Bij letselschade komen veel kosten om de hoek kijken. Voor de medische kosten, de huishoudelijk hulp en bijvoorbeeld voor juridische bijstand. Bovendien kan je voorlopig niet werken en heb je mogelijk minder inkomen. Maar de rekeningen moeten wel betaald worden.

Heb je dringend een voorschot op de schadevergoeding nodig? Als de veroorzaker van het ongeval of de verzekeraar weigert om een voorschot te betalen, dan kan je in een spoedprocedure (kort geding) de rechter vragen om een snelle, voorlopige beslissing.

De rechter maakt een inschatting over de aansprakelijkheid. Is de aansprakelijkheid aannemelijk? Dan kan de rechter besluiten dat je recht hebt op een voorschot op de schadevergoeding. Bij schade onder 25.000 euro ga je naar de kantonrechter (1 rechter behandelt de zaak).

Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen. Verstandig is het wel. Bij meer dan 25.000 euro schade moet je naar de rechtbank (meerdere rechters buigen zich over de zaak). Dan is een advocaat wel verplicht. Op Juridisch.nl vind je de beste letselschade advocaten die jou kunnen bijstaan.

Hoe werkt voorschotten regelen?

1. Schakel direct een advocaat in

Om snel een voorschot af te dwingen, moet je direct actie ondernemen. Dit doe je door samen met jouw letselschade advocaat de zaak voor te leggen aan de rechter. Een advocaat kan voor jou een spoedprocedure starten. Je moet wel een sterke zaak hebben.

2. Verzamel zoveel mogelijk bewijsstukken

Hoe meer bewijsstukken je kunt verzamelen, hoe sterker je staat. Je kunt ook eventuele getuigen vragen hun kijk op de zaak op te schrijven (getuigenverklaring). Deze bewijsstukken kun je tijdens de procedure gebruiken om jouw zaak te onderbouwen. Jouw advocaat helpt je bij het verzamelen van bewijs en het kiezen van de juiste bewijsstukken.

3. De dagvaarding

Heb je een helder verhaal, is er bewijs en is het duidelijk dat de tegenpartij aansprakelijk is? Dan start jouw advocaat de procedure door een dagvaarding aan de veroorzaker van het ongeval te sturen.

Is de veroorzaker verzekerd? Dan wordt de verzekeraar erbij betrokken. Dit gebeurt via de deurwaarder.

4. De rechtszitting

Mogelijk wil de aansprakelijke partij of diens verzekeraar na de dagvaarding een regeling met jou treffen. Zo niet, dan volgt een rechtszitting.

Jij bent de eiser. Jouw advocaat praat eerst en vertelt wat je wil en waarom. Daarna mag de gedaagde (of diens advocaat) hierop reageren. De rechter stelt ook vragen om zich een beeld te vormen van de zaak.

5. Uitspraak (beschikking)

Wanneer de zitting is geëindigd, vertelt de rechter wanneer de uitspraak (het vonnis) zal zijn. Over het algemeen is dat binnen 6 weken na de zitting. Het vonnis krijgt jouw advocaat toegestuurd. In het vonnis staat welk oordeel de rechter uitspreekt.

Wat staat er in de dagvaarding?

In de dagvaarding staat beschreven wat er is gebeurd, waarom de tegenpartij aansprakelijk is voor jouw schade en wat die schade bij benadering is.

Dit staat in de dagvaarding:

 • Jouw voornamen, naam, adres en woon- of vestigingsplaats.
 • De voornamen, de naam en het kantooradres van de deurwaarder.
 • De naam en de woonplaats van de andere partij.
 • Wat je wilt en waarom (eis en gronden).
 • Welke bewijzen je hebt voor jouw standpunt.
 • Waarom je met spoed een uitspraak van de rechter nodig hebt.
 • Locatie van de rechter.
 • Naam en adres van jouw advocaat of andere gemachtigde.

Oplossen van het conflict

Iedereen is gebaat bij een oplossingsmethode waarmee beide partijen vrede hebben. De rechter kijkt tijdens de zitting welke oplossing het beste is. Dit kan mediation zijn, een schikking of een uitspraak van de rechter.

Schikking

In eerste instantie zal de rechter voorlopig over de zaak oordelen. Hij zegt wat hij van de zaak vindt en wat zijn mening hierover is.

Vaak stuurt hij dan aan om in gezamenlijk overleg tot een schikking (oplossing) te komen. Als beide partijen daarmee instemmen, onderbreekt de rechter daarvoor de zitting.

Buiten de rechtszaal (‘op de gang’), proberen beide partijen er met behulp van hun advocaten samen uit te komen. Na een tijdje komt iedereen weer terug in de rechtszaal.

Is er een oplossing gevonden? Dan wordt deze schikking opgetekend in een proces-verbaal. Beide partijen ondertekenen dit.

Een kopie van het proces-verbaal krijg je thuis gestuurd. De schikking is een bindende afspraak. Beide partijen moeten die afspraak nakomen.

Mediation

Vaak kan bemiddeling (mediation) met behulp van een onafhankelijke, specialistische bemiddelaar (mediator) een oplossing dichterbij brengen. Onder begeleiding van een mediator wordt naar een toekomstgerichte oplossing voor alle aspecten van het conflict gezocht. Als de rechter mediation voorstelt, ben je niet verplicht om hieraan mee te werken.

Mediation gebeurt altijd op vrijwillige basis. Maar je kunt ook zelf aangeven dat je mediation wilt.

De rechter doet geen uitspraak:

 • Als je de procedure intrekt
 • Wanneer je een schikking treft
 • Als je via mediation een akkoord bereikt

Als je een akkoord hebt bereikt, kan de rechter deze afspraken eventueel vastleggen in een uitspraak.

De rechter doet wel uitspraak:

Na de uitspraak van de rechter in de spoedprocedure heb je 3 mogelijkheden:

 1. Je accepteert de uitspraak en probeert een schaderegeling met elkaar te treffen.
 2. Je start een uitgebreide bodemprocedure.
 3. Je gaat in hoger beroep.

Verstekvonnis

Is de tegenpartij niet verschenen in de procedure? Dan kan de rechter toch uitspraak doen. Dat wordt een verstekvonnis genoemd.

De tegenpartij kan in verzet gaan tegen dit vonnis. Dat moet dan wel uiterlijk binnen 4 weken gebeuren. Hierna behandelt de rechter de zaak alsnog inhoudelijk en vindt er een zitting plaats.

Voorlopig oordeel

In een spoedprocedure gaat het altijd om een voorlopig oordeel. De bedoeling van deze procedure is om voorschotten voor jou vrij te maken, zodat je de lopende kosten kunt dekken. De definitieve schaderegeling moet dan nog worden getroffen. Dit kan pas als er een medische eindtoestand is bereikt en duidelijk is wat je aan het ongeval voor letsel overhoudt.

Conclusie

Letselschade brengt niet alleen fysiek leed met zich mee, maar ook financiële zorgen. De kosten voor medische behandeling, huishoudelijke hulp en juridische bijstand kunnen snel oplopen. Voeg daarbij het feit dat je mogelijk niet kunt werken en daardoor minder inkomen hebt. In dergelijke situaties is een voorschot op de schadevergoeding van essentieel belang om lopende kosten te dekken.

Het is cruciaal om onmiddellijk een letselschadeadvocaat in te schakelen om een sterke zaak op te bouwen en een spoedprocedure te starten. Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag en brengen je in contact met een ervaren letselschade advocaat die je bijstaat in dit proces.

Veelgestelde vragen

01
Hoeveel kan ik verwachten te ontvangen als voorschot bij letselschade?

Het bedrag van het voorschot kan variëren en hangt af van de specifieke omstandigheden van de zaak. Het is gebruikelijk dat het voorschot een redelijk bedrag is om de lopende kosten te dekken. Het definitieve bedrag wordt meestal bepaald bij het afhandelen van de totale schadevergoeding.

02
Hoe lang duurt het voordat ik een voorschot bij letselschade ontvang?

De duur kan variëren, afhankelijk van de complexiteit van de zaak, de aansprakelijkheid en de medische situatie. In sommige gevallen kan een voorschot snel worden toegekend als de aansprakelijkheid duidelijk is en er voldoende bewijs is van het letsel en de schade. In andere gevallen kan het langer duren, vooral als er een gerechtelijke procedure nodig is.

03
Wat gebeurt er als de tegenpartij of de verzekeraar weigert om een voorschot te betalen?

Als de tegenpartij of de verzekeraar weigert om een voorschot te betalen, kun je in een spoedprocedure (kort geding) de rechter vragen om een snelle, voorlopige beslissing. De rechter zal een inschatting maken van de aansprakelijkheid. Als de aansprakelijkheid aannemelijk is, kan de rechter besluiten dat je recht hebt op een voorschot op de schadevergoeding.

04
Kan ik een voorschot op de schadevergoeding krijgen als ik nog geen definitieve medische eindtoestand heb bereikt?

Ja, het is mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen, zelfs als de medische behandeling nog niet is afgerond of als er nog geen definitieve medische eindtoestand is bereikt. Een voorschot kan worden toegekend om lopende kosten en verliezen te dekken, terwijl de definitieve schaderegeling wordt afgewacht.

05
Kan ik een voorschot krijgen als ik zelf deels schuldig ben aan het ongeval?

Het kan zijn dat je deels schuldig wordt geacht aan het ongeval. In dat geval kan de hoogte van het voorschot worden aangepast op basis van je eigen aandeel in de schuld.