Veelgestelde vragen over Arbeidsrecht

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Arbeidsrecht

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Arbeidsrecht

Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemers in een sociaal plan?

Een sociaal plan geeft werknemers onder andere recht op bepaalde vergoedingen, ondersteuning bij het vinden van ander werk, scholing en opleiding. Werkgevers hebben de verplichting om deze afspraken na te komen en de gevolgen van de veranderingen zo goed mogelijk te verzachten.

Wat staat er doorgaans in een sociaal plan?

Een sociaal plan bevat vaak afspraken over ontslagprocedures, transitievergoedingen, eventuele bovenwettelijke vergoedingen, outplacement- of herplaatsingstrajecten, scholing en opleiding, voorzieningen voor werknemers die boventallig worden verklaard, en communicatie- en overlegstructuren.

Wat zijn de rechten van de werknemers bij collectief ontslag?

Werknemers hebben verschillende rechten bij collectief ontslag, zoals het recht op informatie over de redenen en gevolgen van het ontslag, het recht op advies en begeleiding door de vakbonden, en het recht op een transitievergoeding of andere compensaties volgens de geldende wet- en regelgeving.

Wat is de rol van de vakbonden bij collectief ontslag?

Bij collectief ontslag hebben vakbonden vaak een belangrijke rol. De werkgever moet in veel gevallen overleggen met de vakbonden en het sociaal plan met hen bespreken. Vakbonden kunnen ook namens de werknemers onderhandelen over eventuele aanpassingen of compensaties.

Welke informatie moet worden verstrekt bij de aanvraag van collectief ontslag?

Bij de aanvraag van collectief ontslag moet de werkgever informatie verstrekken over de redenen voor het ontslag, het aantal werknemers dat wordt getroffen, de functies en afdelingen waarin de ontslagen vallen, en de maatregelen die worden genomen om de gevolgen van het ontslag te verzachten.

Kan de transitievergoeding worden verrekend met andere bedragen?

De transitievergoeding kan onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met kosten die de werkgever heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het dienstverband, zoals transitiekosten of kosten voor scholing. Verrekening moet schriftelijk worden overeengekomen.

Moet ik de transitievergoeding direct bij beëindiging van het dienstverband betalen?

In de meeste gevallen moet de transitievergoeding binnen zes maanden na beëindiging van het dienstverband worden betaald. Er kan een andere betalingsregeling worden overeengekomen, maar dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Zijn er uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding?

Er zijn enkele uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding, zoals bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, bij beëindiging met wederzijds goedvinden waarin geen transitievergoeding is afgesproken, of bij faillissement van de werkgever.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het standaardtarief is 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en 1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna.

Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

Kan ik de werknemer ondersteunen bij het vinden van ander passend werk?

Als werkgever kun je de werknemer ondersteunen bij het vinden van ander passend werk door actief te zoeken naar re-integratiemogelijkheden, zoals outplacementdiensten, omscholingstrajecten en het delen van vacatures binnen je netwerk. Daarnaast kun je de werknemer voorzien van relevante informatie en advies, bijvoorbeeld over sollicitatietechnieken en het opstellen van een cv. Het bieden van deze ondersteuning kan helpen bij een soepele overgang naar nieuw werk en de werknemer positief beïnvloeden.

Wat zijn de risico’s van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

De risico’s van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor de werkgever kunnen onder andere bestaan uit juridische procedures, zoals loonvorderingen of claims wegens onterecht ontslag. Ook reputatierisico’s kunnen een rol spelen, aangezien het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gevoelig kan liggen. Bovendien kunnen er kosten verbonden zijn aan het betalen van vergoedingen, transitievergoedingen en eventuele compensaties. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en zorgvuldig het proces te volgen om deze risico’s te beperken.

Hoe kan ik de financiële gevolgen beperken bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Als werkgever kun je de financiële gevolgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beperken door het benutten van de no-riskpolis, het onderzoeken van compensatieregelingen, het correct berekenen van de transitievergoeding, het inzetten van re-integratiemogelijkheden en het voorkomen van juridische procedures door een zorgvuldig re-integratietraject te doorlopen. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat of brancheorganisatie voor advies op maat.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dien je re-integratie-inspanningen te leveren, te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, een opzegtermijn in acht te nemen, mogelijk een passende vergoeding aan te bieden en de geldende wet- en regelgeving na te leven. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat of brancheorganisatie voor specifieke vereisten.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding die de werkgever verschuldigd is bij ontslag en kan helpen bij de overgang naar een nieuwe situatie. Het is belangrijk om de regels en voorwaarden rondom de transitievergoeding te begrijpen.

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als je het niet eens bent met de beslissing. Het is belangrijk om te weten welke stappen je kunt nemen, zoals het indienen van een bezwaar of het inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om de specifieke omstandigheden en mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Het is belangrijk om te begrijpen welke rechten en plichten je hebt bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan betrekking hebben op zaken zoals de opzegtermijn, eventuele re-integratieverplichtingen en de wettelijke bescherming tegen ontslag bij ziekte.

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag als statutair directeur?

Als statutair directeur kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het ontslag. Het is belangrijk om te beoordelen of het ontslag op de juiste gronden is gebaseerd en of de juiste procedures zijn gevolgd. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het zinvol is om bezwaar te maken en welke stappen je kunt nemen.

Wat gebeurt er met mijn aandelen of aandelenopties bij ontslag?

Als statutair directeur is de kans groot dat je aandelen of aandelenopties hebt in het bedrijf. Bij ontslag is het van belang te begrijpen wat er met deze aandelen of aandelenopties gebeurt. Dit kan variëren, afhankelijk van de afspraken in de statuten, het aandelenplan of andere relevante overeenkomsten.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als statutair directeur?

Als statutair directeur kan het zijn dat je recht hebt op een ontslagvergoeding. Dit kan gebaseerd zijn op afspraken in de arbeidsovereenkomst, de statuten van het bedrijf, of andere relevante regelingen. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en de hoogte van de eventuele vergoeding te onderzoeken.

Op welke grond(en) word ik ontslagen als statutair directeur?

Het is essentieel om te weten op welke grond(en) je als statutair directeur wordt ontslagen. Dit kan variëren van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhoudingen tot andere specifieke redenen. Het is belangrijk om de rechtsgeldigheid van het ontslag te begrijpen en te bepalen of de juiste procedures zijn gevolgd.

Wat zijn mijn rechten en plichten als statutair directeur bij ontslag?

Als statutair directeur heb je specifieke rechten en plichten bij ontslag. Het is belangrijk om te begrijpen welke contractuele afspraken, statutaire regelingen en wettelijke bepalingen van toepassing zijn op jouw situatie. Dit kan betrekking hebben op een eventuele opzegtermijn, ontslagvergoeding, non-concurrentiebeding en andere relevante zaken.

Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na ontslag?

Als je wordt ontslagen om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties, kun je mogelijk aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en de reden van het ontslag. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen?

Bij ontslag is het belangrijk om te weten wat er gebeurt met opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen. In de meeste gevallen moeten openstaande vakantiedagen worden uitbetaald. Wat betreft het pensioen kan het nodig zijn om afspraken te maken over de voortzetting van de pensioenopbouw of het afkopen van het pensioen.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Bij ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties kan er mogelijk recht zijn op een ontslagvergoeding. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband, eventuele cao-afspraken, en de onderhandelingen met de werkgever.

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag?

Soms willen werknemers weten of ze bezwaar kunnen maken tegen het ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties. Dit hangt af van de specifieke situatie en de redenen voor het ontslag. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het zinvol is om bezwaar te maken.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen, bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden dienen alle openstaande rechten, zoals vakantiedagen, nog uitbetaald te worden volgens de wettelijke regels. Wat betreft het pensioen kan het nodig zijn om afspraken te maken over de voortzetting van de pensioenopbouw of het afkopen van het pensioen.

Heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvergoeding niet verplicht volgens de wet. Het staat de werkgever en werknemer vrij om afspraken te maken over eventuele vergoedingen of andere regelingen, zoals een transitievergoeding, een outplacementtraject of een vergoeding voor openstaande vakantiedagen.

Wat zijn de voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden heeft enkele voordelen. Het biedt meer flexibiliteit en vrijheid voor beide partijen om de voorwaarden van het ontslag te onderhandelen. Het kan leiden tot een snellere afhandeling en minder conflicten dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter.

Wat zijn de mogelijke redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen?

Redenen voor een werkgever om een contract voor bepaalde duur voortijdig te beëindigen zijn bijvoorbeeld: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, wangedrag of schending van de arbeidsvoorwaarden.

Wat zijn de gevolgen als je als werkgever het contract voor bepaalde duur niet op tijd opzegt?

Het niet tijdig opzeggen van het contract voor bepaalde duur heeft meerdere gevolgen. Als werkgever ben je mogelijk verplicht om het salaris van de werknemer door te betalen gedurende de periode waarin je het contract had moeten opzeggen. In sommige gevallen kan een werknemer zelfs een schadevergoeding eisen.

Wat is een opzegverbod bij een contract voor bepaalde duur?

Als er een opzegverbod in een contract voor bepaalde duur staat, mag je als werkgever het contract niet voortijdig beëindigen, tenzij er sprake is van specifieke uitzonderingen. Opzegverboden hebben betrekking op ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap/bevalling en lidmaatschap van een vakbond of ondernemingsraad.

Kan je een werknemer op staande voet ontslaan bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

In uitzonderlijke gevallen kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden beëindigd met een ontslag op staande voet. Er moet dan sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag, zoals diefstal of fraude. Daarnaast moet het ontslag onverwijld worden meegedeeld na het ontvangen van het bewijs.

Heeft de werknemer recht op vergoedingen bij tussentijds ontslag?

Bij tussentijds ontslag heeft je werknemer recht op bepaalde vergoedingen. De werknemer is bijvoorbeeld gerechtigd op doorbetaling van zijn loon tot aan de datum van beëindiging van het contract of heeft mogelijk recht op een transitievergoeding.

Moet je als werkgever de loonbetaling stopzetten tijdens de ontslagprocedure op staande voet?

Als werkgever ben je in principe verplicht om het loon van een medewerker door te betalen gedurende de ontslagprocedure op staande voet. Het ontslag op staande voet betekent immers niet automatisch dat de verplichting tot loondoorbetaling komt te vervallen. De medewerker heeft recht op loon totdat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd.

Er zijn echter uitzonderlijke situaties waarin de loonbetaling kan worden opgeschort. Dit kan het geval zijn als er sprake is van een dringende reden die het onmiddellijk stopzetten van de loonbetaling rechtvaardigt, bijvoorbeeld in situaties waarin de medewerker tijdens werktijd een ernstige misdraging begaat die directe beëindiging rechtvaardigt. Dergelijke situaties zorgvuldig moeten worden beoordeeld. Schakel daarvoor een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in.

 

Wat zijn de voordelen en nadelen van het omzetten van ontslag op staande voet naar beëindiging met wederzijds goedvinden?

Het omzetten van ontslag op staande voet naar beëindiging met wederzijds goedvinden heeft zowel voordelen als nadelen, zowel voor de werkgever als voor de medewerker. Voordelen zijn de juridische zekerheid, onderhandelingsmogelijkheden, kostenbesparing en behoud van reputatie. Nadelen van het omzetten zijn echter dat er minder strikte controle is over de voorwaarden en het betalen van een transitievergoeding door de werkgever.

Hoe informeer je de werknemer over het ontslag op staande voet en welke informatie moet je verstrekken?

Bij het informeren van een medewerker over het ontslag op staande voet is het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan en de juiste informatie te verstrekken. Geef duidelijk en expliciet aan wat de dringende reden voor het ontslag is. Bevestig dit na een gesprek met de medewerker ook nog schriftelijk. Stel een ontslagbrief op waarin je de redenen en de datum van het ontslag vermeldt.

Kan je een ontslag op staande voet omzetten naar beëindiging met wederzijds goedvinden?

In sommige gevallen kan het voor zowel de werkgever als de werknemer wenselijk zijn om het ontslag op staande voet om te zetten naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Bijvoorbeeld vanwege kostenbesparing of behoud van reputatie. Het is vereist dat beide partijen instemmen met het omzetten van het ontslag op staande voet naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Kan je werkgever selectiecriteria hanteren bij het bepalen van wie wordt ontslagen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, een werkgever kan selectiecriteria hanteren bij het bepalen van welke werknemers worden ontslagen, maar deze moeten dan wel objectief en relevant zijn. Voorbeelden zijn het aantal dienstjaren en competenties.

Heb je recht op een werkeloosheidsuitkering bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, vaak heb je recht op een werkeloosheidsuitkering als je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van het UWV, zoals het hebben van voldoende arbeidsverleden en beschikbaar zijn voor werk.

Wat gebeurt er met je contract en eventuele andere arbeidsvoorwaarden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen eindigt in principe je arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te controleren of er eventuele afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een sociaal plan, outplacementtraject of andere regelingen die je kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk.

Welke rechten heb je als werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Als werknemer heb je recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt gebaseerd op het aantal jaren dat je in dienst bent en je salaris. Je hebt ook recht op informatie over de redenen voor het ontslag.

Wat is een collectief ontslag?

Bij een collectief ontslag wordt een grote groep werknemers getroffen door ontslag door bedrijfseconomische redenen. Denk bijvoorbeeld aan herstructurering, reorganisatie of een dreigend faillissement. Als er binnen een periode van drie maanden ten minste twintig werknemers binnen een werkgebied van een werkgever worden ontslagen, wordt dit beschouwd als een collectief ontslag. Als ontslagen werknemer heb je recht op een transitievergoeding.

Is de uitkomst van mediation bindend?

De uitkomst van mediation is bindend als beide partijen tot een overeenkomst komen en deze schriftelijk vastleggen. In dat geval is de overeenkomst juridisch afdwingbaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mediator geen beslissingen neemt, maar jullie begeleidt om zelf tot een oplossing te komen.

Wat gebeurt er als we geen overeenstemming bereiken via mediation?

Als jij en je medewerker er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen via mediation, blijft de mogelijkheid van andere stappen bestaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je ervoor kiest om een juridische procedure te starten of andere vormen van geschillenbeslechting te verkennen. De mediator zal in dat geval het proces beëindigen en zal geen inhoudelijke informatie delen met derden.

Is mediation vertrouwelijk?

Ja, mediation is vertrouwelijk. Alle gesprekken en informatie die tijdens de mediation worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk en mogen niet buiten de mediation worden gebruikt. Dit creëert een veilige omgeving waarin beide partijen open kunnen communiceren zonder bang te zijn dat hun woorden tegen hen gebruikt worden.

 

Hoe verschilt mediation van een juridische procedure?

Mediation verschilt van een juridische procedure doordat het gericht is op samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke oplossingen, terwijl een juridische procedure zich richt op het verkrijgen van een juridisch oordeel van een rechter. Mediation biedt meer ruimte voor maatwerk en kan sneller, kosteneffectiever en minder stressvol zijn dan een juridisch proces.

 

Wanneer is mediation geschikt voor een arbeidsconflict?

Mediation is geschikt wanneer er sprake is van een conflict of spanningen tussen jou en je medewerker, en je beiden bereid bent om actief deel te nemen aan het proces. Het kan effectief zijn in verschillende situaties, zoals problemen met communicatie, verschillende verwachtingen, onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, of meningsverschillen over arbeidsvoorwaarden.

 

Kan ik juridische stappen ondernemen tijdens een arbeidsconflict?

Het is mogelijk om juridische stappen te ondernemen tijdens een arbeidsconflict, afhankelijk van de aard en ernst van het conflict, evenals de geldende wetten en voorschriften in uw rechtsgebied. Dit kan onder meer het indienen van een klacht bij een arbeidsrechtinstantie, het initiëren van een rechtszaak of het zoeken naar juridisch advies om uw rechten en opties te begrijpen.

Kan een arbeidsconflict invloed hebben op mijn toekomstige werkgelegenheid?

Hoewel een arbeidsconflict op zichzelf niet direct invloed heeft op uw toekomstige werkgelegenheid, kan het wel van invloed zijn op uw professionele reputatie. Werkgevers kunnen tijdens sollicitatiegesprekken vragen stellen over eerdere conflicten en de manier waarop u met dergelijke situaties omgaat. Het is belangrijk om eerlijk en constructief te zijn bij het bespreken van eventuele conflicten en te benadrukken wat u ervan hebt geleerd.

Kan ik een schadevergoeding eisen bij een arbeidsconflict?

In sommige gevallen kunnen werknemers een schadevergoeding eisen als gevolg van een arbeidsconflict, bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige misstanden, onrechtmatig handelen of discriminatie. Het indienen van een claim voor schadevergoeding kan echter een complex proces zijn en vereist meestal juridisch advies en ondersteuning.

Kan ik als werkgever disciplinaire maatregelen nemen tijdens een arbeidsconflict?

Als werkgever heeft u het recht om disciplinaire maatregelen te nemen wanneer dat noodzakelijk is om de orde en productiviteit binnen het bedrijf te handhaven. Echter, het is belangrijk om de geldende regels, procedures en het arbeidsrecht te volgen bij het nemen van dergelijke maatregelen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u de juiste stappen onderneemt.

Wat zijn mijn rechten als werknemer tijdens een arbeidsconflict?

Als werknemer heeft u recht op een veilige en gezonde werkomgeving, eerlijke behandeling, respectvolle communicatie en naleving van de arbeidsvoorwaarden. Tijdens een arbeidsconflict is het belangrijk om uw rechten te kennen en waar nodig juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden beschermd.

Kan ik wijzigingen aanbrengen in de arbeidsovereenkomst nadat deze is ondertekend?

Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst moeten in principe schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend door zowel de werkgever als de werknemer. Het is belangrijk om hierbij de geldende wetgeving en eventuele overeenkomsten te volgen.

Wat zijn de gevolgen als de arbeidsovereenkomst niet correct is opgesteld?

Als de arbeidsovereenkomst niet correct is opgesteld, kunnen er juridische problemen ontstaan en kunnen de rechten en plichten van zowel de werkgever als de werknemer onduidelijk zijn. Het is daarom belangrijk om de arbeidsovereenkomst zorgvuldig op te stellen om mogelijke geschillen te voorkomen.

Kan ik een standaard arbeidsovereenkomst gebruiken of moet ik er een op maat laten maken?

Het gebruik van een standaard arbeidsovereenkomst is mogelijk, maar het kan ook raadzaam zijn om deze aan te passen aan de specifieke behoeften en omstandigheden van uw organisatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle relevante aspecten correct worden behandeld.

Hoe bepaal ik de opzegtermijn en hoe moet deze worden vermeld in de arbeidsovereenkomst?

De opzegtermijn kan worden bepaald op basis van de wetgeving of overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer. De opzegtermijn moet duidelijk worden vermeld in de arbeidsovereenkomst, samen met de procedure voor opzegging.

Moet ik een proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst en zo ja, hoe lang mag deze duren?

Het opnemen van een proeftijd is optioneel en afhankelijk van de wetgeving in uw land. Als een proeftijd wordt opgenomen, moet de duur hiervan worden vermeld in de arbeidsovereenkomst en binnen de wettelijke grenzen vallen.

Moet mijn werkgever mij een bepaalde termijn van tevoren informeren over wijzigingen in mijn arbeidsvoorwaarden?

Ja, je werkgever moet je over het algemeen een redelijke termijn van tevoren informeren over wijzigingen in je arbeidsvoorwaarden. Dit geeft je de tijd om de wijzigingen te begrijpen en jezelf daarop voor te bereiden.

Wat zijn geldige redenen voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden?

Geldige redenen voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen onder andere zijn: bedrijfseconomische omstandigheden, organisatorische veranderingen, technische ontwikkelingen, slecht functioneren van de werknemer of een wettelijke verplichting. Het is belangrijk dat de redenen valide zijn en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Gelden er specifieke regels voor het wijzigen van arbeidsvoorwaarden in een cao?

Ja, als er een cao van toepassing is, moeten wijzigingen in arbeidsvoorwaarden in overeenstemming zijn met de bepalingen van de cao. Het is belangrijk om de specifieke regels en procedures in de cao te raadplegen en eventueel juridisch advies in te winnen.

Kan ik weigeren om akkoord te gaan met de wijzigingen?

Als je goede redenen hebt om de voorgestelde wijzigingen te weigeren, kun je dit bespreken met je werkgever. In sommige gevallen kan een weigering leiden tot verdere onderhandelingen of bemiddeling om tot een oplossing te komen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om je rechten en opties te begrijpen.

Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.

Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

Wat gebeurt er na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte moet het UWV beoordelen of je recht hebt op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt bent verklaard en er geen ander passend werk is, kan je ontslagen worden door je werkgever.

Hoelang ben ik beschermd tegen ontslag tijdens ziekte?

Je bent tijdens de eerste twee ziektejaren beschermd tegen ontslag. Gedurende deze periode moet je werkgever zich inspannen om je te re-integreren. Daarnaast heb je zelf een inspanningsverplichting om mee te werken aan het re-integratietraject.

Wat zijn mijn rechten als werknemer als het gaat om ontslag?

Je hebt als werknemer meerdere rechten als je in een ontslagsituatie terecht komt. Allereerst moet je werkgever zich houden aan de opzegtermijn. Daarnaast heb je mogelijk recht op een transitievergoeding en/of WW-uitkering. Je hebt bovendien recht op informatie. De werkgever moet voor het ontslag een goede reden hebben en dit kunnen motiveren.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding bepaald na twee jaar ziekte?

De hoogte van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte wordt op dezelfde wijze berekend als bij regulier ontslag. Meerdere factoren zijn van belang, zoals het aantal dienstjaren, hoogte van het maandsalaris en je leeftijd.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde vakantiedagen bij ontslag na twee jaar ziekte?

Bij ontslag na twee jaar ziekte heb je recht op uitbetaling van de niet-opgenomen vakantiedagen. Volgens de wet moeten de opgebouwde maar niet-opgenomen vakantiedagen worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband, ongeacht de reden van het ontslag. Daarnaast moet het vakantiegeld dat over de opgebouwde vakantiedagen wordt berekend, ook worden uitbetaald.

Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

Hoe zit het met de re-integratieverplichtingen van je werkgever na twee jaar ziekte?

Na twee jaar ziekte blijft je werkgever nog steeds verantwoordelijk voor bepaalde re-integratieverplichtingen. Hoewel de loondoorbetalingsverplichting na twee jaar ziekte in principe eindigt, gelden de volgende re-integratieverplichtingen voor je werkgever: actieve inspanning om je te ondersteunen, verzuimbegeleiding en een re-integratieverslag opstellen waarin de verrichte re-integratie inspanningen gedocumenteerd worden. Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden dat de re-integratieverplichtingen na twee jaar ziekte niet meer dezelfde intensiteit hebben als tijdens de eerste twee ziektejaren. Dit komt omdat de loondoorbetalingsverplichting in principe eindigt na twee jaar. De precieze invulling van de re-integratieverplichtingen kan ook afhangen van de individuele omstandigheden en mogelijkheden.

Wat is een slapend dienstverband en wat zijn de gevolgen daarvan?

Een slapend dienstverband is een situatie waarin je werkgever je arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte niet beëindigt, maar in stand houdt zonder dat je daadwerkelijk werkzaamheden verricht. Je hebt als werknemer geen recht op doorbetaling van je loon. Daarnaast vervalt voor jou en je werkgever de re-integratieverplichting. In sommige gevallen kan een slapend dienstverband gevolgen hebben voor het recht op bepaalde uitkeringen.

Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

Wat is de gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De gemiddelde duur van een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV kan verschillen. De duur is afhankelijk van meerdere factoren, zoals de werkdruk bij de betreffende instantie en de complexiteit van de zaak. De doorlooptijd bij de kantonrechter kan enkele maanden duren maar soms ook een jaar. Het indienen van het verzoekschrift bij de kantonrechter kan echter relatief snel plaatsvinden. De doorlooptijd bij het UWV kan doorgaans korter zijn dan een procedure via de kantonrechter. Het UWV heeft zes weken de tijd om een beslissing te nemen. Soms kan de procedure niettemin langer duren. Dit is het geval wanneer het UWV onvoldoende bewijsstukken heeft ontvangen.

Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

De kosten die verbonden zijn aan een ontslagprocedure kunnen verschillen. Deze zijn afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de gekozen procedure. Bij een ontslagprocedure via de kantonrechter ben je verplicht griffierechten te betalen. Daarnaast krijg je vaak te maken met juridische kosten, van bijvoorbeeld een advocaat. Een ontslagprocedure via het UWV hangt ook samen met kosten. Allereerst maakt je werkgever kosten voor het indienen van een ontslagaanvraag. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal werknemers dat betrokken is bij de aanvraag. Bovendien moet je juridische kosten betalen als je een advocaat inschakelt.

Wat is het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het verschil tussen een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV ligt in de instantie die de ontslagzaak behandelt en de reden voor ontslag. De kantonrechter behandelt meestal zaken bij ontslag om persoonlijke redenen. Denk daarbij aan disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Het UWV behandelt zaken op basis van bedrijfseconomische redenen, zoals reorganisatie en financiële problemen, en langdurige ziekte.

Wat is een WW-uitkering?

Een Werkloosheidswet-uitkering is een sociale uitkering die werknemers in Nederland ontvangen wanneer ze werkloos worden en aan bepaalde voorwaarden voldoen. Om in aanmerking te komen voor zo’n WW-uitkering, moet je voldoende arbeidsverleden hebben opgebouwd in loondienst. Dit houdt in dat je in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt. Daarnaast moet je actief zoeken naar werk. Let op! Bij een ontslag op staande voet heb je geen recht op een WW-uitkering.

Wat kan ik doen als mijn werkgever failliet gaat en ik nog achterstallig loon heb?

Als je werkgever failliet gaat, en je nog achterstelling loon hebt, kun je een vordering indienen bij de curator van het faillissement doen. Deze zal de vordering behandelen en proberen om eventuele betalingen aan werknemers te regelen. Als je twijfels hebt over de afhandeling van je vordering, is het aan te raden om een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Deze kan je adviseren over je rechten en je bijstaan in je communicatie met de curator.

Kan je werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbieden bij een collectief ontslag?

Ja, het is mogelijk dat je werkgever je tijdens het collectief ontslag een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Je kunt overwegen om vrijwillig mee te werken aan je ontslag en de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Laat de overeenkomst altijd wel goed controleren voor je dit doet door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Welke ondersteuning kan je krijgen bij een collectief ontslag?

Als werknemer kan je het recht hebben op ondersteuning bij een collectief ontslag. Je kan bijvoorbeeld begeleiding krijgen bij het zoeken naar nieuw werk of recht hebben op een transitievergoeding.

Welke informatie moet je werkgever verstrekken bij een collectief ontslag?

Als je ontslagen wordt via een collectief ontslag moet je werkgever jou tijdig en schriftelijk informeren over het voorgenomen ontslag. Daarnaast moet je werkgever de redenen hiervoor benoemen. Bovendien moet je werkgever je op de hoogte brengen van de criteria voor de selectie van werknemers die ontslagen worden, de verwachte gevolgen van het ontslag en de sociale maatregelen die worden overwogen.

Welke rechten hebben werknemers bij een collectief ontslag?

Als je ontslagen wordt vanwege een collectief ontslag heb je recht op verschillende rechten. Denk bijvoorbeeld aan een opzegtermijn, de mogelijkheid om een beroep te doen op sociale plannen of collectieve arbeidsovereenkomst en een ontslagvergoeding.

Wat zijn bedrijfseconomische redenen?

Bedrijfseconomische redenen zijn reorganisatie, fusies of overnames, financiële problemen of een bedrijfsstrategie die aanzienlijke invloed heeft op de personeelsbezetting. Een werkgever kan tot collectief ontslag overgaan als sprake is van dit soort redenen.

Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

Kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen?

Ja, als werknemer kan je de vaststellingsovereenkomst weigeren te tekenen. Je gaat dan niet akkoord met de voorgestelde voorwaarden van je werkgever. De werkgever is dan genoodzaakt om het dienstverband te beëindigen op een andere manier, bijvoorbeeld via een ontslagprocedure bij het UWV of de rechter.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden en afspraken voor het beëindigen van het arbeidscontract worden vastgelegd.

Kan de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst worden ingekort of verlengd?

Nee, de bedenktijd van een vaststellingsovereenkomst is wettelijk vastgesteld op 14 dagen. Zowel de werkgever als de werknemer moet zich aan deze termijn houden.

Kan een concurrentiebeding worden beëindigd?

Ja, een concurrentiebeding kan worden beëindigd als jij en je werkgever hiermee instemmen. Daarnaast kan de rechter een concurrentiebeding beëindigen.

Hoe lang kan een concurrentiebeding duren?

De duur van een concurrentiebeding verschilt. In je arbeidscontract staat de duur van je concurrentiebeding. Maar de duur mag doorgaans niet langer gelden dan noodzakelijk is om het legitieme belang van de werkgever te beschermen. Dit kan enkele maanden zijn, maar ook jaren.

Wat gebeurt er als ik het concurrentiebeding schend?

Als je een concurrentiebeding schendt, kan je werkgever juridische stappen ondernemen om naleving af te dwingen. Je loopt het risico op een juridische procedure bij de rechter en het moeten betalen van boetes.

Kan over een concurrentiebeding worden onderhandeld?

Ja, in sommige gevallen is het mogelijk om over een concurrentiebeding te onderhandelen voordat het arbeidscontract wordt ondertekend. Je werkgever kan bereid zijn om bepaalde beperkingen te versoepelen of zelfs in het geheel af te zien van het beding.

Is een concurrentiebeding altijd geldig?

Nee, een concurrentiebeding is niet altijd geldig. Het moet aan bepaalde wettelijke eisen voldoen om geldig te zijn. Het moet  schriftelijk zijn overeengekomen (vaak in een arbeidsovereenkomst), redelijk zijn qua geografische reikwijdte en duur, en een legitiem belang van de werkgever beschermen.

Wanneer verjaart een loonvordering?

Na vijf jaar vervalt je recht op achterstallig loon. Maar als je je werkgever binnen vijf jaar na de datum dat je recht had op loon een aangetekende brief stuurt, begint de verjaringstermijn van vijf jaar opnieuw.

Hoe hoog is de boete bij het te laat betalen van loon?

Het loon dat je nog tegoed hebt wordt vanaf de vierde dag tot en met de achtste dag verhoogd met 5 procent. Daarna is de verhoging 1 procent per dag, tot een maximum van 50 procent van het loon dat je nog krijgt. De rechter kan de boete verlagen als hij dat redelijker vindt.

Je hebt recht op wettelijke rente over het loon dat je nog krijgt. Dit rentebedrag wordt berekend over je achterstallige loon plus de boete. De rechter kan de wettelijke rente niet verlagen.

Wanneer moet je werkgever de wettelijke boeteverhoging betalen?

In de wet staat dat je werkgever een boete (wettelijke verhoging) moet betalen vanaf de vierde werkdag dat hij je loon niet betaalt, tenzij er sprake is van overmacht.

Wanneer is je loon te laat uitbetaald?

In de arbeidsovereenkomst staat de uitbetalingsdatum die jij en je werkgever hebben afgesproken. Meestal wordt het loon per maand of per vier weken betaald. Als dat niet is vastgelegd in het arbeidscontract, dan moet je loon voor het begin van de volgende maand binnen zijn. Heb je bijvoorbeeld in september gewerkt, dan moet je loon uiterlijk eind oktober zijn betaald.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade