Wanneer naar de kantonrechter?

Als het tijdelijke contract van uw werknemer eindigt, dan hoeft u geen ontslag aan te vragen. Als uw medewerker langdurig arbeidsongeschikt is of uw wilt deze ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, dan vraagt u een ontslagvergunning aan bij het UWV. Als u uw medewerker op staande voet heeft ontslagen, hoeft u ook geen ontslag aan te vragen. In overige gevallen kan het zijn dat u naar de kantonrechter moet om ontslag aan te vragen.

Wat zijn andere redenen?

Een andere redenen voor ontslag is bijvoorbeeld een ernstig gewetensbezwaar van uw werknemer. In dat geval is het wel aan u om eerst samen met de medewerker naar een oplossing te zoeken. Nalatigheid of verwijtbaar handelen van de medewerker, kan ook een andere reden zijn. Bijvoorbeeld uw medewerker wil niet overwerken als het echt noodzakelijk is en het verzoek daartoe ook redelijk is. Of uw medewerker is al langere tijd ziek en wil niet meewerken aan zijn re-integratie.

Ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie of ziekteverzuim

In sommige gevallen is de arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever zo slecht dat deze relatie verstoord is. Als de situatie heel ernstig is en niet hersteld kan worden, dan kan dit een reden voor ontslag zijn. Is uw medewerker regelmatig ziek, dan is dit niet direct een reden voor ontslag. Maar leidt uw bedrijf onder dit ziek zijn, dan kan het wel een reden zijn om uw medewerker te ontslaan. Het kan zijn dat de andere werknemers dan een te hoge werkdruk ervaren. Voor het ontslaan van een medewerker vanwege veelvuldig ziekteverzuim is een deskundigenoordeel van het UWV nodig.

De ontslagprocedure bij de kantonrechter

Als u uw medewerker wilt ontslaan om andere redenen, dan start u een procedure bij de kantonrechter. U moet een verzoekschrift voor het ontslag indienen. Hierin geeft u aan waarom u uw werknemer wilt ontslaan. Uw medewerker krijgt vervolgens de kans om hierop te reageren. Daarna vindt er een mondelinge zitting in de rechtbank plaats. Na een aantal weken beslist de rechter. U heeft geen advocaat nodig, maar het is raadzaam om toch een advocaat in de arm te nemen. Deze kan u helpen om de motivatie goed op schrift te zetten.

Opzegtermijn

Als de kantonrechter uw verzoek om uw medewerker te ontslaan toewijst, dan bepaalt hij ook de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Hij houdt daarbij rekening met de opzegtermijn die in het contract of de cao staat. De tijd dat de procedure bij de kantonrechter heeft geduurd, wordt van de opzegtermijn afgehaald. De opzegtermijn is minimaal één maand. De kantonrechter kan bepalen dat de opzegtermijn korter wordt als uw werknemer ernstig verwijtbaar gehandeld heeft. Het ontslag gaat dan eerder in.

Kosten advocaat

Met uw advocaat maakt u een heldere afspraak over de werkzaamheden en het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief of een vast bedrag. Tarieven zijn exclusief 21% btw. De afspraken worden door de advocaat vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.

Procedurekosten (griffierecht)

Voor iedere procedure bij de rechtbank of andere instanties betaalt u griffierecht.

Uittreksels

Voor veel procedures zijn uittreksels nodig. Hierbij kunt u denken aan uittreksels uit het persoonsregister van de gemeente of het handelsregister.

Overige kosten

Het kan voorkomen dat er meer informatie moet worden opgevraagd. Bijvoorbeeld een verklaring van een accountant of een deskundige.

Vind direct de juiste advocaat