In verschillende situaties kun je de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen. Dit kan gebeuren als er erfgenamen zijn die de nalatenschap beneficiair aanvaarden en ook als alle erfgenamen de nalatenschap volledig aanvaarden. De wet heeft regels voor deze situaties, en we zullen hier uitleggen wie als “belanghebbende” wordt beschouwd en waarom dit belangrijk is.

Belanghebbende bij het aanstellen van een vereffenaar

Een “belanghebbende” kan verzoeken om een vereffenaar aan te stellen als, na een beneficiaire aanvaarding:

– Degene die verantwoordelijk is voor het beheer van de nalatenschap, ernstig tekortschiet in zijn verplichtingen, ongeschikt is, of niet voldoet aan een vereiste om zekerheid te stellen.

– De schulden van de nalatenschap de baten overstijgen.

– De verdeling van de nalatenschap wordt gestart voordat deze is vereffend.

Het begrip “belanghebbende” wordt niet expliciet gedefinieerd in de wet. Uit de rechtspraak kunnen we afleiden dat in ieder geval de schuldeisers van de nalatenschap als belanghebbenden worden beschouwd. Voorbeeldzaken laten zien dat dit logisch is.

In gevallen waarin er geen sprake is van beneficiaire aanvaarding, kan het toch nodig zijn om een vereffenaar aan te stellen. De wet biedt de mogelijkheid om een vereffenaar aan te stellen als er geen erfgenamen zijn, als het niet bekend is of er erfgenamen zijn, of als de nalatenschap niet wordt beheerd door een executeur en de bekende erfgenamen de nalatenschap geheel of gedeeltelijk onbeheerd laten.

De wet geeft niet expliciet aan wie als “belanghebbende” wordt beschouwd in deze situatie, maar uit de Parlementaire Geschiedenis en rechtspraak blijkt dat in ieder geval opnieuw schuldeisers (van de nalatenschap) als belanghebbenden worden beschouwd.

Er is discussie in de literatuur over de vraag of erfgenamen als “belanghebbende” kunnen worden beschouwd. Sommige juristen betogen van niet, terwijl anderen juist van mening zijn dat dit wel het geval is. De rechtspraak toont aan dat dit begrip niet eenduidig is.

Conclusie over “belanghebbenden”

Schuldeisers van de nalatenschap kunnen als “belanghebbenden” worden beschouwd. Of het begrip “belanghebbende” een breder bereik heeft, met inbegrip van erfgenamen en anderen, is nog steeds onderwerp van discussie en kan variëren afhankelijk van de situatie en de interpretatie van de wet.

 

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel