Veelgestelde vragen over Ontslag

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Ontslag

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Ontslag

Kan je een werknemer op staande voet ontslaan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

In uitzonderlijke gevallen kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden beëindigd met een ontslag op staande voet. Er moet dan sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag, zoals diefstal of fraude. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden meegedeeld na het ontvangen van het bewijs.

Heeft de werknemer recht op vergoedingen bij tussentijds ontslag?

Bij tussentijds ontslag heeft je werknemer recht op bepaalde vergoedingen. De werknemer is bijvoorbeeld gerechtigd op doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van beëindiging van het contract of heeft mogelijk recht op een transitievergoeding.

Moet je als werkgever de loonbetaling stopzetten tijdens de ontslagprocedure op staande voet?

Als werkgever ben je in principe verplicht om het loon van een medewerker door te betalen gedurende de ontslagprocedure op staande voet. Het ontslag op staande voet betekent immers niet automatisch dat de verplichting tot loondoorbetaling komt te vervallen. De medewerker heeft recht op loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd.

Er zijn echter uitzonderlijke situaties waarin de loonbetaling kan worden opgeschort. Dit kan het geval zijn als er sprake is van een dringende reden die het onmiddellijk stopzetten van de loonbetaling rechtvaardigt, bijvoorbeeld in situaties waarin de medewerker tijdens werktijd een ernstige misdraging begaat die directe beëindiging rechtvaardigt. Dergelijke situaties zorgvuldig moeten worden beoordeeld. Schakel daarvoor een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in.

 

Wat zijn de voordelen en nadelen van het omzetten van ontslag op staande voet naar beëindiging met wederzijds goedvinden?

Het omzetten van ontslag op staande voet naar beëindiging met wederzijds goedvinden heeft zowel voordelen als nadelen, zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Voordelen zijn de juridische zekerheid, onderhandelingsmogelijkheden, kostenbesparing en behoud van reputatie. Nadelen van het omzetten zijn echter dat er minder strikte controle is over de voorwaarden en het betalen van een transitievergoeding door de werkgever.

Hoe informeer je de werknemer over het ontslag op staande voet en welke informatie moet je verstrekken?

Bij het informeren van een medewerker over het ontslag op staande voet is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste informatie te verstrekken. Geef duidelijk en expliciet aan wat de dringende reden voor het ontslag is. Bevestig dit na een gesprek met de medewerker ook nog schriftelijk. Stel een ontslagbrief op waarin je de redenen en de datum van het ontslag vermeldt.

Kan je een ontslag op staande voet omzetten naar beëindiging met wederzijds goedvinden?

In sommige gevallen kan het voor zowel de werkgever als de werknemer wenselijk zijn om het ontslag op staande voet om te zetten naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld vanwege kostenbesparing of behoud van reputatie. Het is vereist dat beide partijen instemmen met het omzetten van het ontslag op staande voet naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Heb je als werkgever recht op compensatie of vergoedingen als je een medewerker op staande voet ontslaat?

Als werkgever heb je over het algemeen geen recht op compensatie of vergoedingen als je een medewerker op staande voet ontslaat. Maar in uitzonderlijke gevallen kan je mogelijk wel aanspraak maken op compensatie of vergoedingen. Bijvoorbeeld, als de medewerker op staande voet is ontslagen vanwege een actie die aanzienlijke financiële schade heeft veroorzaakt aan het bedrijf, kan de werkgever mogelijk een civiele vordering indienen om de geleden schade te verhalen. Om zeker te zijn van de juridische positie en mogelijke rechten als werkgever, is het altijd verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat die gespecialiseerd is in ontslagzaken.

Kan je werkgever selectiecriteria hanteren bij het bepalen van wie wordt ontslagen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, een werkgever kan selectiecriteria hanteren bij het bepalen van welke werknemers worden ontslagen, maar deze moeten dan wel objectief en relevant zijn. Voorbeelden zijn het aantal dienstjaren en competenties.

Heb je recht op een werkeloosheidsuitkering bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, vaak heb je recht op een werkeloosheidsuitkering als je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van het UWV, zoals het hebben van voldoende arbeidsverleden en beschikbaar zijn voor werk.

Wat gebeurt er met je contract en eventuele andere arbeidsvoorwaarden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen eindigt in principe je arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te controleren of er eventuele afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een sociaal plan, outplacementtraject of andere regelingen die je kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk.

Welke rechten heb je als werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Als werknemer heb je recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt gebaseerd op het aantal jaren dat je in dienst bent en je salaris. Je hebt ook recht op informatie over de redenen voor het ontslag.

Wat is een collectief ontslag?

Bij een collectief ontslag wordt een grote groep werknemers getroffen door ontslag door bedrijfseconomische redenen. Denk bijvoorbeeld aan herstructurering, reorganisatie of een dreigend faillissement. Als er binnen een periode van drie maanden ten minste twintig werknemers binnen een werkgebied van een werkgever worden ontslagen, wordt dit beschouwd als een collectief ontslag. Als ontslagen werknemer heb je recht op een transitievergoeding.

Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.

Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte moet het UWV beoordelen of je recht hebt op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt bent verklaard en er geen ander passend werk is, kan je ontslagen worden door je werkgever.

Hoelang ben ik beschermd tegen ontslag tijdens ziekte?

Je bent tijdens de eerste twee ziektejaren beschermd tegen ontslag. Gedurende deze periode moet je werkgever zich inspannen om je te re-integreren. Daarnaast heb je zelf een inspanningsverplichting om mee te werken aan het re-integratietraject.

Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag via het UWV?

Ja, als een werknemer wordt ontslagen via het UWV en hij ten minste twee jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer.

Wat moet er in de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet worden opgenomen?

In de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet moet duidelijk worden vermeld wat de reden is voor het ontslag. Het is belangrijk dat de reden specifiek en begrijpelijk wordt beschreven, zodat de werknemer de aard en ernst van de overtreding kan begrijpen.

Kan een werknemer aanspraak maken op een vergoeding bij een onterecht ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt bevonden, kan de werknemer recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding kan bestaan uit achterstallig loon, ontslagvergoeding en mogelijk immateriële schadevergoeding. De exacte vergoeding hangt af van de specifieke omstandigheden en de beslissing van de rechter.

Moet ik een advocaat inschakelen voor het aanvragen van een transitievergoeding?

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van een transitievergoeding. Echter, vanwege de complexiteit van het arbeidsrecht en de berekening van de vergoeding kan het raadplegen van een arbeidsrechtadvocaat nuttig zijn. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je adviseren over je rechten, de hoogte van de vergoeding en je bijstaan tijdens onderhandelingen met je werkgever.

Wat is het verschil tussen een ontslagvergoeding en een transitievergoeding?

Een ontslagvergoeding en een transitievergoeding zijn beide financiële vergoedingen die je kunt ontvangen bij ontslag. Het verschil zit in de manier waarop ze worden toegekend. Een ontslagvergoeding is vaak het resultaat van onderhandelingen tussen de werkgever en de werknemer bij een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst) met wederzijds goedvinden. Een transitievergoeding is daarentegen een wettelijk vastgestelde vergoeding die je kunt krijgen bij ontslag via het UWV of de kantonrechter.

Wat zijn mijn rechten als werknemer als het gaat om ontslag?

Je hebt als werknemer meerdere rechten als je in een ontslagsituatie terecht komt. Allereerst moet je werkgever zich houden aan de opzegtermijn. Daarnaast heb je mogelijk recht op een transitievergoeding en/of WW-uitkering. Je hebt bovendien recht op informatie. De werkgever moet voor het ontslag een goede reden hebben en dit kunnen motiveren.

Hoe lang duurt het voordat de kantonrechter een beslissing neemt in een ontslagprocedure?

De duur van een ontslagprocedure bij de kantonrechter kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de kantonrechter. In de meeste gevallen wordt de uitspraak binnen enkele weken tot enkele maanden na de mondelinge behandeling gedaan.

Kan ik in hoger beroep gaan tegen de beslissing van de kantonrechter?

Ja, zowel de werkgever als de werknemer hebben het recht om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de kantonrechter. Het hoger beroep moet binnen de wettelijk bepaalde termijn worden ingediend bij het gerechtshof.

Wat zijn de gevolgen van een ontslagbeslissing van de Kantonrechter?

De gevolgen van een ontslagbeslissing van de kantonrechter kunnen variëren. Als het ontslag wordt toegewezen, eindigt het dienstverband tussen de werkgever en de werknemer. Afhankelijk van de omstandigheden kan er een transitievergoeding worden toegekend. Als het ontslag wordt afgewezen, blijft de werknemer in dienst.

Wat zijn de vereisten voor een succesvol ontslag via de Kantonrechter?

Om succesvol een ontslagverzoek via de kantonrechter in te dienen, moeten de redenen voor het ontslag zorgvuldig worden onderbouwd en voldoen aan de wettelijke vereisten. Er moet sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen.

Wie kan een verzoek tot ontslag indienen via de kantonrechter?

Zowel de werkgever als de werknemer kunnen een verzoek tot ontslag indienen via de kantonrechter. De werkgever kan dit doen wanneer hij een werknemer wil ontslaan, en de werknemer kan dit doen wanneer hij van mening is dat het ontslag onrechtmatig is.

Wat zijn de gevolgen voor mijn arbeidsverleden als ik ontslagen ben op staande voet?

Ontslag op staande voet heeft gevolgen voor je arbeidsverleden. Het ontslag wordt vermeld in je arbeidsverleden en kan van invloed zijn op toekomstige sollicitaties en referentiechecks. Het is belangrijk om dit te bespreken tijdens sollicitatiegesprekken en eventueel te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de vermelding te beperken.

Kan ik aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen na ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt geacht, kun je mogelijk aanspraak maken op achterstallig loon en andere vergoedingen zoals vakantiedagen of een transitievergoeding. Dit is afhankelijk van de uitkomst van juridische procedures of onderhandelingen.

Kan ik een vaststellingsovereenkomst onderhandelen na ontslag op staande voet?

Het is mogelijk om na het ontslag op staande voet een vaststellingsovereenkomst (ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd) te onderhandelen met je werkgever. Dit kan een manier zijn om tot een overeenkomst te komen over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, inclusief eventuele financiële compensatie.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet?

Over het algemeen heb je geen recht op een ontslagvergoeding bij ontslag op staande voet, omdat er geen opzegtermijn is. Je kunt echter wel juridische stappen ondernemen als je van mening bent dat het ontslag onterecht is.

Wat is het verschil tussen ontslag op staande voet en regulier ontslag?

Ontslag op staande voet is een directe beëindiging van het arbeidscontract vanwege een ernstige reden, zonder opzegtermijn. Regulier ontslag volgt vaak een formele procedure met een opzegtermijn of een vastgestelde ontslagvergoeding.

Wat gebeurt er met mijn pensioenregeling bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt in de meeste gevallen de pensioenopbouw stopgezet. Je behoudt echter wel het recht op het opgebouwde pensioen tot het moment van ontslag.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen heb je recht op uitbetaling van de nog openstaande vakantiedagen. Deze worden uitbetaald bij de eindafrekening van je arbeidsovereenkomst. De hoogte van de uitbetaling is gebaseerd op het loon dat je zou hebben ontvangen tijdens je vakantiedagen.

Heb ik recht op een werkloosheidsuitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Ja, over het algemeen heb je recht op een werkloosheidsuitkering na ontslag om bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de de wekeneis en de arbeidsverledeneis. Dit betekent dat je in de 36 weken voorafgaand aan je werkloosheid ten minste 26 weken moet hebben gewerkt.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag?

Als je ten minste 24 maanden in dienst bent geweest bij je werkgever en je wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen, heb je recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is bedoeld om de financiële gevolgen van het ontslag te compenseren. De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van je maandsalaris en het aantal dienstjaren.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald na twee jaar ziekte?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt op dezelfde wijze berekend als bij regulier ontslag. Meerdere factoren zijn van belang, zoals het aantal dienstjaren, hoogte van het maandsalaris en je leeftijd.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag na twee jaar ziekte?

Bij ontslag na twee jaar ziekte heb je recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Volgens de wet moeten de opgebouwde maar niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, ongeacht de reden van het ontslag. Daarnaast moet het vakantiegeld dat over de opgebouwde vakantiedagen wordt berekend, ook worden uitbetaald.

Wat is de gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV kan verschillen. De duur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de werkdruk bij de betreffende instantie en de complexiteit van de zaak. De doorlooptijd bij de kantonrechter kan enkele maanden duren maar soms ook een jaar. Het indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter kan echter relatief snel plaatsvinden. De doorlooptijd bij het UWV kan doorgaans korter zijn dan een procedure via de kantonrechter. Het UWV heeft zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Soms kan de procedure niettemin langer duren. Dit is het geval wanneer het UWV onvoldoende bewijsstukken heeft ontvangen.

Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure kunnen verschillen. Deze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de gekozen procedure. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter ben je verplicht griffierechten te betalen. Daarnaast krijg je vaak te maken met juridische kosten, van bijvoorbeeld een advocaat. Een ontslagprocedure via het UWV hangt ook samen met kosten. Allereerst maakt je werkgever kosten voor het indienen van een ontslagaanvraag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal werknemers dat betrokken is bij de aanvraag. Bovendien moet je juridische kosten betalen als je een advocaat inschakelt.

Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

Wat is een WW-uitkering?

Een Werkloosheidswet-uitkering is een sociale uitkering die werknemers in Nederland ontvangen wanneer ze werkloos worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor zo’n WW-uitkering, moet je voldoende arbeidsverleden hebben opgebouwd in loondienst. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt. Daarnaast moet je actief zoeken naar werk. Let op! Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering.

Welke informatie moet je werkgever verstrekken bij een collectief ontslag?

Als je ontslagen wordt via een collectief ontslag moet je werkgever jou tijdig en schriftelijk informeren over het voorgenomen ontslag. Daarnaast moet je werkgever de redenen hiervoor benoemen. Bovendien moet je werkgever je op de hoogte brengen van de criteria voor de selectie van werknemers die ontslagen worden, de verwachte gevolgen van het ontslag en de sociale maatregelen die worden overwogen.

Welke rechten hebben werknemers bij een collectief ontslag?

Als je ontslagen wordt vanwege een collectief ontslag heb je recht op verschillende rechten. Denk bijvoorbeeld aan een opzegtermijn, de mogelijkheid om een beroep te doen op sociale plannen of collectieve arbeidsovereenkomst en een ontslagvergoeding.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Bedrijfseconomische redenen zijn reorganisatie, fusies of overnames, financiële problemen of een bedrijfsstrategie die aanzienlijke invloed heeft op de personeelsbezetting. Een werkgever kan tot collectief ontslag overgaan als sprake is van dit soort redenen.

Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

Kan de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst worden ingekort of verlengd?

Nee, de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgesteld op 14 dagen. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze termijn houden.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade