Jouw werkgever wil jou ontslaan via het UWV. Als jouw werkgever jou wil ontslaan, moet hij daarvoor een gegronde reden hebben. Hij moet bijvoorbeeld snijden in het personeelsbestand om het bedrijf te redden. Of je bent langdurig arbeidsongeschikt zonder zicht op herstel, en er is geen andere passende baan in het bedrijf voor jou beschikbaar. Jouw werkgever vraagt in zulke gevallen toestemming voor ontslag bij het UWV.

Hoe werkt een ontslag via het UWV?

1. Jouw werkgever kondigt het ontslag aan

Jouw werkgever informeert je dat je wordt ontslagen. Op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Het ontslag moet door jouw werkgever bij het UWV worden aangevraagd.

2. Je ontvangt het ontslagverzoek van het UWV

Het UWV stuurt jou een kopie van het ontslagverzoek van jouw werkgever (vaak met bijlagen). Vervolgens moet je binnen 14 dagen schriftelijk aangeven waarom je het niet eens bent met de ontslagaanvraag.

3. Vecht het ontslag aan

Zoek direct juridische bijstand. Op Juridisch.nl vind je een advocaat die de regels kent. Hij helpt jou met jouw verweer of hij onderhandelt over een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Lukt het niet om een regeling met jouw werkgever te treffen en ben je het niet eens met het ontslag? Stel samen met jouw ontslagadvocaat een verweerschrift op.

4. Uitspraak van het UWV

Het UWV beslist over de ontslagaanvraag en houdt rekening met jouw verweer. Slaagt het verweer, dan blijf je  in dienst. Als het UWV de ontslagaanvraag goedkeurt, dan mag jouw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

5. Jouw werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op

De opzegging gaat schriftelijk. Er moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De duur van de ontslagprocedure wordt van de opzegtermijn afgehaald. Er moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Wat kost een ontslag via het UWV?

Kosten advocaat

Je maakt met de advocaat een afspraak over het tarief. Dat kan zijn op basis van een uurtarief, een vast bedrag of met subsidie.

Zijn er bedrijfseconomische redenen voor het ontslag?

Jouw werkgever kan ontslag aanvragen via het UWV als de onderneming ophoudt te bestaan. Het kan ook bedrijfseconomisch noodzakelijk zijn dat er ontslagen vallen. Dat moet de werkgever dan wel aantonen. Als er binnen drie maanden meer dan 20 personeelsleden worden ontslagen, spreken we van collectief ontslag. De werkgever moet toestemming vragen aan het UWV en dit melden aan de vakbonden. Wijs ook jouw ontslagen collega’s op Juridisch.nl voor het vinden van de juiste advocaat.

Ben je langdurig arbeidsongeschikt?

Als je langer dan twee jaar arbeidsongeschikt bent, kan jouw werkgever bij het het UWV ontslag aanvragen. Hij moet wel aannemelijk maken dat er binnen een half jaar geen herstel zal optreden en dat je in die periode geen aangepast werk kunt doen. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kan je een geslaagd verweer voeren en in dienst blijven.

Afspiegelingsbeginsel

In het verleden werd bij een reorganisatie het principe ‘last in, first out’ gehanteerd. De werknemer met het kortste dienstverband werd als eerste ontslagen. Tegenwoordig geldt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dat wil zeggen; werknemers met een gelijkwaardige functie worden op leeftijd ingedeeld. De leeftijdsopbouw moet na de reorganisatie zoveel mogelijk hetzelfde zijn als daarvoor.

Opzegtermijn bij ontslagvergunning van het UWV

Geeft het UWV toestemming voor jouw ontslag? Dan mag jouw werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Van de opzegtermijn wordt de periode van de ontslagprocedure bij het UWV afgehaald. De periode begint op de datum waarop het UWV de volledige ontslagaanvraag van jouw werkgever ontvangt. De periode eindigt op de datum van de beslissing van het UWV. Er moet altijd minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Juridisch advies

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid wordt altijd via het UWV aangevraagd. Het is belangrijk dat je je goed informeert over jouw rechtspositie en juridisch advies inwint. Een advocaat kan voor jou beoordelen of het ontslag wel terecht is of onderhandelen over de ontslagvergoeding. De wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding) is verplicht, maar in de praktijk blijkt dat hier goed over onderhandeld kan worden met jouw werkgever.

Veelgestelde vragen

01
Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag via het UWV?

Ja, als een werknemer wordt ontslagen via het UWV en hij ten minste twee jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer.

02
Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

03
Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

04
Wat is de gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV kan verschillen. De duur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de werkdruk bij de betreffende instantie en de complexiteit van de zaak. De doorlooptijd bij de kantonrechter kan enkele maanden duren maar soms ook een jaar. Het indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter kan echter relatief snel plaatsvinden. De doorlooptijd bij het UWV kan doorgaans korter zijn dan een procedure via de kantonrechter. Het UWV heeft zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Soms kan de procedure niettemin langer duren. Dit is het geval wanneer het UWV onvoldoende bewijsstukken heeft ontvangen.

05
Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure kunnen verschillen. Deze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de gekozen procedure. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter ben je verplicht griffierechten te betalen. Daarnaast krijg je vaak te maken met juridische kosten, van bijvoorbeeld een advocaat. Een ontslagprocedure via het UWV hangt ook samen met kosten. Allereerst maakt je werkgever kosten voor het indienen van een ontslagaanvraag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal werknemers dat betrokken is bij de aanvraag. Bovendien moet je juridische kosten betalen als je een advocaat inschakelt.