Arbeidsrecht

Arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer een werknemer zich door middel van een arbeidsovereenkomst verbindt om onder het gezag van een werkgever te werken, valt hun relatie in juridische zin onder het arbeidsrecht. Alle relevante wetten en regels binnen het arbeidsrecht zijn dan van toepassing.

Lees verder over Arbeidsrecht

Auteursrecht

Auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht. De maker van een werk bepaalt hoe, waar en wanneer zijn werk openbaar gemaakt wordt of wordt verveelvoudigd. Zonder toestemming van de auteur mag een werk bijvoorbeeld niet verkocht, geupload, tentoongesteld, veranderd, uitgevoerd of gekopieerd worden.

Lees verder over Auteursrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten. In het geheel van rechtsregels is alles omtrent de organisatie, de bevoegdheden en de werking van de uitvoerende macht vastgelegd.

Lees verder over Bestuursrecht

Computerrecht

Computerrecht omvat het recht dat betrekking heeft op computergebruik en automatisering. Het houdt zich onder meer bezig met auteursrechtelijke bescherming van software en delicten die met behulp van computernetwerken kunnen worden gepleegd. Logistiek, communicatie, verkoop, administratie: vrijwel alles is internetgerelateerd. Kwesties rond online marketing, domeinnamen en automatiseringsrecht zijn vaak complex, temeer daar ze veelal betrekking hebben op zowel nationale als internationale wetgeving.

Lees verder over Computerrecht

Consumentenrecht

Het consumentenrecht omvat wetten en regels die de consumenten beschermen bij aankoop van producten. Het consumentenrecht geeft regels om de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vast te leggen. Het gaat hierbij om het kopen van producten, de levering van diensten en gemengde overeenkomsten waarbij zowel een product als een dienst wordt afgenomen.

Lees verder over Consumentenrecht

Erfrecht

Het erfrecht bepaalt wat er gebeurt met het vermogen van een overledene: de erfenis. De wet onderscheidt twee manieren om erfgenaam te worden: volgens het wettelijk erfrecht of bij testament bepaald.

Lees verder over Erfrecht

Europees recht

Het Europees recht omvat het recht van de Europese Unie (EU-recht) en het recht van de Europese Gemeenschappen (EG-recht). Primaire gemeenschapsrecht Het primaire gemeenschapsrecht vormt het fundament van de Europese samenwerking: de 28 lidstaten van de Europese Unie leggen afspraken vast in EU- en EG-verdragen.

Lees verder over Europees recht

Faillissementsrecht / surséance

Het Faillissementsrecht regelt de verhouding van een schuldenaar die door financieel onvermogen in betalingsmoeilijkheden verkeert, tot de schuldeiser(s). Een schuldenaar die ten minste twee schuldeisers heeft en niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen heet ‘insolvent’ en kan door de rechtbank op grond van de Faillissementswet failliet verklaard worden. De schuldenaar is dan failliet, ook wel bankroet genoemd. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen failliet worden verklaard.

Lees verder over Faillissementsrecht / surséance

Huurrecht

Huurrecht houdt zich bezig met alle regels op het gebied van huur. De huurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, om een zaak (of een gedeelte daarvan) in gebruik te verstrekken; de huurder verbindt zich tot een tegenprestatie: betalen (art. 7:201 BW). Vaak wordt bij huurrecht gedacht aan verhuur van huizen of kamers, maar het is ook van toepassing bij het (ver)huren van bijvoorbeeld een kano of een auto.

Lees verder over Huurrecht

Incasso geldvorderingen

Incasso is het innen van een verschuldigd bedrag: een geldvordering. Het leveren van goederen en diensten gebeurt vaak op krediet: koop nu, betaal later. Als een debiteur niet of niet op tijd betaalt, dan heeft de schuldeiser een incassoprobleem.

Lees verder over Incasso geldvorderingen

Letselschade

Letselschade is lichamelijke en/of geestelijke schade die opgelopen is door toedoen van een ander. Oorzaak van letselschade kan een verkeersongeluk of een bedrijfsongeval zijn. Ook een medische fout of een beroepsziekte kan letselschade veroorzaken. Vrijwel altijd heeft een slachtoffer recht op schadevergoeding.

Lees verder over Letselschade

Merken-, octrooi- en handelsnaamrecht

Het merkenrecht, octrooirecht en handelsnaamsrecht vallen onder de noemer ‘Intellectuele eigendom’ (IE). Intellectuele eigendom is een verzameling van wetten en internationale verdragen die het eigendomsrecht regelen voor intellectuele creaties, ofwel: voortbrengselen van de menselijke geest.

Lees verder over Merken-, octrooi- en handelsnaamrecht

Milieurecht

Het milieurecht is een verzameling van verschillende wetten en regels die betrekking hebben op het beschermen van het leefmilieu. De milieuwetten geven regels voor het beschermen van bodem, lucht- en waterkwaliteit. Daarnaast zijn er regels voor aantasting van het landschap en het overmatig gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Lees verder over Milieurecht

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle juridische aspecten waar een onderneming mee te maken kan krijgen. Onder ondernemingsrecht vallen uiteenlopende onderwerpen, zoals het oprichten van een onderneming, kiezen van een rechtsvorm, afsluiten van contracten, franchising, uitgifte van aandelen, maar ook het ontslag van een bestuurder.

Lees verder over Ondernemingsrecht

Onroerend goedrecht

Onroerend goedrecht is het rechtsgebied dat zich bezighoudt met alle facetten van onroerende zaken. Onroerende zaak, ook wel onroerend goed of vastgoed genoemd, omvat de grond en de gebouwen (opstal) op deze grond. Het betreft niet-verplaatsbare, materiële zaken. De juridische aspecten van onroerende zaken zijn onder te verdelen in civiele en bestuursrechtelijke gebieden. Bij het civiele rechtsgebied kan het gaan om problemen rondom koop/verkoop (huur/verhuur), financieringsvoorbehoud, verborgen gebreken, erfpacht en bouwrechtelijke problemen.

Lees verder over Onroerend goedrecht

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Internationale regels voor het familierecht zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Lees verder over Personen- en familierecht

Sociaal zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten en maatregelen dat er voor zorgt dat mensen ten tijde van arbeidsongeschiktheid, ziekte, pensioen of werkloosheid toch een inkomen hebben

Lees verder over Sociaal zekerheidsrecht

Strafrecht

In het strafrecht zijn de rechtsregels vastgelegd die bepalen wat strafbaar is, welke straffen daarvoor gegeven kunnen worden en volgens welke procedures recht gesproken wordt.

Lees verder over Strafrecht

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. Dat kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die al in Nederland wonen. Ook kan het gaan om mensen die in Nederland willen komen werken. De wet beschouwt iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of een nationaliteit die daarmee gelijk gesteld wordt, als vreemdeling.

Lees verder over Vreemdelingenrecht