Als je schade hebt, wil je snel een vergoeding en het incident vergeten. Wat als de tegenpartij de aansprakelijkheid of een deel van de schade niet erkent tijdens onderhandelingen? Dan kun je naar de rechter.

Bij volledige ontkenning van de aansprakelijkheid duurt de procedure erg lang. Soms meer dan een jaar. Maar als je al in gesprek bent met de verzekeraar en het over één of twee punten niet eens kunt worden, is er een snellere manier.

Als je het niet eens bent, kun je het onderwerp aan de rechter voorleggen. Dit heet een ‘deelgeschilprocedure’.

Deze blog gaat over de deelgeschilprocedure. Wat is de deelgeschilprocedure? Wie kan je helpen tijdens deze procedure?

Wat is een deelgeschilprocedure?

Een deelgeschilprocedure is een juridische procedure voor een specifiek onderdeel van een grotere zaak. Deze procedure is bedoeld om een impasse in onderhandelingen te doorbreken. Het doel is om een rechterlijke uitspraak te krijgen over het geschil.

De deelgeschilprocedure is vooral belangrijk bij letselschadezaken en andere civiele zaken waar partijen er niet uitkomen. Het kan bijvoorbeeld gaan over aansprakelijkheid, schadevergoeding, of andere juridische kwesties. Met een deelgeschilprocedure kunnen specifieke geschillen aan de rechter worden voorgelegd, zonder een langdurige rechtsgang.

De deelgeschilprocedure procedure verloopt aanzienlijk sneller dan een gewone procedure. Na de uitspraak ga je weer verder onderhandelen met de verzekeraar.

Zijn er veel meer geschilpunten? Dan behoort een bodemprocedure tot de mogelijkheden.

Het grote nadeel van een bodemprocedure is dat deze veel langer duurt, vaak één tot twee jaar. In alle gevallen is het verstandig om via Juridisch.nl een goede letselschadeadvocaat in de arm te nemen.

Hoe werkt een deelgeschilprocedure?

1. Samen met jouw advocaat een verzoekschrift indienen

Om een deelgeschil te beginnen, moet je een verzoekschrift opstellen met je advocaat. Vervolgens stuur je dit verzoek naar de rechter. In het verzoekschrift staat het geschil omschreven. Je advocaat licht je standpunt schriftelijk toe en onderbouwt dit met bewijsstukken.

Dit staat er in een verzoekschrift:

  • Jouw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats.
  • Naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de andere partij(en).
  • De aard en de vermoedelijke hoogte van de gevraagde schadevergoeding.
  • Welk geschilpunt je de rechter voorlegt.
  • Een overzicht van de inhoud en het verloop van de onderhandelingen.
  • Naam, adres en telefoonnummer van je eventuele advocaat of andere gemachtigde.

2. Tegenpartij mag verweerschrift indienen

De tegenpartij mag schriftelijk reageren op jouw verzoekschrift. In het verweerschrift staat de mening van de veroorzaker van het ongeval. De rechter krijgt een duidelijk beeld van de zaak en de verschillende standpunten (hoor en wederhoor).

3. Je wordt uitgenodigd voor de zitting

Zowel jij als de tegenpartij ontvangen een uitnodiging voor de mondelinge behandeling (zitting). In die uitnodiging staat wanneer (datum) en waar (locatie) de zitting plaatsvindt. De andere partij ontvangt bij de uitnodiging een kopie van het verzoekschrift met de bijlagen.

4. Op de zitting

Tijdens de zitting wordt de zaak besproken. Je gaat samen met je advocaat naar de zitting. We raden je ten zeerste aan om op de zitting te verschijnen.

Meestal voert jouw advocaat het woord. De rechter zal doorvragen om een volledig beeld van de situatie te krijgen

Tijdens de zitting krijg je daarnaast de gelegenheid om jouw mening te geven. Degene die het verzoekschrift heeft ingediend (jij als verzoeker) mag als eerste. Dan mag de tegenpartij (verweerder) een reactie geven. Daarna komen beide partijen ieder nog een keer aan de beurt.

De rechter kan nu aansturen op een schikking, een voorstel tot mediation doen of een beslissing nemen.

5. Oplossen van het conflict

Iedereen is gebaat bij een oplossing waarmee beide partijen vrede hebben. De rechter kijkt tijdens de zitting welke oplossing het beste is. Er zijn drie mogelijke oplossingen: een schikking, mediation of een uitspraak van de rechter.

Schikking

Vaak geeft de rechter aan het einde van de zitting zijn voorlopige mening over de zaak. Vaak stuurt hij dan aan om in gezamenlijk overleg tot een schikking (oplossing) te komen. Als beide partijen daarmee instemmen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting.

Als er geen oplossing wordt gevonden, dan wordt dit schriftelijk vastgelegd in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit.

Een kopie van het proces-verbaal krijg je thuisgestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen. Het is echter geen definitief vonnis voor de hele zaak.

Mediation

Vaak kan bemiddeling (mediation) met behulp van een onafhankelijke, specialistische bemiddelaar (mediator) een oplossing dichterbij brengen. Het is minder ingrijpend dan een lange vervolgprocedure bij de rechter en scheelt tijd en geld.

Onder begeleiding van een mediator wordt naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict gezocht. Daarom kijkt de rechter altijd of jouw zaak zich leent voor mediation.

Maar je kunt ook zelf aangeven dat je mediation wilt. Je bent niet verplicht om aan een mediationvoorstel van de rechter mee te werken. Overleg met je letselschadeadvocaat wat het beste voor je is.

Uitspraak (beschikking)

Als de rechter beslist, dan gebeurt dat meestal binnen 6 weken na de zitting. Voordeel voor jou is dat, ongeacht winst of verlies, de verzekeraar van de veroorzaker de proceskosten betaalt. Dat zijn de griffiekosten en de ‘redelijke’ advocaatkosten.

Helaas kan je bij een deelgeschil niet tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. Je kan de vraag over aansprakelijkheid en de omvang van de schade wel aan de rechter voorleggen in een bodemprocedure.

Wil je dat? Dan betekent dit dat je de onderhandeling met de (verzekeraar van de) veroorzaker tegenover elkaar komt te staan in een procedure.

Voordeel is dat je mogelijk toch jouw recht kunt halen. Er wordt in de bodemprocedure veel uitvoeriger door de rechter naar de zaak gekeken. Nadeel is dat een bodemprocedure veel langer duurt dan een deelgeschilprocedure.

Het is verstandig om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Neem contact met ons op! Onze juridische klantadviseurs staan je graag te woord.

Veelgestelde vragen

01
Hoe lang duurt een deelgeschilprocedure gemiddeld?

Een deelgeschilprocedure duurt over het algemeen enkele maanden. Na het indienen van het verzoekschrift vindt binnen enkele weken de zitting plaats. De rechter doet binnen 6 weken na de zitting uitspraak. De duur kan echter variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak en de beschikbaarheid van de rechtbank.

 

02
Wat zijn de kosten van een deelgeschilprocedure?

De kosten van een deelgeschilprocedure bestaan uit de griffiekosten en de advocaatkosten. De griffiekosten zijn de kosten die aan de rechtbank moeten worden betaald. De advocaatkosten kunnen per zaak verschillen en zijn afhankelijk van de complexiteit en de tijdsbesteding van de advocaat. Over het algemeen worden de kosten door de aansprakelijke partij betaald, ongeacht het resultaat van de procedure.

 

03
Worden mijn advocaatkosten vergoed als ik een deelgeschilprocedure verlies?

In de meeste gevallen worden de advocaatkosten vergoed, zelfs als je de deelgeschilprocedure verliest. Dit komt doordat letselschadezaken vaak op basis van ‘no cure, no pay’ worden behandeld. Dit betekent dat de advocaat alleen betaald wordt als er een positief resultaat wordt behaald, zoals een schikking of een gunstige uitspraak.

 

04
Kan een deelgeschilprocedure worden gestart als er nog geen aansprakelijkheid is erkend?

Ja, een deelgeschilprocedure kan worden gestart, zelfs als de aansprakelijkheid nog niet is erkend. Het doel van een deelgeschil is juist om een geschilpunt te beslechten en de onderhandelingen weer op gang te brengen. Het kan gaan om geschillen over aansprakelijkheid, causaliteit of de omvang van de schade.

 

05
Kan ik een deelgeschilprocedure starten als ik al een andere procedure bij de rechtbank heb lopen?

Ja, het is mogelijk om een deelgeschilprocedure te starten, zelfs als er al een andere procedure bij de rechtbank loopt. Een deelgeschil is een zelfstandige procedure die zich richt op een specifiek geschilpunt binnen de bredere zaak. Het kan helpen om een impasse te doorbreken en de voortgang in de zaak te bevorderen.