Gebruiksvoorwaarden

De dienst “Juridisch.nl” word je via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door Het Juridisch Netwerk Nederland B.V. Aan het gebruik van Juridisch.nl zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Juridisch.nl te gebruiken, ga je hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door JNN schriftelijk zijn aanvaard. Het Juridisch Netwerk Nederland B.V. is slechts bemiddelaar en geen partij bij de overeenkomsten die worden gesloten tussen Aanbieder en Gebruiker.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende

betekenis.

1.1. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die juridische diensten aanbiedt via het platform van JNN.

1.2. Account: de online omgeving, welke aan Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waarmee Gebruiker (bepaalde aspecten van) de Dienst kan beheren.

1.3. Data: de gegevens/data die worden verstrekt door Gebruiker.

1.4. Dienst: de dienst “Juridisch.nl” die JNN ten behoeve van Gebruiker zal leveren, zoals gespecificeerd in deze Gebruiksvoorwaarden.

1.5. Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf die toegang heeft verkregen tot de Dienst en gebruik maakt van de functionaliteiten van de Dienst.

1.6. Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

1.7. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.8. JNN: het bedrijf Het Juridisch Netwerk Nederland B.V., gevestigd aan de Lindelaan 18d te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66281504.

1.9. Overeenkomst : de overeenkomst tussen JNN en Gebruiker krachtens welke JNN de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Gebruiksvoorwaarden onderdeel uitmaken.

1.10. Partijen : Gebruiker en JNN gezamenlijk.

1.11. Website: de website van JNN, te raadplegen via www.juridisch.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE DIENST

2.1. De Dienst stelt de Gebruiker in staat om eenvoudig en overzichtelijk de diensten van verschillende Aanbieders te vergelijken. De Dienst stelt Gebruiker daarnaast in staat om direct of indirect in contact te treden met een Aanbieder. Indirect: voor Aanbieders die aan JNN

toestemming hebben gegeven om een gratis intake te verzorgen, staat dit omschreven bij de profielpagina (“gratis intake”). Het “gratis intake”-telefoonnummer is een telefoonnummer van JNN. JNN biedt een gratis intakegesprek aan waarmee Gebruiker vrijblijvend zijn situatie kan laten beoordelen en JNN de Gebruiker kan doorverwijzen naar een Aanbieder. De gratis intake is nadrukkelijk niet bedoeld voor inhoudelijke juridische advisering. Gebruiker blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor de eventuele totstandkoming van de overeenkomst met Aanbieder. JNN geldt hierbij enkel als bemiddelaar.

2.2. JNN biedt, zodra dit op de website is ingericht, een (betaalde) telefonische juridische helpdesk aan. De juridische helpdesk biedt naar beste kunnen onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap advisering aan. Advisering is in het kader van de Overeenkomst te allen tijde een inspanningsverplichting. Gebruiker is er zich van bewust dat opvolging van de adviezen van JNN geheel voor risico komen van Gebruiker.

2.3. De Dienst is door Gebruiker direct te gebruiken zonder Account. Om gegevens op te kunnen slaan om ze bij later gebruik opnieuw op te kunnen roepen, en om andere geavanceerde functies te gebruiken, dient Gebruiker zich eerst te registreren. Nadat de registratie is afgerond, kan Gebruiker direct inloggen op het Account en de Dienst gebruiken.

2.4. Gebruiker dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. JNN mag ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf het Account van Gebruiker na aanmelding met het bijbehorende gebruikersnaam en wachtwoord, onder leiding en toezicht van Gebruiker gebeurt. Gebruiker is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij Gebruiker bij JNN heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

2.5. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account, dient Gebruiker JNN onverwijld op de hoogte te stellen en dient Gebruiker de (inlog)gegevens te wijzigen.

2.6. Bij gebruik van de Dienst worden persoonsgegevens verwerkt. Voor de verwerking van persoonsgegevens gelden de bepalingen uit artikel 12 van deze Gebruiksvoorwaarden.

ARTIKEL 3. GEBRUIKSREGELS

3.1. Het is verboden de Dienst te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

3.2. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:

  1. de Dienst te gebruiken zonder naleving van de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. In het bijzonder mag de Dienst niet worden gebruikt voor het zonder toestemming of noodzaak verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  2. de Dienst onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen;
  3. de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere Gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van de Dienst;
  4. informatie waar het auteursrecht van JNN en/of haar licentiegevers op rust te verspreiden, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

3.3. Indien JNN constateert dat Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Gebruiker waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag JNN zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan JNN zonder waarschuwing ingrijpen.

3.4. Indien naar het oordeel van JNN hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van JNN of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is JNN gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

3.5. JNN is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is JNN gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Gebruiker af te geven aan een derde die klaagt over het door Gebruiker inbreuk maken op diens rechten of deze Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

3.6. Hoewel JNN ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Gebruiker, is JNN nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.

3.7. Bij herhaaldelijke klachten over Gebruiker is JNN gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

3.8. JNN kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Gebruiker verhalen. Gebruiker weet dat hij zich dient te houden aan de gebruiksregels in dit artikel en dat Gebruiker bij niet naleving van deze regels de rechten van derden kan schenden, waarvoor Gebruiker zelf aansprakelijk is.

ARTIKEL 4. KLACHTENPROCEDURE

4.1. JNN neemt klachten en meldingen van misbruik op de Website of anderszins uiterst serieus. In geval van vragen, opmerkingen, klachten, meldingen van misbruik, kan contact worden opgenomen door middel van de daartoe bestemde contactmogelijkheden op de Website of via de contactgegevens die onderaan de Gebruiksvoorwaarden staan vermeld.

4.2. Gebruiker kan zowel klachten indienen over de Dienst als over een Aanbieder. Gebruiker zal JNN een redelijke termijn geven om een dergelijke klacht te behandelen.

4.3. Op klachten over de Dienst zal JNN zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst reageren.

ARTIKEL 5. BEMIDDELING

5.1. JNN is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker. JNN maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker. JNN draagt daarom zelf geen zorg voor het proces van, het aanbod, de levering en kwaliteit van de diensten van Aanbieder; dit is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder zelf. JNN is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit voornoemde overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker.

5.2. De overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van haar diensten. Raadpleeg hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders. JNN heeft geen invloed op deze voorwaarden en/of de totstandkoming.

ARTIKEL 6. BESCHIKBAARHEID EN ONDERHOUD

6.1. JNN zal zich inspannen om de Dienst zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn, maar geeft geen garanties ten aanzien van haar prestaties en garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst.

6.2. JNN heeft het recht de Dienst of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. JNN zal zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van de geplande

buitengebruikstelling.

6.3. JNN mag van tijd tot tijd geheel naar eigen inzicht de functionaliteit van de Dienst aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist JNN zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

6.4. JNN heeft het recht om koppelingen met derden, naar eigen oordeel niet langer te onderhouden dan wel te laten vervallen.

ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij JNN en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van JNN, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

7.2. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van de Dienst is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van JNN en/of haar licentiegevers.

7.3. JNN verstrekt hierbij Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

7.4. JNN heeft het recht dit gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Gebruiker niet heeft voldaan aan haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst.

7.5. Informatie, inclusief Data, die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. JNN heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

7.6. Indien Gebruiker informatie stuurt naar JNN, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker JNN een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

ARTIKEL 8. PRIJZEN EN INFORMATIE

8.1. De op de Website getoonde prijzen van Aanbieders zijn afkomstig van de Aanbieders. Het is de verantwoordelijkheid van de Aanbieders om de prijzen inclusief btw en onder voorbehoud van programmeer- en typefouten te tonen.

8.2. De prijzen en informatie die op de profielpagina’s van de aanbieders op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. JNN heeft hier geen invloed op. JNN spant zich in om de prijzen en de informatie zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, Aanbieders te stimuleren om de prijzen en informatie te actualiseren.

8.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. JNN garandeert niet dat de op de Website verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. Veel van de informatie op de Website is geschreven door derden, zoals Aanbieders, juristen, advocaten en overige tekstschrijvers. De informatie en gegevens op de Website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en/of gegevens. JNN is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze informatie en/of gegevens.

