Je werkt bij een werkgever en bent ziek geworden. Jouw werkgever wil jou ontslaan en je vraagt je af of dit mag. Niemand wil in deze situatie belanden. Het is belangrijk om te weten wat je rechten zijn. en hoe je jezelf kunt beschermen bij ontslag wegens ziekte.

Wij leggen je uit in welke gevallen een werkgever jou mag ontslaan tijdens ziekte. Dat mag namelijk niet altijd! Daarnaast gaan wij in op het re-integratietraject. Het is wettelijk verplicht voor zowel de werkgever als de werknemer om zich daaraan te houden.

Soms is een werknemer erg lang ziek en wil een werkgever hem ontslaan na twee jaar ziekte. In sommige gevallen is dit toegestaan. Als je wordt ontslagen na twee jaar ziekte heb je recht op een transitievergoeding.

Ik ben ziek, mag ik ontslagen worden?

Je hebt een arbeidsovereenkomst. Als je ziek bent mag jouw werkgever jou niet zomaar ontslaan als je nog niet 2 jaar ziek bent. Dit is het uitgangspunt. Maar er zijn uitzonderingen, in sommige gevallen mag jouw werkgever jou wel ontslaan tijdens ziekte! Bijvoorbeeld:

  • als je in je proeftijd zit;
  • bij ontslag op staande voet. Hiervoor heeft je werkgever een dringende reden nodig;
  • bij een faillissement.

Als je een tijdelijk contract hebt, bijvoorbeeld een contract van een jaar, dan hoeft jouw werkgever het contract niet te verlengen als je ziek bent. Jouw contract loopt dan af als jouw werkgever het niet verlengt. je kunt mogelijk een Ziektewet-uitkering krijgen.

Ik ben ziek en heb een uitzendovereenkomst

Als je ziek bent, meldt je dat zo snel mogelijk bij jouw uitzendbureau. Je hebt recht op loondoorbetaling zolang je uitzendovereenkomst loopt. Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  1. Het uitzendbureau volgt de cao voor uitzendkrachten. Dit geldt in ieder geval als het uitzendbureau is aangesloten bij de ABU of NBBU. Je kan dan niet worden ontslagen en je loon moet worden doorbetaald. Bent je daarna nog ziek? Dan kan het uitzendbureau voor je een Ziektewet-uitkering aanvragen.
  2. Het uitzendbureau volgt de cao voor uitzendkrachten niet. Op het moment dat het inleenbedrijf het contract beëindigt dan kan het uitzendbureau de uitzendovereenkomst beëindigen. Je kan een Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

Wat is re-integratie?

Als je na een periode van ziekte weer aan het werk gaat, dan ga je re-integreren. Er zijn twee manieren waarop re-integratie plaatsvindt. Bij re-integratie eerste spoor gaat de werknemer weer aan het werk bij zijn huidige werkgever. Of het gaat om dezelfde functie, een aangepaste functie of een nieuwe functie maakt niet uit. Bij re-integratie tweede spoor gaat de werknemer bij een andere werkgever aan het werk. Zowel de werknemer als de werkgever moeten ervoor zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan. Ze worden daarom verplicht ondersteund door een gecertificeerd bedrijf als de arbodienst.

Hoe verloopt een re-integratietraject?

Er is een regeling opgesteld waarin staat hoe de werkgever en werknemer zich moeten inspannen voor de re-integratie. Het re-integratietraject start al direct nadat een medewerker ziek is geworden. Binnen 6 weken maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Hierin staat aangegeven waarom de werknemer ziek gemeld is, welke herstelmogelijkheden de werknemer heeft en wanneer de werknemer vermoedelijk weer kan gaan werken.

Binnen 8 weken stellen de werkgever en de werknemer samen een Plan van Aanpak op. Hierin staat wat de werkgever en werknemer gaan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.

Na 42 weken meldt de werkgever de werknemer bij het UWV. Het UWV stuurt binnen 2 weken een bevestiging en geeft ook informatie over de re-integratieactiviteiten voor het tweede ziektejaar.

Als de werknemer in week 91 nog niet aan het werk is dan dient de werknemer een WIA-aanvraag in bij het UWV. Ook is het verplicht dat de de werkgever en werknemer iedere 6 weken een voortgangsgesprek houden over het re-integratieproces.

Mag ik na 2 jaar ziekte ontslagen worden?

Als je langer dan 2 jaar ziek bent, dan kan jouw werkgever jou ontslaan. Maar er zijn daarvoor wel een aantal vereisten. Ten eerste moet het zo zijn dat je het werk dat je deed niet meer kan doen. Daarnaast heb je een re-integratietraject doorlopen, maar dit heeft niet tot herstel geleid. Ten slotte kan je ook niet in een aangepaste functie weer aan de slag bij jouw werkgever, ook niet nadat je een cursus of opleiding gevolgd hebt. Als je het eens bent met het ontslag dan kan de arbeidsovereenkomst worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Ben je het niet eens met het ontslag, dan moet jouwwerkgever de ontslagprocedure via het UWV volgen. Je krijgt dan de kans om je te verweren.

Heb ik recht op een transitievergoeding na 2 jaar ziekte?

Als je na 2 jaar ziekte wordt ontslagen heb je recht op een transitievergoeding. Voor het berekenen van de transitievergoeding is het bruto maandsalaris van belang. Dit salaris wordt vermeerderd met eventuele variabele componenten. De berekening is anders als je al gedeeltelijk een WIA-uitkering ontvangt. In dat geval wordt er rekening gehouden met het salaris, het sociaal loon en de uitkering. Deze berekening is niet eenvoudig, vraag een advocaat om de berekening voor je na te gaan. Je hebt recht op dit geld! Via Juridisch.nl vind je een advocaat.

Veelgestelde vragen

01
Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.

02
Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte moet het UWV beoordelen of je recht hebt op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt bent verklaard en er geen ander passend werk is, kan je ontslagen worden door je werkgever.

03
Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

04
Hoelang ben ik beschermd tegen ontslag tijdens ziekte?

Je bent tijdens de eerste twee ziektejaren beschermd tegen ontslag. Gedurende deze periode moet je werkgever zich inspannen om je te re-integreren. Daarnaast heb je zelf een inspanningsverplichting om mee te werken aan het re-integratietraject.

05
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.