Het is sinds juli 2015 een stuk makkelijker en goedkoper geworden voor een werkgever om een werknemer te ontslaan. Ook is de ontslagprocedure een stuk korter dan voorheen. Er zijn verschillende manieren waarop een werkgever zijn werknemer kan ontslaan. Welke weg hij kiest hangt af van de reden van het ontslag.

In sommige gevallen is een medewerker het eens met het ontslag, dan kunnen de werkgever en werknemer onderhandelen over het ontslag met wederzijdse goedkeuring. Als werknemer kan je onderhandelen over een transitievergoeding. Zeker als de werkgever een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter wil voorkomen, heb je als werknemer een goede uitgangspositie voor onderhandelingen. Wij zetten in deze blog op een rij welke ontslagprocedures er zijn.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Je werkgever wil je ontslaan en je bent het daarmee eens. In dat geval spreek je van ontslag met wederzijds goedvinden. Soms is het zo dat je het niet eens bent met het ontslag, maar je werkgever heeft er een goede reden voor, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen. In dat geval moet je werkgever een ontslagprocedure starten bij het UWV. In andere gevallen moet je werkgever mogelijk naar de kantonrechter.

Wordt het ontslag goedgekeurd, dan ontvangt de werknemer een transitievergoeding. Ontslag met wederzijds goedvinden zorgt ervoor dat je werkgever deze procedure niet hoeft te volgen. Daarom is deze vaak bereid om je een hogere ontslagvergoeding aan te bieden. Na het tekenen van een overeenkomst over het ontslag heb je altijd een bedenktijd van 14 dagen. Je zit dus niet meteen vast aan de overeenkomst. Je moet wel schriftelijk aangeven dat je van het ontslag afziet. Het is verstandig om de overeenkomst te laten beoordelen door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Ontslag op staande voet

Je bent door je werkgever ontslagen op staande voet. Een werkgever kan dit doen zonder gebruik te maken van een ontslagprocedure. Belangrijk is dat je het ontslag direct aanvecht. Als je dit niet doet dan ontvang je geen loon meer en ook heb je ook geen recht op een WW-uitkering.

Je werkgever heeft een dringende reden nodig om je te ontslaan op staande voet. Lang niet iedere reden is een dringende reden. Zaken waarin diefstal of fraude heeft plaatsgevonden gelden soms als dringende reden. Schakel een advocaat in om je bij te staan: wellicht is er geen sprake van een geldige reden of je werkgever wil misschien toch een ontslagregeling treffen. In dat geval heb je recht op een WW-uitkering.

Als er geen regeling wordt getroffen, dan kan je zelf een ontslagprocedure bij de kantonrechter starten. Omdat ontslag op staande voet een ingrijpende beslissing is wordt het ontslag enkel goedgekeurd als de reden zo ernstig was dat er geen andere mogelijkheid dan ontslag was.

Ontslagprocedure via de kantonrechter

Je werkgever wil je ontslaan, omdat hij vindt dat je niet goed functioneert of omdat er een arbeidsconflict is. In dat geval dient hij een ontslagverzoek in bij de kantonrechter. Andere redenen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter zijn verwijtbaar handelen, nalatigheid en het niet of onvoldoende nakomen van de re-integratieverplichtingen door de werknemer.

Civiele zaken, lichte strafzaken van van een maximaal bedrag van 25.000 euro, arbeidszaken en huurzaken behandelt de kantonrechter.

Van de kantonrechter ontvang je een kopie van het ontslagverzoek. Je krijgt een termijn waarbinnen je je kan verweren. Vervolgens bepaalt de kantonrechter een zittingsdatum. Een proces duurt gemiddeld 8 weken. Hierna neemt de rechter een beslissing over de ontslagaanvraag. Als hij deze goedkeurt, dan word je arbeidsovereenkomst beëindigd. Vraag in dat geval een WW-uitkering aan. Tegen een uitspraak kan je in hoger beroep gaan.

Ontslagprocedure via het UWV

Je werkgever wil je ontslaan, omdat je langdurig arbeidsongeschikt bent (wegens ziekte) of omdat het bedrijf het financieel moeilijk heeft. Voor ontslag om deze redenen dient je werkgever een ontslagverzoek in bij het UWV. Je krijgt daarna 14 dagen om je tegen het ontslag te verweren: je geeft redenen op waarom je niet ontslagen dient te worden. Vraag een advocaat om je bij te staan. De advocaat helpt je bij het opstellen van een verweerschrift of onderhandelt met je werkgever over een gunstige ontslagregeling. Als er geen regeling wordt getroffen beslist het UWV over de ontslagaanvraag. Een procedure duurt ongeveer 4 tot 6 weken. Als het UWV van mening is dat de ontslagaanvraag gegrond is, dan kan je werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Dit gebeurt schriftelijk en je werkgever moet rekening houden met de opzegtermijn.

Kosten bij een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV

In beginsel heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij een ontslagprocedure. In de ontslagprocedure moet je de eigen kosten dragen. Eventueel zou je in aanmerking kunnen komen voor een toevoeging. Dit is een subsidie van de overheid voor advocaatkosten.  Je zou ook aanspraak kunnen maken op je rechtsbijstandverzekering als de procedure onder de dekking van je polis valt. Je kunt dit melden bij je verzekeraar. Je hebt mogelijk recht op vrije advocaat keuze. Dit betekent dat de verzekeraar de kosten van uw advocaat zal betalen. In veel gevallen biedt een werkgever vastellingsovereenkomst aan. Het is mogelijk dat de werkgever je hierin een bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand aanbiedt.

Neem contact met ons op als je nog vragen hebt naar aanleiding van deze blog!

Veelgestelde vragen

01
Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

02
Wat is de gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV kan verschillen. De duur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de werkdruk bij de betreffende instantie en de complexiteit van de zaak. De doorlooptijd bij de kantonrechter kan enkele maanden duren maar soms ook een jaar. Het indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter kan echter relatief snel plaatsvinden. De doorlooptijd bij het UWV kan doorgaans korter zijn dan een procedure via de kantonrechter. Het UWV heeft zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Soms kan de procedure niettemin langer duren. Dit is het geval wanneer het UWV onvoldoende bewijsstukken heeft ontvangen.

03
Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure kunnen verschillen. Deze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de gekozen procedure. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter ben je verplicht griffierechten te betalen. Daarnaast krijg je vaak te maken met juridische kosten, van bijvoorbeeld een advocaat. Een ontslagprocedure via het UWV hangt ook samen met kosten. Allereerst maakt je werkgever kosten voor het indienen van een ontslagaanvraag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal werknemers dat betrokken is bij de aanvraag. Bovendien moet je juridische kosten betalen als je een advocaat inschakelt.

04
Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

05
Wat is een WW-uitkering?

Een Werkloosheidswet-uitkering is een sociale uitkering die werknemers in Nederland ontvangen wanneer ze werkloos worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor zo’n WW-uitkering, moet je voldoende arbeidsverleden hebben opgebouwd in loondienst. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt. Daarnaast moet je actief zoeken naar werk. Let op! Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering.