Een medewerker ontslaan is een ingrijpende beslissing en gebeurt vaak niet van de ene op de andere dag. Je moet je daarbij aan bepaalde regels houden. Dit hangt onder andere af van de arbeidsovereenkomst die je met je medewerker hebt gesloten en ook met de reden waarom je de medewerker wilt ontslaan. Daarnaast komt er meestal een opzegtermijn bij kijken. In sommige gevallen geldt een opzegverbod, wat betekent dat je je medewerker niet mag ontslaan.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als jij en je medewerker het eens zijn over het ontslag, is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Jullie leggen dan schriftelijk vast dat jullie het allebei eens zijn met het ontslag. Als je medewerker nog geen nieuwe baan heeft, is het belangrijk om hem te vertellen dat hij zich zo snel mogelijk moet melden bij het UWV voor een WW-uitkering. Voor ontslag met wederzijds goedvinden hoef je niet naar de kantonrechter of het UWV. Het kan echter verstandig zijn om het schriftelijk akkoord en de eventuele vergoeding te laten beoordelen door een advocaat.

Ontslag bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Bij het ontslag van een medewerker met een arbeidscontract voor bepaalde tijd gelden specifieke regels. Het hangt af van de situatie en de reden van het ontslag of je naar de rechter moet stappen. In sommige gevallen kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd tussentijds worden beëindigd, maar dit is afhankelijk van de geldende wet- en regelgeving en de specifieke voorwaarden in het contract. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om de juiste stappen te nemen en mogelijke risico’s te beperken.

Ontslag via het UWV

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen zijn er specifieke regels en procedures waar je als werkgever aan moet voldoen. Dit kan onder andere betrekking hebben op een afspiegelingsbeginsel, waarbij je binnen bepaalde categorieën functies moet selecteren welke medewerkers voor ontslag in aanmerking komen. Het is raadzaam om je goed te laten informeren en juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen neemt en eventuele alternatieven zoals herplaatsing van medewerkers hebt overwogen.

Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer gelden specifieke regels en procedures. Het is belangrijk om de relevante wetgeving te raadplegen en te voldoen aan de vereisten van de Wet verbetering poortwachter. Hierbij moet worden aangetoond dat er sprake is van structurele arbeidsongeschiktheid en dat er geen mogelijkheid is tot re-integratie binnen een redelijke termijn. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat je de juiste stappen neemt en de belangen van zowel de werknemer als de werkgever worden behartigd.

Ontslag via de kantonrechter

Als er geen sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid of een bedrijfseconomische reden, dan stap je voor ontslag naar de kantonrechter. Je verzoekt met een verzoekschrift om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hierin beschrijf je onder meer waarom je jouw medewerker wilt ontslaan. Jouw medewerker krijgt vervolgens de gelegenheid te reageren. Daarna is er een zitting bij de kantonrechter, waarbij je mondeling jouw standpunten kan toelichten. Na een aantal weken volgt de uitspraak van de rechter. Een advocaat is niet verplicht, maar vaak wel gewenst.

Ontslag zonder toestemming van jouw medewerker, UWV of de kantonrechter

Er zijn situaties waarin je jouw medewerker kan ontslaan zonder dat je daarvoor toestemming nodig hebt. Tijdens de proeftijd kan je de arbeidsovereenkomst zonder opgave van redenen beëindigen. Er moet dan wel een proeftijd afgesproken zijn in het contract. Als je jouw medewerker op staande voet ontslaat, heb je ook geen toestemming nodig. Ontslag op staande voet kan alleen bij een dringende reden. Dit is fraude of diefstal op het werk of als je medewerker heel vaak te laat komt. Er moet in ieder geval sprake zijn van een zeer ernstige situatie. Bij ontslag op staande voet moet je wel de reden voor het ontslag vertellen aan je medewerker. Ontslag op staande voet geef je als er geen andere oplossing meer is.

Situaties waarin een medewerker niet ontslagen mag worden

Een medewerker mag niet altijd worden ontslagen. Als je het ontslag aanvraagt wordt er met bepaalde situaties rekening gehouden. Dit gaat bijvoorbeeld om een zieke medewerker. Tijdens de eerste twee jaar van de ziekte mag de medewerker niet ontslagen worden. Ook als een medewerker zwanger is of bevallingsverlof heeft, mag deze niet ontslagen worden. Andere voorbeelden zijn dat je een medewerker niet mag ontslaan als deze ouderschapsverlof wil opnemen of vanwege lidmaatschap bij een vakbond. Als je zeker wilt zijn van de mogelijkheden voor ontslag, neem dan contact op met een advocaat.

Transitievergoeding betalen

Bij ontslag kan het zijn dat je als werkgever een transitievergoeding moet betalen aan de medewerker. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en het salaris van de medewerker. Het is verstandig om je te laten informeren over de specifieke situatie en de geldende regels omtrent transitievergoedingen, zodat je als werkgever op de hoogte bent van je verplichtingen en rechten in dit opzicht.

Veelgestelde vragen

01
Hoelang ben ik beschermd tegen ontslag tijdens ziekte?

Je bent tijdens de eerste twee ziektejaren beschermd tegen ontslag. Gedurende deze periode moet je werkgever zich inspannen om je te re-integreren. Daarnaast heb je zelf een inspanningsverplichting om mee te werken aan het re-integratietraject.

02
Kan ik aanspraak maken op een aanvullende ontslagvergoeding naast de transitievergoeding?

Ja, het is mogelijk om naast de transitievergoeding ook een aanvullende ontslagvergoeding te onderhandelen en op te nemen in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de reden van het ontslag, de omstandigheden en de onderhandelingspositie. Het is raadzaam om dit aspect te bespreken met een arbeidsrechtadvocaat om te bepalen of je recht hebt op een aanvullende ontslagvergoeding en hoe je dit het beste kunt aanpakken.

 

03
Kan een werknemer aanspraak maken op een vergoeding bij een onterecht ontslag op staande voet?

Als het ontslag op staande voet onterecht wordt bevonden, kan de werknemer recht hebben op een vergoeding. Deze vergoeding kan bestaan uit achterstallig loon, ontslagvergoeding en mogelijk immateriële schadevergoeding. De exacte vergoeding hangt af van de specifieke omstandigheden en de beslissing van de rechter.

04
Heeft een werknemer recht op een transitievergoeding bij ontslag via het UWV?

Ja, als een werknemer wordt ontslagen via het UWV en hij ten minste twee jaar in dienst is geweest, heeft hij recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het aantal dienstjaren en het salaris van de werknemer.

05
Wat moet er in de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet worden opgenomen?

In de schriftelijke mededeling van het ontslag op staande voet moet duidelijk worden vermeld wat de reden is voor het ontslag. Het is belangrijk dat de reden specifiek en begrijpelijk wordt beschreven, zodat de werknemer de aard en ernst van de overtreding kan begrijpen.