Bedrijven kunnen te maken krijgen met slechte bedrijfseconomische omstandigheden. Dit kan gebeuren door een slechte financiële situatie of technologische veranderingen in het bedrijf.

Dat kan als gevolg hebben dat er werknemers moeten worden ontslagen. De werkgever vraagt een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden aan bij het UWV of legt jou als werknemer een vaststellingsovereenkomst voor. Je kan verweer voeren tegen het ontslag of het ontslag accepteren.

Ontslagvergunning

Is jouw werkgever vanwege de slechte financiële situatie van het bedrijf genoodzaakt jou te ontslaan? Dan heeft hij daar een ontslagvergunning voor nodig. De ontslagvergunning moet worden aangevraagd bij het UWV. Het UWV verleent de vergunning als er is voldaan aan de volgende voorwaarden.

  • Het bedrijf moet in financiële moeilijkheden verkeren. Denk hierbij aan een forse daling van de winst of het kwijtraken van een grote opdrachtgever. Dat moet als gevolg hebben dat er arbeidsplaatsen komen te vervallen.
  • Jouw werkgever moet de mogelijkheden van herplaatsing onderzoeken.
  • De werkgever moet de juiste ontslagvolgorde toepassen (afspiegelingsbeginsel).

Afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag van meerdere werknemers bepaalt de werkgever niet zomaar wie er ontslagen wordt. Hij moet het afspiegelingsbeginsel toepassen. Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de ontslagen worden verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën binnen het bedrijf.

De volgende vijf leeftijdscategorieën zijn van toepassing:

  • van 15 tot en met 24 jaar
  • van 25 tot en met 34 jaar
  • van 35 tot en met 44 jaar
  • van 45 tot en met 54 jaar
  • van 55 jaar en ouder

Per leeftijdscategorie wordt de werknemer met het kortste dienstverband ontslagen (last in, first out). Oproepkrachten, externe medewerkers en werknemers met tijdelijk contract moeten daarnaast als eerste vertrekken. Voor ‘onmisbare werknemers’ wordt een uitzondering gemaakt.

Beschik je over bijzondere kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor het functioneren van de onderneming? Dan mag de werkgever jou buiten het afspiegelingsbeginsel laten.

Herplaatsing mogelijk?

Jouw werkgever moet bij het UWV aantonen dat er geen mogelijkheid is om jou in een andere functie binnen het bedrijf te herplaatsen. Hij moet zich inspannen om een andere functie voor jou te vinden.

Zijn er binnen jouw organisatie uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers werkzaam? Dan moet je voorrang krijgen op deze werknemers. Pas als het UWV overtuigd is dat herplaatsing niet mogelijk is, zal de gevraagde ontslagvergunning worden verleend.

Wat kan je doen tegen bedrijfseconomisch ontslag?

Nadat jouw werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd bij het UWV kan je hiertegen verweer voeren maken. Je kan daarbij aangeven dat aan één van de bovenstaande voorwaarden niet is voldaan. Je moet dat wel kunnen onderbouwen.

Zelfs nadat het UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven kan je daar nog wat tegen doen. Je kan het besluit van het UWV binnen twee maanden aanvechten bij de kantonrechter. De kantonrechter toetst of het UWV de ontslagvergunning terecht heeft afgegeven.

Wij kunnen je in contact brengen met een ontslagspecialist. Deze specialist kan je adviseren en helpen bij het maken van een verweerschrift of procedure. Dit kan bij de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst

Als je werkgever je een vaststellingsovereenkomst geeft voor bedrijfseconomisch ontslag, kun je overwegen om te tekenen. Laat de overeenkomst wel goed controleren. Let op dat de opzegtermijn goed in acht is genomen en je de juiste ontslagvergoeding krijgt.

Twijfel? Bel ons en wij verbinden je door met een arbeidsrecht specialist.

Heb je de vaststellingsovereenkomst al ondertekend en ben je het achteraf toch niet eens met de ontslagregeling? Je hebt 14 dagen bedenktijd na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding

Wanneer je wordt ontslagen, dient de werkgever doorgaans een transitievergoeding aan je te verstrekken. Dezelfde vergoeding geldt ook wanneer jouw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Het initiatief voor het ontslag moet echter bij je werkgever liggen. Als je werkgever failliet is, krijg je geen transitievergoeding. Ook als de werkgever uitstel van betaling heeft of in de schuldsanering zit krijg je geen transitievergoeding.

Lees hier meer over de transitievergoeding bij ontslag.

Veelgestelde vragen

01
Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Bedrijfseconomische redenen zijn reorganisatie, fusies of overnames, financiële problemen of een bedrijfsstrategie die aanzienlijke invloed heeft op de personeelsbezetting. Een werkgever kan tot collectief ontslag overgaan als sprake is van dit soort redenen.

02
Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?

Als je ten minste 24 maanden in dienst bent geweest bij je werkgever en je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de financiële gevolgen van het ontslag te compenseren. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en het aantal dienstjaren.

03
Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Ja, over het algemeen heb je recht op een werkloosheidsuitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de de wekeneis en de arbeidsverledeneis. Dit betekent dat je in de 36 weken voorafgaand aan je werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt.

04
Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen heb je recht op uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen. Deze worden uitbetaald bij de eindafrekening van je arbeidsovereenkomst. De hoogte van de uitbetaling is gebaseerd op het loon dat je zou hebben ontvangen tijdens je vakantiedagen.

05
Wat gebeurt er met mijn pensioenregeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in de meeste gevallen de pensioenopbouw stopgezet. Je behoudt echter wel het recht op het opgebouwde pensioen tot het moment van ontslag.