Veelgestelde vragen over Erfrecht

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Erfrecht

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Erfrecht

Kan één erfgenaam de verkoop tegenhouden?

In het algemeen kan een individuele erfgenaam niet op eigen initiatief de verkoop van een geërfd huis tegenhouden, vooral als de meerderheid van de erfgenamen akkoord is met de verkoop. Als een erfgenaam echter het recht van vruchtgebruik heeft of het huis gebruikt, kan dit zijn of haar positie versterken bij het proberen tegen te houden van de verkoop.

Hoe snel moet een erfenis afgehandeld worden?

Het is fijn als de erfenis zo snel mogelijk wordt afgehandeld. Het afhandelen van de erfenis duurt in de praktijk vaak al snel een jaar, gezien het ingewikkelde juridische proces.

Wat als de erfenis niet eerlijk verdeeld wordt?

Als een erfenis niet eerlijk wordt verdeeld en er onenigheid ontstaat tussen erfgenamen, zijn er verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Allereerst is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met de mede-erfgenamen. Als je er onderling niet uitkomt is het verstandig om een gespecialiseerde erfrecht advocaat in te schakelen.

Wat is een zware vereffening?

Zware vereffening: Zware vereffening verwijst naar het afhandelen van een nalatenschap met complexe financiële en juridische kwesties die uitgebreide vereffening vereisen.

Wat is een zuivere aanvaarding?

Zuivere aanvaarding: Zuivere aanvaarding van een erfenis betekent dat de erfgenaam alle bezittingen en schulden van de overledene overneemt zonder beperkingen.

Wat is de WLZ-clausule?

WLZ-clausule: Een WLZ-clausule in een testament bepaalt de voorwaarden.

Wat is wilsrecht?

Wilsrecht: Wilsrecht is het recht van een persoon om zijn of haar eigen wensen en beslissingen met betrekking tot nalatenschap en erfenis te bepalen.

Wat is wilsonbekwaamheid?

Wilsonbekwaam: Wilsonbekwaam verwijst naar een gebrek aan vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen, vaak als gevolg van mentale of cognitieve beperkingen.

Wat is wilsbekwaamheid?

Wilsbekwaam: Wilsbekwaam verwijst naar iemands vermogen om weloverwogen beslissingen te nemen en zijn of haar wensen uit te drukken, met name in juridische aangelegenheden zoals het opstellen van een testament.

Wat is het wijzigen van een testamentaire last?

Wijzigen testamentaire last: Het wijzigen van een testamentaire last houdt in dat de bepalingen in een testament met betrekking tot nalatenschap worden aangepast.

Wat is een wettelijke verdeling?

Wettelijke verdeling: De wettelijke verdeling is een wettelijk bepaalde manier waarop een nalatenschap wordt verdeeld tussen de langstlevende echtgenoot en eventuele kinderen.

Wat is vruchtgebruik?

Vruchtgebruik: Vruchtgebruik geeft iemand het recht om bezittingen te gebruiken en van de opbrengsten te genieten zonder de eigendom te hebben.

Wat is een vrijstelling van erfbelasting?

Vrijstelling erfbelasting: Een vrijstelling voor erfbelasting is een bedrag of bepaalde activa die niet belast worden bij de verdeling van een nalatenschap.

Wat is een voorlopige aanslag erfbelasting?

Voorlopige aanslag erfbelasting: Een voorlopige aanslag erfbelasting is een voorlopige berekening van de te betalen erfbelasting voordat de definitieve afrekening plaatsvindt.

Wat is een voogdijregeling?

Voogdijregeling: Een voogdijregeling is een juridisch document waarin wordt vastgelegd wie de voogdij krijgt over minderjarige kinderen als de ouders overlijden.

Wat is een verzoek bij leven?

Verzoek bij leven: Een verzoek bij leven verwijst naar een verzoek of regeling die iemand tijdens zijn leven maakt met betrekking tot zijn nalatenschap.

Wat is verwerpen?

Verwerpen: Verwerpen is het afstand doen van een erfenis, wat betekent dat een erfgenaam ervoor kiest om de erfenis niet te aanvaarden.

Wat is een verwachter?

Verwachter: Een verwachter is een persoon die een nalatenschap ontvangt op basis van een voorwaardelijke bepaling in een testament.

Wat is een vervallenverklaring van een testamentaire last?

Vervallenverklaring testamentaire last: De vervallenverklaring van een testamentaire last houdt in dat de specifieke bepaling in een testament niet kan worden uitgevoerd of niet langer van toepassing is.

Wat is versterferfrecht?

Versterferfrecht: Het versterferfrecht verwijst naar de wettelijke regels die van toepassing zijn wanneer er geen testament is, en bepaalt hoe de nalatenschap wordt verdeeld onder erfgenamen.

