Een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen worden beëindigd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren vanwege financiële problemen bij het bedrijf of omdat een werknemer niet goed functioneert. Meestal kan een werknemer zich verzetten tegen het einde van zijn baan. Hier vind je alle informatie die je moet weten:

Ontslag tijdens proeftijd

Tijdens de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst direct zonder reden beëindigen. Dit kan zelfs vóór de start van de arbeid gebeuren. Er is in dit geval geen goedkeuring van instanties zoals het UWV of de kantonrechter vereist.

Beëindiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een tijdelijk contract eindigt automatisch na de afgesproken periode. Dit gebeurt, tenzij opzegging in de CAO of een individuele overeenkomst is geregeld. Deze overeenkomst kan twee keer verlengd worden tot maximaal drie jaar. Na drie verlengingen of wanneer de duur langer dan drie jaar is, verandert het arbeidscontract automatisch in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Ontslag wegen bereiken pensioenleeftijd

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als dit zo is overeengekomen. Wanneer er geen overeenkomst is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder toestemming opzeggen.

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan gebeuren bij ernstige redenen, zoals diefstal of geweld op het werk. Dit soort ontslag moet onmiddellijk worden meegedeeld aan de werknemer door de werkgever. Daarnaast moet het ook voldoen aan de strenge eisen van de rechter. Lees meer over ontslag op staande voet.

Contract beëindiging in overleg met de werknemer

Als werkgever en werknemer het eens zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, spreken we van beëindiging met wederzijds goedvinden. Dit wordt meestal vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze wordt ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd.

Het is belangrijk dat deze overeenkomst voldoet aan de eisen voor een WW-uitkering en op de juiste manier wordt opgesteld. Anders heb je als werknemer geen recht op een WW-uitkering voor de periode dat je nog een nieuwe baan hebt gevonden.

Lees meer over ontslag met vaststellingsovereenkomst.

Procedures voor beëindiging arbeidsovereenkomst

In principe kan dus zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigen door opzegging. De werkgever moet een goede reden hebben en bewijzen dat de werknemer niet ergens anders kan werken.

Er zijn wettelijk vastgestelde ontslaggronden op basis waarvan een werkgever je kan ontslaan. Bij deze gronden bestaan twee verschillende ontslagroutes:

Ontslagprocedure bij UWV

Een werkgever moet toestemming vragen aan het UWV om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dit geldt in gevallen van economische redenen of langdurige ziekte die langer dan 2 jaar duurt. Als de vergunning wordt verleend door het UWV, kan de opzegging plaatsvinden.

Belangrijk is wel dat daarbij de opzegtermijn in acht moet worden genomen. Als de opzegtermijn niet wordt nageleefd door je werkgever, kan dit leiden tot schadevergoeding. Lees meer over ontslag via UWV.

Ontslagprocedure bij de kantonrechter

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst beëindigen om andere redenen. Als de werknemer niet akkoord gaat, moet de werkgever naar de kantonrechter gaan. In geval van toewijzing heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Lees meer over ontslag via de rechter.

Verzoek tot ontbinding door werknemer

Een werknemer kan ook zelf een verzoek indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als dit gebeurt, krijgt de werknemer geen transitievergoeding, tenzij de werkgever ernstig verwijtbaar gedrag vertoont.

Conclusie beëindiging arbeidsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan om verschillende redenen en op verschillende manieren plaatsvinden. Het is belangrijk om de specifieke regels en procedures te volgen om eventuele problemen te voorkomen. De advocaten binnen ons netwerk kunnen u helpen met uw situatie en uitleg geven over uw rechten en plichten.

 

Veelgestelde vragen

01
Moet ik een proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst en zo ja, hoe lang mag deze duren?

Het opnemen van een proeftijd is optioneel en afhankelijk van de wetgeving in uw land. Als een proeftijd wordt opgenomen, moet de duur hiervan worden vermeld in de arbeidsovereenkomst en binnen de wettelijke grenzen vallen.

02
Wat zijn de mogelijke redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen?

Redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, wangedrag of schending van de arbeidsvoorwaarden.

03
Hoe informeer je de werknemer over het ontslag op staande voet en welke informatie moet je verstrekken?

Bij het informeren van een medewerker over het ontslag op staande voet is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste informatie te verstrekken. Geef duidelijk en expliciet aan wat de dringende reden voor het ontslag is. Bevestig dit na een gesprek met de medewerker ook nog schriftelijk. Stel een ontslagbrief op waarin je de redenen en de datum van het ontslag vermeldt.

04
Wat staat er in een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst bevat meerdere onderdelen. Bijvoorbeeld, de beëindigingsdatum van het dienstverband, ontslagvergoedingen en afspraken over concurrentiebedingen. Bovendien kunnen andere relevante voorwaarden worden gesteld in de vaststellingsovereenkomst.

05
Wat zijn de vereisten voor een succesvol ontslag via de Kantonrechter?

Om succesvol een ontslagverzoek via de kantonrechter in te dienen, moeten de redenen voor het ontslag zorgvuldig worden onderbouwd en voldoen aan de wettelijke vereisten. Er moet sprake zijn van een redelijke grond voor ontslag, zoals disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie, langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen.