Het arbeidsrecht en sociale zekerheid zijn ingewikkeld. Termen zoals WIA-ontslag en ontslag met wederzijds goedvinden kunnen verwarrend zijn. Het is echter essentieel om deze twee concepten te begrijpen, vooral als je hiermee geconfronteerd wordt. Deze blog gaat over twee soorten ontslag: WIA-ontslag en ontslag met wederzijds goedvinden. Het bespreekt ook hoe deze vormen van ontslag invloed kunnen hebben op jouw werkrelatie.

Wat is WIA-ontslag?

WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Je werkgever kan je ontslaan als je langdurig ziek bent of niet kunt werken door arbeidsongeschiktheid.

WIA ontslagprocedure

Als je werkgever jou wil ontslaan vanwege je langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan moet hij een aantal procedurele stappen volgen:

  1. Je werkgever moet vaststellen dat jij langdurig ziek bent, en dat je niet in staat bent om je functie uit te voeren.
  2. Nadat is vastgesteld dat je langdurig ziek bent, moet je werkgever proberen om jou passende arbeid of scholing aan te bieden.
  3. Als je werkgever geen andere functie voor jou binnen het bedrijf heeft, dan kan hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV.
  4. Het UWV beoordeelt of het ontslag gerechtvaardigd is op basis van jouw gezondheidssituatie.
  5. Als het UWV toestemming verleent voor jouw ontslag, dan mag je werkgever jou ontslaan.

WIA-uitkering

Als je bijna twee jaar ziek bent en door je ziekte niet in staat bent om te werken op hetzelfde niveau als voor je ziekte, dan kan je mogelijk in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Het UWV maakt onderscheid in twee soorten WIA-uitkeringen, namelijk de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

WGA-uitkering

Je kan recht hebben op een WGA-uitkering als je na twee jaar ziekte uit dienst gaat en in de toekomst nog wel (deels) kan werken.

IVA-uitkering

IVA staat voor de Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam Arbeidsongeschikten. Je kan mogelijk recht hebben op een IVA-uitkering als je na twee jaar ziekte uit dienst gaat en in de toekomst niet of bijna niet meer in staat bent om te werken. Dit is bijvoorbeeld het geval als je

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag kan ook op een andere manier plaatsvinden, dan de eenzijdige beslissing van je werkgever. Een ontslag met wederzijds goedvinden is een manier waarop jouw arbeidsrelatie kan eindigen. Je spreekt dan af met je werkgever dat jouw dienstverband eindigt.

Je kan bijvoorbeeld zelf inzien dat je huidige baan niet meer passend is. Daarnaast is wederzijdse beëindiging voordelig, omdat het verdere juridische stappen bij het UWV kan voorkomen. Het ontslag traject verloopt dan sneller en is minder tijdrovend.

 

Veelgestelde vragen

01
Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte moet het UWV beoordelen of je recht hebt op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt bent verklaard en er geen ander passend werk is, kan je ontslagen worden door je werkgever.

02
Hoelang ben ik beschermd tegen ontslag tijdens ziekte?

Je bent tijdens de eerste twee ziektejaren beschermd tegen ontslag. Gedurende deze periode moet je werkgever zich inspannen om je te re-integreren. Daarnaast heb je zelf een inspanningsverplichting om mee te werken aan het re-integratietraject.

03
Wat gebeurt er als ik niet akkoord ga met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte?

Als je niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte, blijf je in dienst bij je werkgever. In dat geval zal de werkgever andere stappen moeten nemen als ze willen overgaan tot beëindiging van het dienstverband. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je opties en rechten te bespreken.

 

04
Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

05
Wat kost een arbeidsrecht advocaat?

Een arbeidsrecht advocaat werkt op basis van een uurtarief, een vast tarief of op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het tarief wordt afgesproken in een opdrachtbevestiging. Bij het beoordelen van een vaststellingsovereenkomst wordt in de meeste gevallen een bijdrage in jouw kosten van rechtsbijstand betaald door je werkgever.