Wat is een vernietiging van een testament?

Vernietiging testament: De vernietiging van een testament betekent dat het document ongeldig wordt gemaakt, meestal door een nieuw testament op te stellen of door wettelijke procedures.

Wat is een verklaring van erfrecht?

Verklaring van erfrecht: Een verklaring van erfrecht is een officieel document dat bevestigt wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap van een overledene af te handelen.

Wat is vererven?

Vererven: Vererven verwijst naar het ontvangen van eigendommen of bezittingen van een overleden persoon via erfenis.

Wat is een vereffening?

Vereffening: Vereffening is het proces van het vereffenen van schulden en het verdelen van activa bij de afhandeling van een nalatenschap.

Wat is een vereffenaar?

Vereffenaar: Een vereffenaar is een persoon of entiteit die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van een nalatenschap, inclusief het betalen van schulden en het verdelen van bezittingen.

Wat is een verdelingsprocedure?

Verdelingsprocedure: Een verdelingsprocedure is het proces waarin de erfenis van een overledene wordt verdeeld onder erfgenamen of volgens testamentaire bepalingen.

Wat is een verblijvingsbeding?

Verblijvingsbeding: Een verblijvingsbeding is een bepaling in een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden waarin staat wat er gebeurt met eigendommen bij overlijden of scheiding.

Wat is uitstel van de betaling erfbelasting

Uitstel betaling erfbelasting: Uitstel van betaling van erfbelasting is een regeling waarmee erfgenamen meer tijd krijgen om de verschuldigde erfbelasting te betalen.

Wat is een uitsluitingsclausule?

Uitsluitingsclausule: Een uitsluitingsclausule is een bepaling in een testament die bepaalt dat een erfenis of schenking buiten een gemeenschap van goederen valt en niet gedeeld hoeft te worden bij echtscheiding.

Wat is een uiterste wilsbeschikking?

Uiterste wilsbeschikking: De uiterste wilsbeschikking is een ander woord voor een testament, waarin iemand zijn of haar laatste wil en wensen met betrekking tot nalatenschap vastlegt.

Wat is een tweetrapsmaking?

Tweetrapsmaking: Een tweetrapsmaking is een testamentaire regeling waarbij de erfenis eerst naar de langstlevende partner gaat en vervolgens naar andere erfgenamen of instanties.

Wat is toegevoegde rechtsbijstand?

Toegevoegde rechtsbijstand: Toegevoegde rechtsbijstand verwijst naar juridische bijstand die aan personen met beperkte financiële middelen wordt verstrekt om toegang tot gerechtelijke procedures te waarborgen.

Wat is een testamentair executeur?

Testamentair executeur: Een testamentair executeur is een persoon die in een testament is aangewezen om de zaken van de overledene af te handelen, waaronder de verdeling van de nalatenschap volgens de wensen van de erflater.

Wat is een testamentaire last?

Testamentaire last: Een testamentaire last is een specifieke bepaling in een testament die bepaalt hoe bepaalde zaken of geld moeten worden beheerd of verdeeld na het overlijden van de erflater.

Wat is een testament?

Testament: Een testament is een wettelijk document waarin iemand zijn of haar wensen met betrekking tot de verdeling van bezittingen en nalatenschap na overlijden vastlegt.

Wat is de Successiewet?

Successiewet: De Successiewet is een Nederlandse wet die bepalingen bevat met betrekking tot erf- en schenkbelasting, inclusief regels voor belastingen op erfenissen.

Wat is successierecht?

Successierecht: Successierecht is belasting die wordt geheven over een erfenis na het overlijden van een persoon.

Wat is een sublegaat?

Sublegaat: Een sublegaat is een legaat dat afhankelijk is van een ander legaat of een voorwaarde in een testament.

Wat zijn schulden?

Schulden: Schulden verwijzen naar het totaalbedrag dat verschuldigd is aan schuldeisers, waaronder financiële verplichtingen.

Wat is een schuldeiser?

Schuldeiser: Een schuldeiser is een persoon of organisatie aan wie geld verschuldigd is door een andere partij, de schuldenaar.

Wat is een schenkingsovereenkomst?

Schenkingsovereenkomst: Een schenkingsovereenkomst is een contract dat de voorwaarden en details van een schenking regelt tussen de schenker en de ontvanger.

Wat is een schenkingsakte?

Schenkingsakte: Een schenkingsakte is een juridisch document dat de overdracht van een schenking bevestigt en de voorwaarden ervan specificeert.

Wat is een schenking?

Schenking: Schenking verwijst naar het vrijwillig overdragen van eigendommen, geld of activa aan een andere persoon zonder de verwachting van een tegenprestatie.

Wat is schenken op papier?

Schenken op papier: Bij schenken op papier wordt een schenkingsovereenkomst opgesteld waarin wordt vastgelegd dat een bepaald bedrag als schenking wordt beschouwd, maar nog niet wordt overgedragen.

Wat is schenken onder bewind?

Schenken onder bewind: Het schenken van goederen of geld onder toezicht van een bewindvoerder, die de besteding ervan reguleert.

Wat is schenkbelasting?

Schenkbelasting: Schenkbelasting is een belasting die wordt geheven over ontvangen schenkingen of giften.

Wat is de sbbi-organisatie?

SBBI-organisatie: SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende Instelling en verwijst naar organisaties met een speciale fiscale status.

Wat is een rechtverkrijgende?

Rechtverkrijgende: Een rechtverkrijgende is een persoon of entiteit die rechten verkrijgt, zoals erfrechten in het geval van een nalatenschap.

Wanneer is iets rechtsgeldig?

Rechtsgeldig: Rechtsgeldigheid verwijst naar juridische geldigheid en afdwingbaarheid volgens de wet.

Wanneer is iets rechtmatig?

Rechtmatig: Iets dat in overeenstemming is met het recht of de wet, legaal en toegestaan.

Wat is een quasi-wettelijke verdeling?

Quasi-wettelijke verdeling: De quasi-wettelijke verdeling lijkt op de wettelijke verdeling maar heeft enkele verschillen in de verdeling van de erfenis, met name met betrekking tot langstlevende echtgenoten.

Wat is een quasi-legaat?

Quasi-legaat: Een quasi-legaat lijkt op een legaat maar benoemt geen specifieke erfgenaam. In plaats daarvan legt het bepaalde voorwaarden vast voor de verdeling van eigendommen of activa.

Wat is een pro deo advocaat?

Pro Deo advocaat: Een Pro Deo advocaat is een juridische professional die juridische diensten verleent aan cliënten met beperkte financiële middelen. Ze treden op zonder kosten of tegen sterk verminderde tarieven.

Wat is een privéclausule?

Privéclausule: Een privéclausule in een testament specificeert persoonlijke eigendommen en bepaalt wie deze ontvangt na overlijden. Hiermee kunnen erfgenamen persoonlijke bezittingen van de overledene identificeren en beschermen.

Wat is een privéclausule?

Privéclausule: Een privéclausule in een testament specificeert persoonlijke eigendommen en bepaalt wie deze ontvangt na overlijden. Hiermee kunnen erfgenamen persoonlijke bezittingen van de overledene identificeren en beschermen.

Wat is een plaatsvervulling?

Plaatsvervulling: Plaatsvervulling treedt op wanneer een erfgenaam overlijdt vóór de erflater. De kinderen van de overleden erfgenaam nemen zijn of haar plaats in bij de verdeling van de erfenis.

Wat is Pensioen in Zicht?

Pensioen in Zicht: Pensioen in Zicht verwijst naar een fase in iemands leven waarin hij of zij zich voorbereidt op pensionering.

Wat is een opvullegaat?

Opvullegaat: Een bepaling in een testament om gaten te vullen als andere erfgenamen wegvallen.

Wat is het opheffen een testamentaire last?

Opheffen testamentaire last: Het verwijderen van een specifieke bepaling uit een testament.

Wat is het openvallen van de erfenis?

Openvallen erfenis: Het moment waarop een erfenis wordt verdeeld.

Wat is onterven?

Onterven: Doelbewust uitsluiten van iemand als erfgenaam in een testament.

Wat is een ontbindende voorwaarde?

Ontbindende voorwaarde: Een voorwaarde in een testament die de geldigheid van bepalingen kan intrekken.

Wat is een onrechtmatig testament?

Onrechtmatig testament: Een testament dat op onwettige wijze is opgesteld.

Wat is ongedaanmaking?

Ongedaanmaking: Het terugdraaien van een eerder genomen beslissing.

Wat is een ondernemerstestament?

Ondernemerstestament: Een testament dat is afgestemd op de belangen van een ondernemer.

Wat is onbeheerd nalatenschap?

Onbeheerd nalatenschap: Een nalatenschap waar niemand zich om bekommert.

Wat is een notaris?

Notaris: Een juridische professional die juridische documenten opstelt en registreert, inclusief testamenten.

Wat is notarieel beroepsgeheim?

Notarieel beroepsgeheim: Het geheimhouden van vertrouwelijke informatie door een notaris.

Wat is een noodtestament?

Noodtestament: Een testament dat snel wordt opgesteld als iemand plotseling ernstig ziek is.

Wat is nietig verklaren?

Nietig verklaren: Een officiële verklaring dat iets ongeldig is.

Wat is een nalatenschapsplanning?

Nalatenschapsplanning: Het plannen van hoe de nalatenschap wordt verdeeld om belastingen te minimaliseren.

