Wanneer je ziek bent dan ga je een integratie-traject in. Het uiteindelijke doel is om weer naar je werk terug te keren. Maar wat als je zelf niet meer naar je baan wil terugkeren. Lees hier waar je op moet letten als je uit dienst wil tijdens je ziekte.

Re-integratietraject

Re-integratie is een proces waarbij een werknemer die door ziekte of arbeidsongeschiktheid tijdelijk of gedeeltelijk niet in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, geleidelijk terugkeert naar de arbeidsmarkt en de werkomgeving. Het doel van re-integratie is om de werknemer weer volledig of gedeeltelijk aan het werk te krijgen en te zorgen voor een passende werkhervatting. Dit kan in verschillende stappen verlopen: 

Ziekmelding en beoordeling: Wanneer een werknemer ziek wordt, dient hij of zij zich ziek te melden bij de werkgever. Er vindt een beoordeling plaats van de medische situatie, waarbij een bedrijfsarts of arbodienst kan worden ingeschakeld om de ernst van de ziekte of beperkingen vast te stellen. 

Plan van aanpak: Op basis van de beoordeling wordt in overleg tussen werknemer, werkgever en eventueel de bedrijfsarts een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden doelen, activiteiten en afspraken vastgelegd om de werknemer geleidelijk aan het werk te laten terugkeren. Dit kan variëren van aangepaste werkzaamheden tot tijdelijk deeltijdwerk of andere passende oplossingen. 

Werkhervatting: De werknemer gaat stapsgewijs aan het werk volgens het plan van aanpak. Dit kan betekenen dat hij of zij aangepaste taken uitvoert of bepaalde uren werkt om de belasting geleidelijk op te bouwen. 

Monitoring en bijsturing: Tijdens de re-integratieperiode wordt de voortgang gevolgd en geëvalueerd. Indien nodig kan het plan van aanpak worden aangepast om tegemoet te komen aan de behoeften en mogelijkheden van de werknemer. 

Einde re-integratie: Als de werknemer weer volledig of gedeeltelijk in staat is om het reguliere werk uit te voeren, wordt de re-integratie afgesloten. Dit kan betekenen dat de werknemer weer volledig aan het werk gaat of dat er aangepaste werkzaamheden blijven bestaan. 

Belangrijk om op te merken is dat re-integratie maatwerk is en sterk afhankelijk van de individuele omstandigheden van de werknemer, de aard van de ziekte of beperkingen, en de mogelijkheden binnen het bedrijf. Het is een gezamenlijke inspanning van jou en je werkgever, met mogelijk ook betrokkenheid van deskundigen zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratie professionals. Het uiteindelijke doel is om jou op een duurzame manier weer aan het werk te krijgen en te houden.

Na twee jaar ziekte

Als het na twee jaar ziekte nog niet gelukt is om succesvol te re-integreren, dan hoeft je werkgever je niet meer door te betalen en mag je werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen.

Een slapend dienstverband verwijst naar een situatie waarin een werkgever een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer niet beëindigt, maar ook geen loon meer betaalt. Je bent dan in feite nog formeel in dienst (het dienstverband is “slapend” geworden), maar je verricht geen werkzaamheden en ontvangt geen loon. 

De reden achter het in stand houden van een slapend dienstverband is vaak om te voorkomen dat de werkgever een transitievergoeding moet betalen bij beëindiging van het dienstverband. Wanneer je ontslagen wordt zul je een transitievergoeding ontvangen en heb je recht op een WIA uitkering. Dit is niet het geval wanneer je zelf ontslag neemt.

Recht op ontslag bij een slapend dienstverband

Wanneer je een slapend dienstverband hebt dan moet je werkgever onder bepaalde voorwaarden meewerken aan je ontslag. Dit heeft de Hoge Raad bepaald op 8 november 2019.

De werkgever moet meewerken met je ontslag als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  • Je bent langer dan twee jaar ziek; en
  • er kan geen herstel verwacht worden binnen 26 weken.

Als aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan dan is de werkgever gehouden om in te stemmen met een voorstel tot ontslag met wederzijds goedvinden waarin een transitievergoeding aan je wordt toegekend. De transitievergoeding hoeft dan niet hoger te zijn dan het bedrag waar je recht op had meteen na de eerste twee jaar ziekte.

Ontslag nemen tijdens ziekte

Als je ziek bent, moet je re-integreren. Je kan tijdens het herstelproces te maken krijgen met persoonlijke zaken zoals een burn-out, stress en spanningen. Deze gevolgen kunnen ook impact hebben op het gezinsleven en een negatieve invloed hebben op je mentale gezondheid. Hierdoor kan een je, omwille van zijn gezondheid, uiteindelijk besluiten om het dienstverband gedurende je ziektetraject te beëindigen. 

Redenen voor ontslag tijdens ziekte en re-integratie: 

  • Je voelt zich emotioneel geraakt doordat hij zijn oude functie en taken niet meer goed aankan. Dit kan moeilijk te accepteren zijn en raakt aan de trots van de werknemer. De spanningen van de werkomgeving kunnen ook mee naar huis worden genomen en vice versa, wat het herstel bemoeilijkt en een oncomfortabele situatie creëert. 
  • Je  ervaart vaak gebrek aan steun tijdens de ziekte, wat kan leiden tot oplopende spanningen op het werk. Dit heeft vaak te maken met beperkt contact tussen de werkgever en werknemer. 
  • Je werkgever is vaak gefocust op bedrijfsactiviteiten en besteedt minder aandacht aan de zieke werknemer. Dit kan pijnlijk zijn en leiden tot gevoelens van buitensluiting. Eerder gedane beloften over salarisverhogingen of een betere functie kunnen niet worden waargemaakt. 
  • Gedurende je ziekte is de relatie tussen jou en je werkgever zo erg verslechterd dat er een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan.

Deze redenen kun je uiteindelijk doen besluiten om het dienstverband te beëindigen. Vaak speelt ook mee dat de spanningen en stress vanuit de thuissituatie of de moeizame re-integratie niet bevorderlijk zijn voor het herstel. Zowel de werknemer als de werkgever raken geleidelijk aan uitgekeken op elkaar.

Waar moet ik op letten

WIA

Wanneer je ziek bent heb je twee jaar recht op doorbetaling. Als je tijdens je eerste twee jaar ziekte ontslag neemt, dan heb je niet automatisch recht op een WIA-uitkering. Je ziet door je ontslag namelijk af van het loon dat je nog ontvangt bij je werkgever. Het is dus niet verstandig om zomaar zelf ontslag te nemen gedurende de eerste twee jaar ziekte. Wil je toch uit dienst? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan je adviseren. Zo weet je zeker dat je niet ineens zonder inkomen komt te zitten.

Beter melden

Wanneer je ziek bent en uit dienst wil, meld je dan niet zomaar beter voordat je ontslag neemt. Wanneer je ontslagen wordt en aanspraak wil doen op een uitkering heb je een sollicitatieplicht. Wanneer je ziek bent kun je hier niet aan voldoen. Solliciteren kost namelijk veel energie en vergt inspanning. Wanneer je ziek bent door het werk of de omstandigheden bij je werkgever dan is het wellicht wel mogelijk om je voordat je ontslag neemt beter te melden. 

Toch ontslag nemen tijdens ziekte?

Het wordt over het algemeen niet aanbevolen om vrijwillig ontslag te nemen (of het nu om gezondheidsredenen is of bij ziekte) als je nog geen nieuwe baan hebt gevonden. Wanneer je zelf ontslag neemt, loop je namelijk het risico dat je niet langer in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Wil je toch uit dienst? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat. Zij kunnen je adviseren over hoe je het beste in gesprek kan gaan met je werkgever, om wellicht samen met je werkgever een ontslag met wederzijds goedvinden te regelen.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen voor dit artikel