Vaststellingsovereenkomst voorbeeld

Het volgende voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst is puur informatief en niet bedoeld als vervanging van juridisch advies. Wij staan altijd klaar om je te helpen! Dit voorbeeld is te gebruiken bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

1. Gegevens werkgever

De werkgever:

<Bedrijfsnaam>

<Vestigingsadres>

<Postcode en plaats>

De werkgever wordt vertegenwoordigd door:

<Voorletters en achternaam>

De werkgever heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen:

<Voorletters en achternaam>

<Woonadres>

<Postcode en plaats>

2. Gegevens werknemer

De werknemer:

<Voorletters en achternaam>

<Woonadres>

<Postcode en plaats>

<Geboortedatum>

De werknemer heeft de volgende persoon gemachtigd om namens hem de overeenkomst te ondertekenen:

<Voorletters en achternaam>

<Woonadres>

<Postcode en plaats>

3. Aanleiding

Initiatief werkgever -> omschrijving wat de aanleiding is van het ontslag

3.1 De werknemer werkt op basis van een arbeidsovereenkomst als <naam functie> bij de werkgever. Hij verdient daarmee € <bedrag bruto salaris> bruto per <salarisperiode>. Dit bedrag is exclusief vakantiegeld en andere arbeidsvoorwaarden.

3.2 De werkgever neemt het initiatief om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen. Voor dit initiatief is geen dringende reden zoals bedoeld in artikel 7:678 BW.

3.3 Kies één van de volgende mogelijkheden:

3.3.1 De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen om bedrijfseconomische redenen.

3.3.2 De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen, omdat er een niet op te lossen verschil van mening is. Werkgever en werknemer zijn het niet met elkaar eens over de manier waarop de werknemer zijn werk moet doen.

3.3.3 De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen omdat de werknemer langer dan twee jaar niet kan werken omdat hij ziek is en de periode van loondoorbetaling bij ziekte (volgens de wet meestal 104 weken) verstreken is. Het is de werkgever in die periode niet gelukt om de werknemer te re-integreren in zijn eigen functie of in ander passend werk in de onderneming van de werkgever.

3.3.4 De werkgever wil de arbeidsovereenkomst met de werknemer beëindigen, omdat <andere reden invullen>.

3.4 De werknemer heeft in eerste instantie aangegeven dat hij in dienst wil blijven. Beide partijen hebben hierover verschillende keren overlegd. Het resultaat daarvan is dat werkgever en werknemer allebei geen mogelijkheden zien om de arbeidsovereenkomst voort te zetten. Beide partijen hebben daarom afgesproken om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. De afspraken die zij daarbij maken zijn vastgelegd in deze overeenkomst.

4. Afspraken 

4.1 De arbeidsovereenkomst eindigt met wederzijds goedvinden op <datum, de eerste dag na de einddatum van de arbeidsovereenkomst>.

Kies een van de volgende twee mogelijkheden:

  1. Bij de beëindigingsdatum is rekening gehouden met de opzegtermijn.
  2. De opzegtermijn is verdisconteerd in de beëindigingsvergoeding.

4.2 De werkgever betaalt de werknemer een beëindigingsvergoeding van € <bruto bedrag> bruto. Hij maakt het netto-equivalent van dit bedrag (na verplichte inhoudingen door werkgever) uiterlijk <datum> over aan de werknemer.

4.3 Kies een van de volgende mogelijkheden:

4.3.1 Van <datum 1> tot en met <datum 2> hoeft de werknemer zijn werk niet meer te doen. Zo heeft hij voldoende tijd om een nieuwe baan te vinden.

4.3.2 Van <datum 1> tot en met <datum 2 > werkt de werknemer gewoon door.

4.3.3 Van <datum 1> tot en met <datum 2> werkt de werknemer gewoon door. Van <datum 3> tot en met <datum 4 > neemt de werknemer <aantal> vakantiedagen op.

4.3.4 Van <datum 1> tot en met <datum 2> hoeft de werknemer zijn werk niet meer te doen. Zo heeft hij voldoende tijd om een nieuwe baan te vinden. Van <datum 3> tot en met <datum 4> neemt de werknemer <aantal> vakantiedagen op.

4.4 De werkgever betaalt de werknemer zijn loon door tot aan het einde van de arbeidsovereenkomst. Ook bouwt de werknemer tot dat moment vakantiegeld en vakantiedagen op en blijft hij gebruikmaken van de andere arbeidsvoorwaarden, bestaande uit <opsomming>.

4.5 De werkgever stelt uiterlijk op <datum> de financiële eindafrekening van de arbeidsovereenkomst op. Daarin staat een overzicht van:

–   vakantiedagen die de werknemer heeft opgebouwd maar niet heeft opgenomen;

–   vakantiegeld dat de werknemer heeft opgebouwd;

–   reiskosten die de werknemer nog vergoed krijgt;

–   declaraties die de werknemer heeft ingediend;

–   schulden van de werknemer aan de werkgever die hij nog moet aflossen;

–   eventuele andere kosten die de werkgever of de werknemer nog moet betalen.

4.6 Alle kosten uit dit overzicht worden tegelijk afgerekend. Dat gebeurt uiterlijk op <datum>. De werknemer ontvangt tegelijk met de afrekening een specificatie van de werkgever.

4.7 De werkgever en werknemer hebben na de financiële eindafrekening niets meer van elkaar te vorderen. Zij verlenen elkaar finale kwijting.

4.8 Na ondertekening kan de werknemer binnen 14 dagen en zonder opgave van redenen alsnog afzien van de overeenkomst (de overeenkomst ontbinden). Dit kan niet als hij in de zes maanden daarvoor al eerder van een beëindigingsovereenkomst heeft afgezien. De werknemer moet schriftelijk aan de werkgever laten weten dat hij van de overeenkomst afziet.

5. Overige afspraken

Hier kunt u andere afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld over de teruggave van bedrijfsmiddelen, zoals laptop en mobiele telefoon, of hieronder genoemde onderwerpen.        

5.1 Afspraken over teruggave bedrijfsmiddelen.

5.2 Afspraken over geheimhouding, bijvoorbeeld over uitlatingen op sociale media.

5.3 Wat als de werknemer voor het einde van de arbeidsovereenkomst een andere baan vindt.

5.4 De mogelijkheid voor de werknemer om juridisch advies in te winnen en eventuele afspraken over vergoeding van deze kosten door u (tot een bepaald bedrag).

5.5 Afspraken over een eerder gesloten studiekostenbeding.

5.6 Afspraken over (beperking van) het gesloten concurrentie- of relatiebeding.

5.7 De afgifte van een getuigschrift of referenties.

5.8 Afspraken over pensioenopbouw en/of -uitkeringen.

6. Ondertekening

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaren beide partijen dat zij de arbeidsovereenkomst willen beëindigen en dat zij op de hoogte zijn van de gevolgen daarvan. Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:900 BW.

<Plaatsnaam>, <Datum ondertekening>                                                        <Plaatsnaam>, <Datum ondertekening>

Handtekening werkgever of gemachtigde                                                 Handtekening werknemer of gemachtigde

Bron: UWV

Neem geen risico’s als jouw baan op het spel staat: Teken geen vaststellingsovereenkomst zonder advies van een expert.

Wij begrijpen dat je baan erg belangrijk voor je is en dat je geen onnodige risico’s wilt nemen. Daarom adviseren wij om geen vaststellingsovereenkomst te tekenen zonder eerst juridisch advies in te winnen bij een expert. Bij ons sta je er niet alleen voor. Wij zijn er om je te helpen. We werken samen met ervaren arbeidsrecht advocaten die je snel en vakkundig bijstaand. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er als ik na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vind?

Als je na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst ander werk vindt, is het belangrijk om dit zo spoedig mogelijk te melden bij het UWV. Afhankelijk van het inkomen dat je verdient met je nieuwe baan, kan dit invloed hebben op de hoogte van je WW-uitkering of kan de uitkering mogelijk stopgezet worden.

02
Kan de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst worden ingekort of verlengd?

Nee, de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgesteld op 14 dagen. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze termijn houden.

03
Kan ik een vaststellingsovereenkomst onderhandelen na ontslag op staande voet?

Het is mogelijk om na het ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) te onderhandelen met je werkgever. Dit kan een manier zijn om tot een overeenkomst te komen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief eventuele financiële compensatie.

04
Moet ik mijn vakantiedagen opnemen tijdens de opzegtermijn in een vaststellingsovereenkomst?

De regels met betrekking tot vakantiedagen kunnen variëren, afhankelijk van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst, CAO of vaststellingsovereenkomst. Het is mogelijk dat je jouw vakantiedagen moet opnemen tijdens de opzegtermijn, maar het kan ook zijn dat deze worden uitbetaald. Het is belangrijk om de specifieke afspraken hieromtrent in de overeenkomst te vermelden.

05
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

06
Heb ik recht op een ziektewetuitkering als ik ziek ben na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst?

Als je ziek wordt na het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, kun je mogelijk aanspraak maken op een ziektewetuitkering (ZW-uitkering). Het is belangrijk om te controleren of de ziekte al aanwezig was voordat je de vaststellingsovereenkomst tekende, aangezien dit van invloed kan zijn op je recht op een ZW-uitkering. Neem contact op met het UWV of een juridisch expert om je situatie te beoordelen en te bepalen of je in aanmerking komt voor een ZW-uitkering.