Je werkgever wil jou ontslaan via het UWV. Hij moet daarvoor een gegronde reden hebben. Bedrijven worden soms gedwongen om moeilijke beslissingen te nemen vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals herstructureringen, reorganisaties of financiële problemen. Je werkgever vraagt in zulke gevallen toestemming voor ontslag bij UWV.

Hoe werkt een ontslag via het UWV?

1. Jouw werkgever kondigt het ontslag aan

Je werkgever informeert je dat je wordt ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Het ontslag moet dan door je werkgever bij het UWV worden aangevraagd.

2. Je ontvangt het ontslagverzoek van UWV

UWV stuurt een kopie van het ontslagverzoek van je werkgever (vaak met bijlagen) naar jou. Vervolgens moet je binnen 14 dagen schriftelijk aangeven waarom je het niet eens bent met de ontslagaanvraag. Een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat kan je helpen met het verweer voeren.

3. Vecht het ontslag aan

Zoek direct juridische bijstand. Op Juridisch.nl vind je een advocaat die je met het ontslag kan helpen. Deze helpt je met je verweer of onderhandelt over een zo gunstig mogelijke ontslagregeling. Lukt het niet om een regeling met je werkgever te treffen en ben je het niet eens met het ontslag? Stel samen met je arbeidsrechtadvocaat een verweerschrift op.

4. Uitspraak UWV

UWV beslist over de ontslagaanvraag en houdt rekening met jouw verweer. Slaagt het verweer, dan blijft je in dienst. Als UWV de ontslagaanvraag goedkeurt, dan mag je werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen.

5. Je werkgever zegt de arbeidsovereenkomst op

De opzegging gaat schriftelijk. Er moet rekening worden gehouden met de opzegtermijn. De duur van de ontslagprocedure wordt van de opzegtermijn afgehaald. Er moet minimaal 1 maand opzegtermijn overblijven.

Zijn er bedrijfseconomische redenen voor het ontslag?

Je werkgever kan ontslag aanvragen via UWV als de onderneming ophoudt te bestaan. Het kan ook bedrijfseconomisch noodzakelijk zijn dat er ontslagen vallen. Dat moet de werkgever dan wel aantonen. Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is meestal het gevolg van meerdere factoren, zoals een dalende winst of veranderende marktomstandigheden. Als er binnen drie maanden meer dan 20 personeelsleden worden ontslagen, spreken we van collectief ontslag. De werkgever moet toestemming vragen aan UWV en dit melden aan de vakbonden.

Afspiegelingsbeginsel

In het verleden werd bij een reorganisatie het principe ‘last in, first out’ gehanteerd bij een collectief ontslag. De werknemer met het kortste dienstverband werd als eerste ontslagen. Tegenwoordig geldt het zogenaamde afspiegelingsbeginsel. Dat wil zeggen; werknemers met een gelijkwaardige functie worden op leeftijd ingedeeld. De leeftijdsopbouw moet na de reorganisatie zoveel mogelijk hetzelfde zijn als daarvoor. Het afspiegelingsbeginsel heeft als doel het waarborgen van gelijke behandeling en het voorkomen van willekeurige beslissingen.

Juridisch advies

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid wordt altijd via het UWV aangevraagd. Het is belangrijk dat je je goed informeert over je rechtspositie en juridisch advies inwint. Een advocaat kan voor jou beoordelen of het ontslag wel terecht is of onderhandelen over de ontslagvergoeding. De wettelijke ontslagvergoeding (transitievergoeding) is verplicht, maar in de praktijk blijkt dat hier goed over onderhandeld kan worden met je werkgever.

 

Veelgestelde vragen

01
Kan je werkgever selectiecriteria hanteren bij het bepalen van wie wordt ontslagen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, een werkgever kan selectiecriteria hanteren bij het bepalen van welke werknemers worden ontslagen, maar deze moeten dan wel objectief en relevant zijn. Voorbeelden zijn het aantal dienstjaren en competenties.

02
Heb je recht op een werkeloosheidsuitkering bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Ja, vaak heb je recht op een werkeloosheidsuitkering als je ontslagen wordt vanwege bedrijfseconomische redenen. Je moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van het UWV, zoals het hebben van voldoende arbeidsverleden en beschikbaar zijn voor werk.

03
Wat gebeurt er met je contract en eventuele andere arbeidsvoorwaarden bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen eindigt in principe je arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te controleren of er eventuele afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld een sociaal plan, outplacementtraject of andere regelingen die je kunnen helpen bij het vinden van nieuw werk.

04
Welke rechten heb je als werknemer bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen?

Als werknemer heb je recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding wordt gebaseerd op het aantal jaren dat je in dienst bent en je salaris. Je hebt ook recht op informatie over de redenen voor het ontslag.

05
Wat is een collectief ontslag?

Bij een collectief ontslag wordt een grote groep werknemers getroffen door ontslag door bedrijfseconomische redenen. Denk bijvoorbeeld aan herstructurering, reorganisatie of een dreigend faillissement. Als er binnen een periode van drie maanden ten minste twintig werknemers binnen een werkgebied van een werkgever worden ontslagen, wordt dit beschouwd als een collectief ontslag. Als ontslagen werknemer heb je recht op een transitievergoeding.