Wanneer er sprake is van een testament, wordt vaak een persoon aangewezen als testamentair-executeur. Deze persoon is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis.

Wat als de persoon niet geschikt is om de erfenis af te handelen? Wat als je de executeur niet vertrouwt? Als dat gebeurt, kun je proberen om de executeur te vervangen.

In deze blog lees je meer over het ontslaan van een executeur.

Wat als de executeur zijn werk niet goed doet?

Als de executeur testamentair zijn of haar taken niet naar behoren uitvoert, zijn er verschillende stappen die genomen kunnen worden om dit aan te pakken. Hier zijn enkele mogelijke stappen:

  • Een gesprek aangaan met de executeur
  • Overleg met mede-erfgenamen
  • Een procedure aanspannen bij de rechter

Hoe werkt het ontslaan van de testamentair-executeur?

1. Onderzoek of je het vertrouwen kunt herstellen

Als je wantrouwen hebt tegenover de executeur of onvoldoende zicht hebt op zijn of haar werkzaamheden, kun je conflictbemiddeling inschakelen om de relatie te herstellen. Dit kan voorkomen dat je een rechtszaak moet aanspannen. Schakel een deskundige mediator in voor conflictbemiddeling.

2. Wil de executeur zelf opstappen?

Het komt vaak voor dat een executeur na het horen van kritiek zelf zijn ontslag indient. In dat geval kan de executeur zijn ontslag indienen bij de kantonrechter. De rechter stemt vrijwel altijd in met een dergelijk verzoek.

3. Gewichtige redenen voor ontslag

Als de erfgenamen de executeur niet vertrouwen, kunnen ze hem ontslaan als er goede redenen zijn. Dit kan het geval zijn bij wanbeheer of onduidelijke verslaglegging over de grootte van de erfenis.

Wat valt onder een gewichtige reden?

Onder een gewichtige reden valt het bewijsbaar niet naar behoren uitvoeren van de werkzaamheden door de executeur of het vertonen van wanbeheer.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het verstrekken van onduidelijke informatie over de omvang van de nalatenschap
  • Het traag afhandelen van eenvoudige taken
  • Het niet opstellen van een boedelbeschrijving.
  • Als het banksaldo van de overledene zonder geldige reden sterk afneemt

Wat weegt de kantonrechter mee in zijn oordeel?

De kantonrechter hanteert een brede interpretatie van het begrip ‘gewichtige reden’. Tijdens de zitting wordt niet alleen gekeken naar wanbeheer, maar ook naar betrouwbaarheid. Als erfgenamen geen vertrouwen meer hebben in de executeur, kan dit als een belangrijke reden worden gezien. Bijvoorbeeld bij ernstig wantrouwen.

Er moet dan een geldige reden zijn voor een ernstige verstoring van de relatie tussen de erfgenamen en de executeur. Als één erfgenaam om persoonlijke redenen het niet eens is met het handelen van de testamentair-executeur, is dit vaak geen reden om de executeur te ontslaan.

Wat zijn geen gewichtige redenen?

Het is niet mogelijk om een testamentair-executeur te ontslaan alleen omdat je je benadeeld voelt. Je hebt weinig kans als je een zaak aanspant omdat je bijvoorbeeld zelf als executeur benoemd had willen worden.

Als een erflater in het buitenland is overleden, heeft de executeur vaak te maken met internationale bezittingen en buitenlandse wetgeving. Het kan dan langer duren dan normaal om een boedelbeschrijving op te stellen of de erfenis te verdelen.

4. Ontslag via de kantonrechter

Als duidelijk is dat er gewichtige redenen zijn, moeten de erfgenamen een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter. Het is belangrijk om de gewichtige reden duidelijk te omschrijven en te onderbouwen met bewijs. De rechter neemt een beslissing over het ontslag van de executeur.

Hoe stel je een verzoekschrift op?

Het verzoekschrift moet aan verschillende eisen voldoen. Begin altijd met het vermelden van je volledige naam, adres en woonplaats. Doe hetzelfde voor de betrokken partijen. Beschrijf vervolgens het belang van het verzoek en waarom je het indient (verzoek en gronden).

Sluit af met bewijsstukken. Nummer ze correct en voeg ze toe. Bewijsstukken kunnen onder andere brieven, overeenkomsten of getuigenverklaringen zijn. Je advocaat kan je helpen bij het opstellen van een duidelijk verzoekschrift.

5. Benoeming nieuwe executeur

Als de kantonrechter de executeur ontslaat, wijst hij een nieuwe persoon aan die verantwoordelijk wordt voor de afwikkeling van de erfenis. Wie kan worden aangewezen als vervangende executeur? Dit kan een andere erfgenaam zijn, maar dit is niet noodzakelijk.

De erfgenamen kunnen suggesties doen. In sommige gevallen kiest de rechter voor een andere erfgenaam, soms voor een advocaat of een notaris. Soms kan een erfgenaam niet worden aangesteld, bijvoorbeeld als hij niet zelfstandig kan handelen of schulden heeft.

Conclusie

Als de executeur zijn taken niet goed doet, kun je actie ondernemen om dit op te lossen. Allereerst is communicatie belangrijk, maar als dit niet helpt, kun je overleggen met mede-erfgenamen. Indien nodig, kun je zelfs een procedure starten bij de rechter. Het ontslaan van de testamentair-executeur vereist echter gewichtige redenen, zoals wanbeheer of onduidelijke verslaglegging.

Schakel een erfrecht advocaat in om te helpen bij het ontslag van de executeur. Neem contact met ons op! Onze juridische medewerkers helpen je graag verder.

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er als de kantonrechter het verzoek tot ontslag afwijst?

Als de kantonrechter het verzoek tot ontslag van de testamentair-executeur afwijst, betekent dit dat de testamentair-executeur zijn of haar taken blijft vervullen en verantwoordelijk blijft voor de afwikkeling van de erfenis. De kantonrechter kan het verzoek tot ontslag afwijzen als er geen geldige redenen of voldoende bewijs zijn om het ontslag te rechtvaardigen.

02
Kan je zelf de afwikkeling van de erfenis op me nemen na het ontslag van de testamentair-executeur?

Ja, nadat de testamentair-executeur is ontslagen, is het mogelijk om zelf de afwikkeling van de erfenis op te nemen. Als erfgenaam heb je het recht en de verantwoordelijkheid om de erfenis af te handelen, tenzij het testament anders bepaalt. Het afwikkelen van de erfenis is echter een complex proces. Het is daarom verstandig om juridisch advies in te winnen en eventueel een notaris in te schakelen.

03
Kan je de testamentair-executeur ontslaan zonder tussenkomst van de rechter?

Nee, het is niet mogelijk om de testamentair-executeur te ontslaan zonder tussenkomst van de rechter. Het ontslag van een testamentair-executeur vereist een juridische procedure waarbij een verzoekschrift bij de kantonrechter moet worden ingediend. De kantonrechter beoordeelt of er voldoende gewichtige redenen zijn om de testamentair-executeur te ontslaan en neemt uiteindelijk de beslissing over het ontslag. Dit is om ervoor te zorgen dat er een eerlijke en rechtmatige afhandeling van de erfenis plaatsvindt.

04
Wat zijn mogelijke gevolgen van het ontslag van een testamentair-executeur?

Als de kantonrechter het verzoek tot ontslag van de testamentair-executeur toewijst, wordt er een nieuwe persoon aangewezen om de afwikkeling van de erfenis over te nemen. Dit kan een andere erfgenaam zijn of een externe professional, zoals een advocaat of een notaris.

05
Wat zijn redenen om een testamentair-executeur te ontslaan?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een testamentair-executeur te ontslaan, zoals gebrek aan vertrouwen, onduidelijke verslaglegging, wanbeheer, of het niet adequaat uitvoeren van taken. Als erfgenaam heb je het recht om een verzoek tot ontslag in te dienen bij de kantonrechter.