8.4. JNN is niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve informatie en/of prijzen waarvan Gebruiker mag aannemen dat deze informatie en/of prijzen kennelijk onjuist zijn.

ARTIKEL 9. VERGOEDING VOOR DE DIENST

9.1. Aan het gebruik van de Dienst is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteiten. Gebruiker wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. Alle bedragen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn steeds in euro’s, tenzij expliciet anders is aangegeven.

9.2. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de Website. JNN is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

ARTIKEL 10. HERROEPINGSRECHT

10.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Gebruiker een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

10.2. Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de Overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop Gebruiker de dienst heeft afgenomen.

10.3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Gebruiker JNN via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de Overeenkomst te herroepen.

10.4. Als Gebruiker de Overeenkomst herroept, ontvangt Gebruiker alle betalingen die Gebruiker tot op dat moment heeft gedaan binnen 14 dagen nadat JNN op de hoogte is gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen, van JNN terug. JNN betaalt Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

10.5. Gebruiker is gehouden de kosten te betalen welke evenredig zijn aan het gebruik van de tot dan afgenomen dienstverlening. JNN heeft het recht om deze vergoeding te berekenen aan de hand van de uitgevoerde Diensten.

10.6. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

10.7. Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  1. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Gebruiker en hij heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Gebruiker is er zich van bewust dat JNN enkel bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder. JNN is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van deze overeenkomst. JNN is immers geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.

11.2. JNN heeft geen invloed op de gegevens die de Gebruiker zelf invoert, de aanbiedingen en informatie van Aanbieders en derden via de Website en de inhoud van overeenkomsten tussen Gebruikers en Aanbieders. Bepaalde onderdelen van de Dienst worden daarnaast kosteloos aan Gebruikers aangeboden. JNN sluit haar aansprakelijkheid tegenover Gebruikers ten aanzien van die onderdelen daarom uit.

11.3. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid gezien de concrete omstandigheden rond de schadevoortbrengende gebeurtenis onredelijk is ten opzichte van Gebruiker, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, of voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is ten aanzien van Gebruiker, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is JNN jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade, zoals omschreven in artikel 6:96 BW.

11.4. JNN is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Gebruiker en schade wegens door JNN gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.

11.5. Ten aanzien van betaalde onderdelen van de Dienst geldt dat het maximale bedrag dat in gevalvan aansprakelijkheid wordt uitgekeerd is beperkt per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Gebruiker onder deze Overeenkomst in de afgelopen zes (6) maanden verschuldigd is geweest (inclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 500,- (inclusief btw).

11.6. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van JNN.

11.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking schriftelijk bij JNN meldt.

11.8. Gebruiker vrijwaart JNN voor alle aanspraken van derden, in het bijzonder – maar niet beperkt tot – Aanbieders en de Autoriteit Persoonsgegevens, ter zake van vergoeding van schade, boetes van toezichthouders, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.

11.9. In geval van overmacht is JNN nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Gebruiker ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

ARTIKEL 12. PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING

12.1. De door JNN te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. JNN zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Informatie over hoe JNN omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring .

12.2. JNN zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de systemen of infrastructuur van JNN bevinden.

12.3. Op de Website bevinden zich links naar websites van derden. Deze derden gaan op hun eigen manier om met persoonsgegevens. JNN is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van derden.

ARTIKEL 13. DUUR EN OPZEGGING

13.1. Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

13.2. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook is JNN gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, de Dienst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. JNN is daarbij niet verplicht Gebruiker uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Gebruiker wel om een kopie vragen, op kosten van Gebruiker.

13.3. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden, is JNN gerechtigd om de toegang tot de Dienst te blokkeren en de Overeenkomst op te schorten.

ARTIKEL 14. WIJZIGINGEN GEBRUIKSVOORWAARDEN

14.1. JNN behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.

14.2. Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin JNN gevestigd is.

15.3. De versie van communicatie, gedane metingen of informatie zoals opgeslagen door JNN wordt geacht juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

15.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade