsregeling transitievergoeding. Hiervoor moet aangetoond worden dat de afgelopen drie boekjaren het nettoresultaat lager was dan 0 en dat de waarde van uw eigen vermogen het afgelopen boekjaar negatief was.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat