Vaak wordt bij huurrecht gedacht aan verhuur van huizen of kamers, maar het is ook van toepassing bij het (ver)huren van bijvoorbeeld een kano of een auto.

De meeste rechten en plichten van de huurder en verhuurder zijn vastgelegd in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Deze plichten worden het regelend recht genoemd: partijen mogen er van afwijken, en als dat niet gebeurt zijn de regels van de wet van kracht.

Daarnaast zijn er enkele andere wetten en bepalingen die over specifieke onderdelen van het huurrecht gaan, zoals het Besluit servicekosten of het Besluit huurprijzen woonruimte.

Huurrecht maakt onderdeel uit van het burgerlijk recht.