De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (huur/verhuur), financieringsvoorbehoud, verborgen gebreken, erfpacht en bouwrechtelijke problemen.

Op bestuursrechtelijke gebied kan worden gedacht aan problematiek rondom het ruimtelijke ordeningsrecht (bestemmingsplannen, bouwverordeningen) en financiële of fiscale aangelegenheden (overdrachtsbelasting, omzetbelasting, huursubsidie).

Onroerend goedrecht heeft veel te maken met andere rechtsgebieden, zoals bouwrecht, huurrecht, omgevingsrecht en vermogensrecht.