Veelgestelde vragen over Arbeidsrechtadvocaat

Hier vind je antwoorden van onze experts op de meest gestelde vragen over Arbeidsrechtadvocaat

Rudy, jurist
Rudy Spelt - Letselschade jurist

Alle vragen over Arbeidsrechtadvocaat

Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemers in een sociaal plan?

Een sociaal plan geeft werknemers onder andere recht op bepaalde vergoedingen, ondersteuning bij het vinden van ander werk, scholing en opleiding. Werkgevers hebben de verplichting om deze afspraken na te komen en de gevolgen van de veranderingen zo goed mogelijk te verzachten.

Wat staat er doorgaans in een sociaal plan?

Een sociaal plan bevat vaak afspraken over ontslagprocedures, transitievergoedingen, eventuele bovenwettelijke vergoedingen, outplacement- of herplaatsingstrajecten, scholing en opleiding, voorzieningen voor werknemers die boventallig worden verklaard, en communicatie- en overlegstructuren.

Wat zijn de rechten van de werknemers bij collectief ontslag?

Werknemers hebben verschillende rechten bij collectief ontslag, zoals het recht op informatie over de redenen en gevolgen van het ontslag, het recht op advies en begeleiding door de vakbonden, en het recht op een transitievergoeding of andere compensaties volgens de geldende wet- en regelgeving.

Wat is de rol van de vakbonden bij collectief ontslag?

Bij collectief ontslag hebben vakbonden vaak een belangrijke rol. De werkgever moet in veel gevallen overleggen met de vakbonden en het sociaal plan met hen bespreken. Vakbonden kunnen ook namens de werknemers onderhandelen over eventuele aanpassingen of compensaties.

Welke informatie moet worden verstrekt bij de aanvraag van collectief ontslag?

Bij de aanvraag van collectief ontslag moet de werkgever informatie verstrekken over de redenen voor het ontslag, het aantal werknemers dat wordt getroffen, de functies en afdelingen waarin de ontslagen vallen, en de maatregelen die worden genomen om de gevolgen van het ontslag te verzachten.

Kan de transitievergoeding worden verrekend met andere bedragen?

De transitievergoeding kan onder bepaalde voorwaarden worden verrekend met kosten die de werkgever heeft gemaakt in het kader van de beëindiging van het dienstverband, zoals transitiekosten of kosten voor scholing. Verrekening moet schriftelijk worden overeengekomen.

Moet ik de transitievergoeding direct bij beëindiging van het dienstverband betalen?

In de meeste gevallen moet de transitievergoeding binnen zes maanden na beëindiging van het dienstverband worden betaald. Er kan een andere betalingsregeling worden overeengekomen, maar dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

Zijn er uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding?

Er zijn enkele uitzonderingen op het betalen van de transitievergoeding, zoals bij ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, bij beëindiging met wederzijds goedvinden waarin geen transitievergoeding is afgesproken, of bij faillissement van de werkgever.

Hoe wordt de hoogte van de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van het maandsalaris en het aantal dienstjaren. Het standaardtarief is 1/3e maandsalaris per dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren, en 1/2e maandsalaris per dienstjaar voor de jaren daarna.

Wie heeft recht op een transitievergoeding?

Werknemers die minimaal 24 maanden in dienst zijn geweest en waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd, hebben in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding.

Kan ik de werknemer ondersteunen bij het vinden van ander passend werk?

Als werkgever kun je de werknemer ondersteunen bij het vinden van ander passend werk door actief te zoeken naar re-integratiemogelijkheden, zoals outplacementdiensten, omscholingstrajecten en het delen van vacatures binnen je netwerk. Daarnaast kun je de werknemer voorzien van relevante informatie en advies, bijvoorbeeld over sollicitatietechnieken en het opstellen van een cv. Het bieden van deze ondersteuning kan helpen bij een soepele overgang naar nieuw werk en de werknemer positief beïnvloeden.

Wat zijn de risico’s van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

De risico’s van ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid voor de werkgever kunnen onder andere bestaan uit juridische procedures, zoals loonvorderingen of claims wegens onterecht ontslag. Ook reputatierisico’s kunnen een rol spelen, aangezien het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gevoelig kan liggen. Bovendien kunnen er kosten verbonden zijn aan het betalen van vergoedingen, transitievergoedingen en eventuele compensaties. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen en zorgvuldig het proces te volgen om deze risico’s te beperken.

Hoe kan ik de financiële gevolgen beperken bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Als werkgever kun je de financiële gevolgen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beperken door het benutten van de no-riskpolis, het onderzoeken van compensatieregelingen, het correct berekenen van de transitievergoeding, het inzetten van re-integratiemogelijkheden en het voorkomen van juridische procedures door een zorgvuldig re-integratietraject te doorlopen. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat of brancheorganisatie voor advies op maat.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Als werkgever bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid dien je re-integratie-inspanningen te leveren, te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter, een opzegtermijn in acht te nemen, mogelijk een passende vergoeding aan te bieden en de geldende wet- en regelgeving na te leven. Raadpleeg een arbeidsrechtadvocaat of brancheorganisatie voor specifieke vereisten.

Heb ik recht op een transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid heb je in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding die de werkgever verschuldigd is bij ontslag en kan helpen bij de overgang naar een nieuwe situatie. Het is belangrijk om de regels en voorwaarden rondom de transitievergoeding te begrijpen.

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid als je het niet eens bent met de beslissing. Het is belangrijk om te weten welke stappen je kunt nemen, zoals het indienen van een bezwaar of het inschakelen van een arbeidsrechtadvocaat. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om de specifieke omstandigheden en mogelijkheden te bespreken.

Wat zijn mijn rechten en plichten bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid?

Het is belangrijk om te begrijpen welke rechten en plichten je hebt bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan betrekking hebben op zaken zoals de opzegtermijn, eventuele re-integratieverplichtingen en de wettelijke bescherming tegen ontslag bij ziekte.

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag als statutair directeur?

Als statutair directeur kun je in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen het ontslag. Het is belangrijk om te beoordelen of het ontslag op de juiste gronden is gebaseerd en of de juiste procedures zijn gevolgd. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het zinvol is om bezwaar te maken en welke stappen je kunt nemen.

Wat gebeurt er met mijn aandelen of aandelenopties bij ontslag?

Als statutair directeur is de kans groot dat je aandelen of aandelenopties hebt in het bedrijf. Bij ontslag is het van belang te begrijpen wat er met deze aandelen of aandelenopties gebeurt. Dit kan variëren, afhankelijk van de afspraken in de statuten, het aandelenplan of andere relevante overeenkomsten.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding als statutair directeur?

Als statutair directeur kan het zijn dat je recht hebt op een ontslagvergoeding. Dit kan gebaseerd zijn op afspraken in de arbeidsovereenkomst, de statuten van het bedrijf, of andere relevante regelingen. Het is belangrijk om de specifieke voorwaarden en de hoogte van de eventuele vergoeding te onderzoeken.

Op welke grond(en) word ik ontslagen als statutair directeur?

Het is essentieel om te weten op welke grond(en) je als statutair directeur wordt ontslagen. Dit kan variëren van disfunctioneren en verstoorde arbeidsverhoudingen tot andere specifieke redenen. Het is belangrijk om de rechtsgeldigheid van het ontslag te begrijpen en te bepalen of de juiste procedures zijn gevolgd.

Wat zijn mijn rechten en plichten als statutair directeur bij ontslag?

Als statutair directeur heb je specifieke rechten en plichten bij ontslag. Het is belangrijk om te begrijpen welke contractuele afspraken, statutaire regelingen en wettelijke bepalingen van toepassing zijn op jouw situatie. Dit kan betrekking hebben op een eventuele opzegtermijn, ontslagvergoeding, non-concurrentiebeding en andere relevante zaken.

Kan ik aanspraak maken op een WW-uitkering na ontslag?

Als je wordt ontslagen om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties, kun je mogelijk aanspraak maken op een WW-uitkering. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband en de reden van het ontslag. Het UWV beoordeelt of je recht hebt op een WW-uitkering.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen?

Bij ontslag is het belangrijk om te weten wat er gebeurt met opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen. In de meeste gevallen moeten openstaande vakantiedagen worden uitbetaald. Wat betreft het pensioen kan het nodig zijn om afspraken te maken over de voortzetting van de pensioenopbouw of het afkopen van het pensioen.

Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Bij ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties kan er mogelijk recht zijn op een ontslagvergoeding. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband, eventuele cao-afspraken, en de onderhandelingen met de werkgever.

Kan ik bezwaar maken tegen het ontslag?

Soms willen werknemers weten of ze bezwaar kunnen maken tegen het ontslag om andere redenen dan arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische situaties. Dit hangt af van de specifieke situatie en de redenen voor het ontslag. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om te bepalen of het zinvol is om bezwaar te maken.

Wat gebeurt er met mijn opgebouwde rechten, zoals vakantiedagen en pensioen, bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden dienen alle openstaande rechten, zoals vakantiedagen, nog uitbetaald te worden volgens de wettelijke regels. Wat betreft het pensioen kan het nodig zijn om afspraken te maken over de voortzetting van de pensioenopbouw of het afkopen van het pensioen.

Heeft een werknemer recht op een ontslagvergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Bij ontslag met wederzijds goedvinden is een ontslagvergoeding niet verplicht volgens de wet. Het staat de werkgever en werknemer vrij om afspraken te maken over eventuele vergoedingen of andere regelingen, zoals een transitievergoeding, een outplacementtraject of een vergoeding voor openstaande vakantiedagen.

Wat zijn de voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden heeft enkele voordelen. Het biedt meer flexibiliteit en vrijheid voor beide partijen om de voorwaarden van het ontslag te onderhandelen. Het kan leiden tot een snellere afhandeling en minder conflicten dan een ontslagprocedure via het UWV of de kantonrechter.

Is de uitkomst van mediation bindend?

De uitkomst van mediation is bindend als beide partijen tot een overeenkomst komen en deze schriftelijk vastleggen. In dat geval is de overeenkomst juridisch afdwingbaar. Het is belangrijk om te benadrukken dat de mediator geen beslissingen neemt, maar jullie begeleidt om zelf tot een oplossing te komen.

Wat gebeurt er als we geen overeenstemming bereiken via mediation?

Als jij en je medewerker er niet in slagen om tot een overeenkomst te komen via mediation, blijft de mogelijkheid van andere stappen bestaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je ervoor kiest om een juridische procedure te starten of andere vormen van geschillenbeslechting te verkennen. De mediator zal in dat geval het proces beëindigen en zal geen inhoudelijke informatie delen met derden.

Is mediation vertrouwelijk?

Ja, mediation is vertrouwelijk. Alle gesprekken en informatie die tijdens de mediation worden uitgewisseld, zijn vertrouwelijk en mogen niet buiten de mediation worden gebruikt. Dit creëert een veilige omgeving waarin beide partijen open kunnen communiceren zonder bang te zijn dat hun woorden tegen hen gebruikt worden.

 

Hoe verschilt mediation van een juridische procedure?

Mediation verschilt van een juridische procedure doordat het gericht is op samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke oplossingen, terwijl een juridische procedure zich richt op het verkrijgen van een juridisch oordeel van een rechter. Mediation biedt meer ruimte voor maatwerk en kan sneller, kosteneffectiever en minder stressvol zijn dan een juridisch proces.

 

Wanneer is mediation geschikt voor een arbeidsconflict?

Mediation is geschikt wanneer er sprake is van een conflict of spanningen tussen jou en je medewerker, en je beiden bereid bent om actief deel te nemen aan het proces. Het kan effectief zijn in verschillende situaties, zoals problemen met communicatie, verschillende verwachtingen, onduidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden, of meningsverschillen over arbeidsvoorwaarden.

 

Kan ik juridische stappen ondernemen tijdens een arbeidsconflict?

Het is mogelijk om juridische stappen te ondernemen tijdens een arbeidsconflict, afhankelijk van de aard en ernst van het conflict, evenals de geldende wetten en voorschriften in uw rechtsgebied. Dit kan onder meer het indienen van een klacht bij een arbeidsrechtinstantie, het initiëren van een rechtszaak of het zoeken naar juridisch advies om uw rechten en opties te begrijpen.

Kan een arbeidsconflict invloed hebben op mijn toekomstige werkgelegenheid?

Hoewel een arbeidsconflict op zichzelf niet direct invloed heeft op uw toekomstige werkgelegenheid, kan het wel van invloed zijn op uw professionele reputatie. Werkgevers kunnen tijdens sollicitatiegesprekken vragen stellen over eerdere conflicten en de manier waarop u met dergelijke situaties omgaat. Het is belangrijk om eerlijk en constructief te zijn bij het bespreken van eventuele conflicten en te benadrukken wat u ervan hebt geleerd.

Kan ik een schadevergoeding eisen bij een arbeidsconflict?

In sommige gevallen kunnen werknemers een schadevergoeding eisen als gevolg van een arbeidsconflict, bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige misstanden, onrechtmatig handelen of discriminatie. Het indienen van een claim voor schadevergoeding kan echter een complex proces zijn en vereist meestal juridisch advies en ondersteuning.

Kan ik als werkgever disciplinaire maatregelen nemen tijdens een arbeidsconflict?

Als werkgever heeft u het recht om disciplinaire maatregelen te nemen wanneer dat noodzakelijk is om de orde en productiviteit binnen het bedrijf te handhaven. Echter, het is belangrijk om de geldende regels, procedures en het arbeidsrecht te volgen bij het nemen van dergelijke maatregelen. Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat u de juiste stappen onderneemt.

Wat zijn mijn rechten als werknemer tijdens een arbeidsconflict?

Als werknemer heeft u recht op een veilige en gezonde werkomgeving, eerlijke behandeling, respectvolle communicatie en naleving van de arbeidsvoorwaarden. Tijdens een arbeidsconflict is het belangrijk om uw rechten te kennen en waar nodig juridisch advies in te winnen om ervoor te zorgen dat uw belangen worden beschermd.

Wat kan ik doen om mijzelf te beschermen bij ontslag wegens ziekte?

Het is allereerst belangrijk dat je op de hoogte bent van je rechten en plichten. Zorg ervoor dat je nauw samenwerkt met je werkgever en de bedrijfsarts tijdens het re-integratieproces. Mocht je te maken krijgen met ontslag, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat. Deze kan jouw belangen behartigen.

Wat kan ik doen tegen ontslag wegens ziekte?

Als je tijdens ziekte wordt ontslagen, is het belangrijk om na te gaan of het ontslag rechtmatig is. Je kan juridisch advies inwinnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat en een bezwaarprocedure starten als je van mening bent dat je onterecht bent ontslagen. Wij helpen je graag bij het zoeken van een arbeidsrechtadvocaat!

Moet ik een advocaat inschakelen voor het aanvragen van een transitievergoeding?

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht bij het aanvragen van een transitievergoeding. Echter, vanwege de complexiteit van het arbeidsrecht en de berekening van de vergoeding kan het raadplegen van een arbeidsrechtadvocaat nuttig zijn. Een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht kan je adviseren over je rechten, de hoogte van de vergoeding en je bijstaan tijdens onderhandelingen met je werkgever.

Kan je bezwaar maken tegen ontslag na twee jaar ziekte?

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen ontslag na twee jaar ziekte. Het is echter belangrijk om te weten dat het ontslag na twee jaar ziekte doorgaans plaatsvindt op basis van bedrijfseconomische redenen en niet vanwege de ziekte zelf. Het is daarom belangrijk om onderscheid te maken tussen het ontslag na twee jaar ziekte en het eventuele ontslag tijdens de eerste twee ziektejaren. Je kan bezwaar maken bij je werkgever. Het is verstandig om advies in te winnen bij een arbeidsrechtadvocaat.

Moet ik een arbeidsrechtadvocaat inschakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV?

Het is in Nederland niet verplicht om een advocaat in te schakelen voor een ontslagprocedure via de kantonrechter en het UWV. Het kan echter zeer nuttig zijn om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat. Een arbeidsrechtadvocaat kan voor jouw rechten opkomen door jou te vertegenwoordigen. Arbeidsrechtszaken zijn vaak erg complex en grote belangen staan op het spel.

Wat kan ik doen als mijn werkgever failliet gaat en ik nog achterstallig loon heb?

Als je werkgever failliet gaat, en je nog achterstelling loon hebt, kun je een vordering indienen bij de curator van het faillissement doen. Deze zal de vordering behandelen en proberen om eventuele betalingen aan werknemers te regelen. Als je twijfels hebt over de afhandeling van je vordering, is het aan te raden om een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. Deze kan je adviseren over je rechten en je bijstaan in je communicatie met de curator.

Kan je werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbieden bij een collectief ontslag?

Ja, het is mogelijk dat je werkgever je tijdens het collectief ontslag een vaststellingsovereenkomst aanbiedt. Je kunt overwegen om vrijwillig mee te werken aan je ontslag en de vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Laat de overeenkomst altijd wel goed controleren voor je dit doet door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat.

Kan je onderhandelen over de voorwaarden van een vaststellingsovereenkosmst?

Ja, dat kan! Als je bepaalde onderdelen uit de vaststellingsovereenkomst wil wijzigen, bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding, kan je dit bespreken met je werkgever. Een arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met deze onderhandelingen.

Terug naar alle veelgestelde vragen
Bekijk alle onderwerpen

Juridische hulp bij jouw probleem

Bel ons voor een gratis intakegesprek

Onze juristen helpen je graag verder bij het vinden van de juiste advocaat!
Bel direct: 085 109 4101
Bel ons voor een vrijblijvend consult over jouw letselschade