De algemene regels zijn terug te vinden in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In de Awb staat vermeld hoe de overheid besluiten moet nemen en bekend moet maken en ook binnen welke termijn. Naast deze algemene wet zijn er specifieke wetten die voor een bepaald beleidsterrein algemene regels stellen (bijvoorbeeld de Gemeentewet of Algemene Wet inzake Rijksbelastingen).

Bestuursrecht omvat dus de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten over bijvoorbeeld uitkeringen, vergunningen, snelwegen of de aanleg van een sneltram door een woonwijk. Ook is vastgelegd wat de mogelijkheden zijn als men het niet met zo’n beslissing van de overheid eens is.