Wat is een nalatenschap?

Nalatenschap: De bezittingen en schulden die iemand achterlaat na overlijden.

Wat is een nabestaandenmachtiging?

Nabestaandenmachtiging: Een volmacht om namens een overleden persoon op te treden.

Wat is een lichte vereffening?

Lichte vereffening: Een vereffening waarbij de nalatenschap weinig schulden heeft.

Wat is een levenstestament?

Levenstestament: Een document waarin iemand aangeeft wie beslissingen voor hen kan nemen als ze niet meer in staat zijn dit zelf te doen.

Wat is een levensexecuteur?

Levensexecuteur: Iemand die beslissingen kan nemen voor een persoon als die niet meer in staat is dat zelf te doen.

Wat is een legitieme portie?

Legitieme portie: Het wettelijke minimumdeel van de erfenis dat kinderen kunnen opeisen.

Wat is een legator?

Legator: Degene die een legaat in een testament vastlegt.

Wat is een legataris?

Legataris: De persoon die een legaat ontvangt.

Wat is een legaat?

Legaat: Een specifiek erfstuk of geldbedrag dat wordt nagelaten aan een bepaalde persoon.

Wat is een lastplichtige?

Lastplichtige: Iemand die bepaalde schulden van de overledene moet betalen.

Wat is een langstlevende ouder?

Langstlevende ouder: De overlevende echtgenoot na het overlijden van de partner.

Wat is een kwijtscheldingsregeling van erfbelasting?

Kwijtscheldingsregeling erfbelasting: Een regeling waarbij erfbelasting in sommige gevallen kan worden kwijtgescholden.

Wat is een kindsdeel?

Kindsdeel: Het erfdeel dat kinderen van de overledene krijgen.

Wat is een keuzelegaat?

Keuzelegaat: Een specifieke keuze in een testament over wie wat erft.

Wat is een kantonrechter?

Kantonrechter: Een rechter die geschillen behandelt over bijvoorbeeld erfenissen.

Wat is jurisprudentie

Jurisprudentie: Eerdere rechterlijke beslissingen die als richtlijn worden gebruikt voor vergelijkbare gevallen.

Wat is invorderingsrente?

Invorderingsrente: Rente die moet worden betaald bij het te laat betalen van schulden aan de Belastingdienst.

Wat is een honorarium?

Honorarium: Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor diensten, zoals die van een notaris.

Wat is herroepen?

Herroepen: Het intrekken of ongedaan maken van een eerder genomen beslissing.

Wat is een gevolmachtigde?

Gevolmachtigde: Iemand die gemachtigd is om namens een ander op te treden.

Wat is een geldvordering?

Geldvordering: Een vordering op geld als erfdeel.

Wat is een fideï-commis?

Fideï-commis: Een erfenis met een beperking waarbij eigendom wordt doorgegeven aan een erfgenaam onder bepaalde voorwaarden.

Wat is een facultatieve wettelijke verdeling?

Facultatieve wettelijke verdeling: Een erfrechtregeling waarbij de langstlevende echtgenoot alles erft en de kinderen een vordering krijgen.

Wat is een codicil?

Codicil: Een aanvullend document bij een testament waarin persoonlijke bezittingen worden verdeeld.

Wat is een beneficiaire aanvaarding?

Beneficiaire aanvaarding: Het accepteren van een erfenis onder voorwaarde dat de schulden eerst worden betaald.

Wat is een akte van erfrecht?

Akte van erfrecht: Een document dat officieel bevestigt wie de erfgenamen zijn van een overledene.

Welke rol speelt het erfrecht bij het oplossen van onenigheid over de erfenis?

Het erfrecht bepaalt wie recht heeft op welk deel van de nalatenschap. Als er een testament is, worden de erfrechtelijke regels mogelijk aangevuld of gewijzigd volgens de wensen van de overledene. Deze regels kunnen duidelijkheid bieden en een basis vormen voor het verdelen van de erfenis.

Welke rol speelt de executeur bij onenigheid over de erfenis?

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de nalatenschap en het verdelen van de bezittingen onder de erfgenamen. Bij onenigheid kan de executeur een neutrale positie innemen en proberen om de verschillende partijen tot een oplossing te brengen. Zijn of haar rol kan hierbij bemiddelend of adviserend zijn.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een juridische procedure bij onenigheid over de erfenis?

Een juridische procedure kan leiden tot aanzienlijke kosten, waaronder gerechtskosten en advocaatkosten. Daarnaast kan het lang duren voordat een zaak wordt opgelost, afhankelijk van de complexiteit en de beschikbaarheid van de rechtbank. Bovendien kan het leiden tot verdere verstoring van familierelaties en emotionele belasting voor alle betrokkenen.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade