Het verkrijgen van een vergoeding voor letselschade is een proces dat afhangt van verschillende factoren en bronnen. In deze blog gaan wij dieper in op de vormen van compensatie. Zo krijg je een beter begrip van hoe letselschade vergoedingen kunnen worden verkregen.

Wat is letselschade?

Voor we beginnen met bronnen van compensatie, moeten je weten wat letselschade betekent. Letselschade omvat alle schade die direct voortvloeit uit een ongeval. Dit kan variëren van fysieke verwondingen tot emotionele en financiële schade.

Vervolgens is de vraag wie jouw letselschade gaat betalen. Het is belangrijk dat je de tegenpartij aansprakelijk kan stellen. Je hebt mogelijk recht op een schadevergoeding.

1. De eigen verzekering

De eerste mogelijkheid is je eigen verzekering. Er zijn verschillende verzekeringen waar je mogelijk een schadeclaim kunt indienen. Zoals de autoverzekering, reisverzekering en kostbaarhedenverzekering.

Voor de auto of motor bestaan er de ongevallen-inzittenden-verzekering: (OIV) en de schadeverzekering inzittenden (SVI). De OIV dekt vaak een vast bedrag dat in de polis staat. De SVI vergoedt de werkelijk geleden schade. Informeer bij jouw verzekeraar welke schade precies wordt gedekt.

2. Sociale voorzieningen en sociale verzekeringen

De tweede mogelijkheid voor vergoeding van letselschade zijn de sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Sociale voorzieningen (Wmo en AWBZ)

Wmo

De Wmo richt zich erop om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten leven. Je kunt een aanvraag doen voor aanpassingen in huis, vervoer, rolstoel en huishoudelijke hulp. Een aanvraag moet bij de gemeente worden ingediend.

AWBZ

De AWBZ geeft ondersteuning bij zorg, handicap, langdurige ziekte en ouderdom. Bij ondersteuning langer dan 3 maanden krijg je een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb bepaal je zelf wie je helpt en wanneer je hulp krijgt.

Sociale verzekeringen (ZW, WIA en IVA)

In Nederland zijn er sociale verzekeringen. Deze verzekeringen omvatten de Ziektewet (ZW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze verzekeringen dekken het risico van arbeidsongeschiktheid en zorgen voor inkomen.

Eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Als je niet kunt werken door een ongeval, krijg je meestal minimaal 70% van je loon betaald. Dit gebeurt voor een periode van 2 jaar. Je ontvangt dit als werknemer. Veel werkgevers betalen zelfs meer dan 70%.

Als werknemer zonder recht op loondoorbetaling krijg je een uitkering volgens de Ziektewet. De Ziektewet betaalt 70% van het inkomen in de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid. De Ziektewetuitkering is gebonden aan een maximum.

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Ben je langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt, dan krijgt je mogelijk een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

De WIA bestaat uit 2 soorten uitkeringen:

  • De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).
  • De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Je krijgt WGA als je nog gedeeltelijk werkt. Kan je niet of nauwelijks meer werken door blijvend letsel? Dan ontvang je een IVA-uitkering.

Zelfstandigen

Als je als zelfstandige werkt, dan heb je geen recht op een wettelijke voorziening. Je moet zelf zorgen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3. De verzekering van de wederpartij

Als jouw verzekering niet genoeg dekt, betaalt de verzekering van de andere partij. In veel gevallen is de schuldige partij verzekerd en kun je jouw schade claimen bij hun verzekeraar.

Het uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij alle kosten dekt. De hoogte van de schadevergoeding is afhankelijk van de ernst van het letsel. Denk hierbij aan de gemiste inkomsten, immateriële schade en materiele schade.

De kosten voor juridische hulp kunnen ook vergoed worden. Het is verstandig om bij ernstig letsel een letselschade advocaat in te schakelen. Zo weet je zeker dat je schade wordt vergoed.

Verkeersongeval

Bij auto- of motorongelukken kan je je claim meestal indienen bij de WAM-verzekeraar van de veroorzaker. WAM staat voor Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Volgens de wet kan het slachtoffer meteen naar de verzekeraar van de schuldige partij kan gaan. Wel zo praktisch, bijvoorbeeld als de dader de schade weigert te melden bij zijn/haar WAM-verzekeraar.

Schuldvraag

Om iemand verantwoordelijk te houden voor letsel door een ongeluk, moet die persoon een fout hebben gemaakt. Deze fout moet plaatsvinden in het verkeer. Denk daarbij aan het niet verlenen van voorrang of door rood rijden waardoor het ongeluk ontstond.

Als jouw gedrag heeft bijgedragen aan het letsel, bijvoorbeeld omdat je geen helm droeg, dan kan de aansprakelijkheid worden verdeeld.

4. Fondsen

Als alle andere opties niet beschikbaar zijn, kan een schadefonds een laatste mogelijkheid zijn om vergoeding te verkrijgen.

Voorbeelden van fondsen zijn het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Waarborgfonds Motorverkeer voor onverzekerde daders.

Conclusie

Het verkrijgen van een vergoeding voor je letselschade is dus afhankelijk van verschillende factoren.

Je eigen verzekering kan je schade dekken. Daarnaast bestaan meerdere sociale voorzieningen en verzekeringen. Als je schade niet wordt gedekt door je eigen verzekering of door sociale verzekeringen, dan kan deze worden verhaald op de verzekering van de aansprakelijke partij. Tot slot kan je mogelijk een beroep doen op fondsen, zoals het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Neem gerust contact met ons op als je nog vragen hebt over de vergoeding voor je letselschade. Onze juridische medewerkers staan je graag te woord!

Veelgestelde vragen

01
Wat valt er onder letselschade?

Letselschade omvat alle schade die direct voortvloeit uit een ongeval. Dit kan zowel fysieke als psychische schade zijn.

02
Wat gebeurt er als de aansprakelijkheid voor de letselschade wordt betwist?

Om iemand aansprakelijk te stellen voor letselschade na een verkeersongeval, moet die persoon een fout hebben gemaakt in het verkeer. Als de schuldvraag niet duidelijk is, kan de aansprakelijkheid worden verdeeld op basis van bijdrage aan het letsel.

03
Wat zijn de mogelijke vergoedingen waar ik recht op kan hebben bij letselschade?
  • Medische kosten, zoals ziekenhuisopname, operaties, medicijnen en therapieën.
  • Inkomensverlies en verlies van arbeidsvermogen als gevolg van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
  • Smartengeld voor fysiek en emotioneel leed, pijn en lijden.
  • Kosten voor aanpassingen in huis of vervoer.
  • Kosten voor huishoudelijke hulp, kinderopvang of andere noodzakelijke ondersteuning.
04
Moet ik een letselschadeclaim indienen binnen een bepaalde termijn?

Ja, er geldt vaak een verjaringstermijn voor het indienen van een letselschadeclaim. De termijn kan variëren, afhankelijk van het land en het type zaak. Het is belangrijk om zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen om te bepalen welke termijn van toepassing is op jouw specifieke situatie.

05
Hoe wordt de hoogte van de letselschadevergoeding bepaald?

De hoogte van de letselschadevergoeding hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het letsel, de impact op je dagelijks leven, de medische kosten, het inkomensverlies en andere financiële schade. Een letselschade-expert kan je helpen de schade nauwkeurig te beoordelen en een passende vergoeding te eisen.